Progress in Plant Protection

Occurrence of entomopathogenic fungi in populations of Rhopalosiphum padi (L.) aphids feeding on primary and secondary host plants
Występowanie grzybów entomopatogenicznych w populacjach mszycy Rhopalosiphum padi (L.) żerującej na pierwotnych i wtórnych roślinach żywicielskich

Robert Krzyżanowski, e-mail: robert.krzyzanowski@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej, Prusa 12, 08-110 Siedlce, Polska

Cezary Tkaczuk, e-mail: tkaczuk@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Katedra Ochrony Roślin, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Streszczenie

The dynamics of the bird cherry-oat aphid Rhopalosiphum padi (L.) on the primary host in 2007–2009 was characterized by a rapid increase in the first half of May and a sharp decline in the population in the second half of this month. The autumn remigration of R. padi on the primary host, began in the first decade of September, and the most gender morphs of aphids were found in the second decade of September. No fungal infections were found among the founders of the R. padi on bird cherry in spring whereas in the fundatrigeniae populations, three species of entomopathogenic fungi were recorded: Conidiobolus obscurus, Entomophthora planchoniana and Pandora neoaphidis. Autumn observations revealed that the infections occurring in the populations of R. padi were caused by the same three entomophthoralean fungal species, and additionally by Neozygites fresenii. During the feeding of R. padi on cereals, the presence of the four aforementioned entomophthoralean fungi (Entomophthoromycota) and Lecanicillium muscarium, representing the anemorphs of hypocrealean Ascomycota, was recorded.

 

Dynamika liczebności mszycy czeremchowo-zbożowej na żywicielu pierwotnym w latach 2007–2009 charakteryzowała się szybkim wzrostem w pierwszej połowie maja i gwałtownym załamaniem populacji w drugiej połowie tego miesiąca. Jesienne reemigracje Rhopalosiphum padi na żywiciela pierwotnego rozpoczynały się w pierwszej dekadzie września, a najwięcej morf płciowych mszyc stwierdzono w drugiej dekadzie września. Wiosną na czeremsze zwyczajnej nie stwierdzono infekcji grzybowych wśród założycielek rodu R. padi, natomiast w populacjach fundatrigeniae odnotowano obecność trzech gatunków pasożytniczych grzybów: Conidiobolus obscurus, Entomophthora planchoniana i Pandora neoaphidis. Jesienią w populacjach R. padi na czeremsze spotykano infekcje spowodowane przez te same trzy gatunki grzybów owadomorkowych, a ponadto wystąpił Neozygites fresenii. W trakcie żerowania R. padi na zbożach, odnotowano obecność czterech wymienionych wcześniej grzybów owadomorkowych (Entomophthoromycota) oraz Lecanicillium muscarium, reprezentującego anamorfy workowców (Hypocreales: Ascomycota).

Słowa kluczowe
Rhopalosiphum padi; Prunus padus; entomophthoralean fungi; grzyby entomopatogeniczne
Referencje

Bałazy S. 1993. Flora of Poland, Fungi (Mycota), Entomophthorales. Institute of Botany, Kraków, 356 pp.

 

Bałazy S., Miętkiewski R., Majchrowicz I. 1990. Mikozy mszyc – ich znaczenie i perspektywy wykorzystania w ochronie roślin. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 392: 35–56.

 

Barta M., Cagaň L. 2006. Observations on the occurrence of Entomophthorales infecting aphids (Aphidoidea) in Slovakia. BioControl 51 (6): 795–808. DOI: 10.1007/s10526-006-9007-7.

 

Baverstock J., Alderson P.G., Pell J.K. 2005. Pandora neoaphidis transmission and aphid foraging behaviour. Journal of Invertebrate Pathology 90 (1): 73–76. DOI: 10.1016/j.jip.2005.05.009.

 

Ben Fekih I., Boukhris-Bouhachem S., Allagui M.B., Brun Jensen A., Eilenberg J. 2015. First survey on ecological host range of aphid pathogenic fungi (Phylum Entomophthoromycota) in Tunisia. Annales de la Société Entomologique de France 51 (2): 140–144. DOI: 10.1080/00379271.2015.1059997.

 

Bode V.E. 1980. Untersuchungen zum Auftreten der Haferblattlaus Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphididae) an ihrem Winterwirt Prunus padus L. Zeitschrift für Angewandte Entomology 89 (4): 363–377.

 

Chen Ch., Feng M. 2004. Observation on the initial inoculum source and dissemination of Entomophthorales-caused epizootics in populations of cereal aphids. Science in China Series C Life Sciences 47 (1): 38–43. DOI: 10.1360/02yc0261.

 

Cichocka E. 1980. Mszyce roślin sadowniczych Polski. PWN, Warszawa, 119 ss.

 

Corremans-Pelseneer J., Villiers S., Matthys V. 1983. Entomophthorales found on wheat aphids, in soil, and air on the same field. Four years compared results. Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenchappen Rijksuniversiteit Gent 48: 207–224.

 

Czerniewicz P. 2008. Wpływ wybranych biomolekuł na rozwój populacji mszycy czeremchowo-zbożowej (Rhopalosiphum padi L.). Praca doktorska. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 133 ss.

 

Dąbrowski Z.T. 1988. Podstawy odporności roślin na szkodniki. Wydanie II. PWRiL, Warszawa: 76–78, 260 ss.

 

Dean G.J., Wilding N. 1971. Entomophthora infecting the cereal aphids Metopolophium dirhodum and Sitobion avenae. Journal of Invertebrate Pathology 18 (2): 169–176.

 

Dedryver C.A., Gelle A., Tanguy S. 1983. Evolution des populations de Rhopalosiphum padi L. sur son hôte primaire, Prunus padus L. dans deux stations du nor dwt de ľouest de la France. Agronomie EDP Sciences 3 (1): 1–8. DOI: hal-00884477.

 

Feng M.G., Johnson J.B., Kish L.P. 1990. Survey of entomopathogenic fungi naturally infecting cereal aphids (Homoptera: Aphididae) of irrigated grain crops in southwestern Idaho. Environmental Entomology 19: 1535–1542.

 

Feng M.G., Nowierski R.M., Scharen A.L., Sands D.C. 1991. Entomopathogenic fungi (Zygomycotina: Entomophthorales) infecting cereal aphids (Homoptera: Aphididae) in Montana. Pan-Pacific Entomologist 7 (1): 55–64.

 

Gadalińska-Krzyżanowska A. 2011. Ocena rozwoju mszyc zbożowych na pierwotnych i wtórnych roślinach żywicielskich. Praca doktorska. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 161 ss.

 

Hatting J.L., Humber R.A., Poprawski T.J., Miller R.M. 1999. A survey of fungal pathogens of aphids from South Africa, with special reference to cereal aphids. Biological Control 16 (1): 1–12. DOI: 10.1006/bcon.1999.0731.

 

Howard M.T., Dixon A.F.G. 1992. The effect of plant phenology on the induction of alatae and the development of populations of Metopolophium dirhodum (Walker), the rose-grain aphid, on winter wheat. Annals of Applied Biology 120 (2): 203–213. DOI: 10.1111/j.1744-7348.1992.tb03418.x.

 

Humber R.A. 1989. Synopsis of a revised classification for Entomophthorales (Zygomycotina). Mycotaxon 34 (2): 441–460.

 

Humber R.A. 2012. Entomophthoromycota: a new phylum and reclassification for entomophthoroid fungi. Mycotaxon 120: 477–492. DOI: 10.5248/120.477.

 

Keller S. 1987a. Observation on the overwintering of Entomophthora planchoniana. Journal of Invertebrate Pathology 50 (3): 333–335. DOI: 10.1016/0022-2011(87)90103-0.

 

Keller S. 1987b. Arthropod-pathogenic Entomophthorales of Switzerland. I. Conidiobolus, Entomophaga, Entomophthora. Sydowia 40: 122–167.

 

Keller S. (ed.). 2007. Arthropod-pathogenic entomophthorales: biology, ecology, identification. COST Action 842, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities: 66–81, 157 pp. ISBN 978-92-898-0037-2.

 

Krzyżanowski R., Leszczyński B. 2009. Volatile compounds of bird cherry as modulators of host plant alternation by bird cherry-oat aphid. Acta Biochimica Polonica 56: 25.

 

Latteur G. 1977. Sur la possibilité d infectiondirected Aphides par Entomophthora à partir de sols hérbergeant un inoculum naturel. Comptes Rendus Academic de Sciences, Paris 284 (D): 2253–2256.

 

Leather S.R. 1982. Preliminary studies on the effect of host age and aphid generation on the reproduction and survival of the bird cherryoat aphid, Rhopalosiphum padi (L.). Annales Agriculturae Fenniae 21: 13–19.

 

Leszczyński B., Szynkarczyk S., Jóźwiak B., Laskowska I. 1998. Bird-cherry oat aphid feeding behaviour on primary and secondary hosts. Aphid and Other Homopterous Insects 6: 47–54.

 

Li Z.Z. 2000. Flora Fungorum Sinicorum, Vol. 13: Entomophthorales. Science Press, Beijing, 168 pp.

 

Nielsen C., Hajek A.E., Humber R.A., Bresciani J., Eilenberg J. 2003. Soil as an environment for winter survival of aphid-pathogenic entomophthorales. Biological Control 28: 92–100. DOI: 10.1016/S1049-9644(03)00033-1.

 

Nielsen C., Steenberg T. 2004. Entomophthoralean fungi infecting the bird cherry-oat aphid, Rhopalosiphum padi, feeding on its winter host bird cherry, Prunus padus. Journal of Invertebrate Pathology 87 (1): 70–73. DOI: 10.1016/j.jip.2004.05.003.

 

Remaudière G., Latgé J.P., Michel M.F. 1981. Écologie comparée des entomophthoracées pathogènes de puceronsen France Littorale et Continentale. Entomophaga 26: 157–178.

 

Sandstrom J.P., Peterson J. 2000. Winter host plant specialization in a host-alternating aphid. Journal of Insect Behavior 13 (6): 815–825. DOI: 10.1023/A:1007806416332.

 

Steenberg T., Eilenberg J. 1995. Natural occurrence of entomopathogenic fungi on aphids at an agricultural field site. Czech Mycology 48: 89–96.

 

Zhou X., Carter N. 1992. Effect of temperature, feeding position and crop growth stage on the population dynamics of the rose grain aphid, Metopolophium dirhodum (Hemiptera: Aphididae). Annals of Applied Biology 121 (1): 27–37. DOI: 10.1111/j.1744-7348.1992.tb03984.x.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 55-62
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-03-23 11:31:12
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-007
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy