Progress in Plant Protection

Chemical potato protection in Poland and the neighboring countries
Chemiczna ochrona ziemniaka w Polsce i krajach sąsiednich 

Joanna Sobczak, e-mail: j.sobczak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Grzegorz Lemańczyk, e-mail: grzegorz.lemanczyk@utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Zakład Fitopatologii Molekularnej, Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Polska

Ewa Matyjaszczyk, e-mail: e.matyjaszczyk@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Data regarding the availability of products for potato protection in January 2017 in Poland and the neighboring countries: Czech Republic, Lithuania, Germany, Slovakia are presented and analyzed in this paper. Significant differences among countries have been observed. The highest number of products for potato protection is registered in Czech Republic while the lowest in Lithuania. The number of registered products does not always reflect their diversity. The number of chemical groups of active substances varies depending on the group of product and it is the highest for herbicides and insecticides in Germany while for fungicides in Czech Republic. Regardless of product group, availability of active substances, as well as their groups it is the lowest in Lithuania. Because of tight availability of insecticides in Lithuania there is a concern about the possibility of proper resistance management. Products containing mixture of two active substances constitute about 40% of registered formulations of fungicides, below 20% of insecticides and below 10% of herbicides. Different mixtures are often registered in individual countries. Availability of biological products for potato protection is still low. There are comparatively few products that are registered and they are not available in all countries.


W artykule zaprezentowano i przeanalizowano dane dotyczące dostępności środków do ochrony ziemniaka w styczniu 2017 w Polsce i krajach sąsiednich: Czechach, Litwie, Niemczech i Słowacji. Zaobserwowano znaczne różnice pomiędzy krajami. Najwięcej środków do ochrony ziemniaka zarejestrowano w Czechach, a najmniej na Litwie. Liczba zarejestrowanych środków nie zawsze odzwierciedla ich różnorodność. Liczba grup chemicznych substancji czynnych zależy od grupy produktów i dla herbicydów oraz insektycydów jest najwyższa w Niemczech, podczas gdy dla fungicydów w Czechach. Niezależnie od grupy środków dostępność zarówno substancji czynnych, jak i ich grup chemicznych jest najniższa na Litwie. Ze względu na niewielką dostępność insektycydów na Litwie zachodzi obawa odnośnie możliwości właściwego prowadzenia strategii antyodpornościowej. Środki zawierające mieszaninę dwóch substancji czynnych stanowią około 40% zarejestrowanych formulacji fungicydów, poniżej 20% insektycydów i poniżej 10% herbicydów. W poszczególnych krajach są często zarejestrowane odmienne mieszaniny. Dostępność środków biologicznych do ochrony ziemniaka jest nadal niska. Zarejestrowanych jest relatywnie niewiele produktów i nie są one dostępne we wszystkich krajach.


Słowa kluczowe
active substances; availability; chemical groups; fungicides; herbicides; insecticides; plant protection; potato; registration; resistance; substancje czynne; dostępność; grupy chemiczne; fungicydy; herbicydy; insektycydy; ochrona roślin; ziemniak; rejestracja; odporność
Referencje

Adamczewski K., Kierzek R., Matysiak K. 2014. Biotypes of scentless chamomile Matricaria maritima (L.) ssp. inodora (L.) Dostal and common poppy Papaver rhoeas (L.) resistant to tribenuron methyl, in Poland. Journal of Plant Protection Research 54 (4): 401–406. DOI: 10.2478/jppr-2014-0060.

 

BVL – Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Verzeichsnis Zugelassener Pflanzenschutzmittel – Standardsuche. 2017. https://apps2.bvl.bund.de/psm/jsp/index.jsp?modul=form [Accessed: 03.01.2017].

 

EPPO – European and Mediterranean Plant Protection Organization 2015. PP 1/213 (4) Resistance risk analysis. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 45 (3): 371–387. DOI: 10.1111/epp.12246.

 

Eurostat 2017. Crop Statistics. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [Accessed: 31.01.2017].

 

Kapsa J. 2002. Zmiany w europejskich populacjach Phytophthora infestans. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 223/224: 329–335.

 

Lemańczyk G., Lisiecki K. 2015. Występowanie patogenów i chorób roślin w warunkach nawadniania. [Occurrence of pathogens and plants diseases in irrigation conditions]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastructure And Ecology Of Rural Areas Nr III/1/2015, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie: 647–662. DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.3.1.052.

 

Matyjaszczyk E., Sobczak J. 2017a. Nowe substancje aktywne herbicydów stosowane w Polsce. Przemysł Chemiczny 96 (1): 245–247. DOI: 10.15199/62.2017.1.31.

 

Matyjaszczyk E., Sobczak J. 2017b. Common EU registration rules and their effects on the availability of diverse plant protection products: A case study from oilseed rape and potato in 5 Member States. Crop Protection 96: 258–264. DOI: 10.1016/j.cropro.2017.06.006.

 

Matyjaszczyk E., Sobczak J., Szulc M. 2015. The legal changes regarding chemical protection used by amateurs, available active substances and the expected impact on the development of pest resistance in Poland. Journal of Central European Agriculture 16 (2): 140–148. DOI: 10.5513/JCEA01/16.2.1601.

 

MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2017. Wyszukiwarka środków ochrony roślin https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin [Dostęp: 03.01.2017].

 

Mrówczyński M. (red.). 2013. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Podstawy integrowanej ochrony. T. 1. PWRiL, Poznań, 153 ss. ISBN 978-83-09-01152-1.

 

Nowaczyk K., Obrępalska-Stęplowska A. 2006. Wybrane mechanizmy nabywania odporności organizmów na środki ochrony roślin. [Chosen mechanisms of acquiring organisms resistance towards pesticides]. Postępy Biologii Komórki 33 (1): 137–158.

 

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a z kušební ústav zemědělský. Registr přípravků na ochranu rostlin. 2017. http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1438154442628 [Accessed: 03.01.2017].

 

ÚKSÚP – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Prípravky na ochranu rastlín. 2017. Zoznam autorizovaných prípravkov. http://www.uksup.sk/orp-pripravky-na-ochranu-rastlin-registre-a-zoznamy/ [Accessed 03.01.2017].

 

The Pesticide Manual 2012. Sixteen Edition (C. MacBean, eds.). BCPB, 1440 pp.

 

The State Plant Service under the Ministry of Agriculture 2017. Plant Protection Products Authorisation Division. http://www.vatzum.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/augalu-apsaugos-produktu-registravimas/#raap [Accessed: 03.01.2017].

 

Węgorek P. 2007. Historia odporności owadów na insektycydy na przykładzie stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say). Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 68 ss. ISBN 978-83-89867-80-3.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 5-12
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-10-17 08:04:32
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-038
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy