Progress in Plant Protection

Estimation of effect of AUDPC and thousand-grain weight of spring barley on grain yield using multiple regression
Ocena wpływu AUDPC i masy tysiąca ziaren na plon ziarna jęczmienia jarego za pomocą regresji wielokrotnej

Anna Tratwal, e-mail: a.tratwal@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jan Bocianowski, e-mail: jan.bocianowski@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska

Marek Cichocki, e-mail: marek.cichocki@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Streszczenie

The objective of this study was utilization of analysis of multiply regression to evaluate the effect of area under the disease progress curve (AUDPS) and thousand-grain weight on the grain yield in spring barley grown in the Southwest Poland. The study comprised of 25 spring barley genotypes (five cultivars: Basza, Blask, Antek, Skarb and Rubinek as well as all possible 10 double mixtures and 10 triple mixtures), evaluated at eight environments (two locations in four years) in a randomized complete block design, with four replicates. The results show that the thousand-grain weight determined the grain yield for all cultivars as well as all double and triple mixture combinations. The AUDPC affected grain yield of double and triple mixture combinations of spring barley cultivars and there were no significant differences recorded for pure cultivars.

 

Celem badań było zastosowanie analizy regresji wielokrotnej do oceny wpływu AUDPC i masy tysiąca ziaren na plon ziarna

jęczmienia jarego rosnącego w południowo-zachodniej Polsce. Badanie obejmowało 25 genotypów jęczmienia jarego (pięć odmian: Basza, Blask, Antek, Skarb i Rubinek oraz wszystkie 10 możliwych mieszanek podwójnych i 10 mieszanek potrójnych), analizowanych w ośmiu środowiskach (dwie miejscowości w czterech latach) w doświadczeniach polowych, w układzie bloków losowanych kompletnych, w czterech powtórzeniach. Uzyskane wyniki wskazują, że masa tysiąca ziaren determinowała plon ziarna dla wszystkich odmian oraz wszystkich mieszanek podwójnych i potrójnych. Wartości AUDPC wpływały na plon ziarna tylko dla mieszanek, w żadnym przypadku nie było istotnego statystycznie wpływu dla odmian czystych.

Słowa kluczowe

spring barley; grain yield; thousand-grain weight; area under the disease progress curve (AUDPS); multiple regression; jęczmień jary; plon ziaren; masa tysiąca ziaren; AUDPC; regresja wielokrotna

Referencje

Allard R.W., Adams J. 1969. Population studies in predominantly self-pollinating species. XIII. Inter-genotypic competition and population structure in barley and wheat. The American Naturalist 103 (934): 620–645. DOI: 10.1086/282630.

 

Bocianowski J. 2012. Analytical and numerical comparisons of two methods of estimation of additive × additive interaction of QTL effects. Scientia Agricola 69 (4): 240–246. DOI: 10.1590/S0103-90162012000400002.

 

Brzozowska I., Brzozowski J., Hruszka M. 2008. Plonowanie i struktura plonu pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem. Acta Agrophysica 11 (3): 597–611.

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32009L0128).

 

Jammalamadaka S.R. 2003. Introduction to linear regression analysis. The American Statistician 57 (1): 67. DOI: 10.1198/tas.2003.s211.

 

Kadłubiec W., Kuriata R. 2004. Wielocechowa analiza kształtowania plonu ziarna linii wsobnych i mieszańców F1 kukurydzy. [Multiple analyses of traits determining grain yield of inbred lines and hybrids F1 of maize]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 231: 419–424.

 

Kurowski T.P., Marks M., Kurowska A., Orzech K. 2005. Stan sanitarny i plonowanie jęczmienia jarego w zależności od sposobu uprawy roli. [Sanitary state and yielding of spring barley as dependent on soil tillage metod]. Acta Agrobotanica 58 (2): 335–346. DOI: 10.5586/aa.2005.060.

 

Matyjaszczyk E. 2012. Dostępność środków ochrony roślin w Polsce a integrowana ochrona roślin i bezpieczeństwo żywności. [Availability of plant protection products in poland versus integrated pest management and food safety]. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (4): 145–150.

 

Mousanejad S., Alizadeh A., Safaie N. 2009. Effect of weather factors on spore population dynamics of rice blast fungus in Guilan province. [Działanie czynników pogodowych na dynamikę populacji zarodników grzyba wywołującego zgorzel ryżu w prowincji Guilan]. Journal of Plant Protection Research 49 (3): 319–329. DOI: 10.2478/v10045-009-0051-z.

 

Nadziak J., Gacek E. 2000. Teoretyczne i praktyczne aspekty uprawy międzygatunkowych mieszanek zbóż. [Practical and theoretical aspects of growing of cereal species mixtures]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 216 (2): 357–364.

 

Oleksy A., Szmigiel A. 2005. Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów. [Amount and structure of yield of triticale and winter wheat mixtures depending on proportions of the components]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 236: 65–74.

 

Pruszyński S. 2006. Ochrona upraw w rolnictwie zrównoważonym. [Crop protection in sustainable agriculture]. Problemy Inżynierii Rolniczej 2 (52): 71–80.

 

Pruszyński S., Wolny S. 2009. Przewodnik dobrej praktyki ochrony roślin. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 80 ss. ISBN 978-83-89867-39-1.

 

Shapiro S.S., Wilk M.B. 1965. An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika 52 (3/4): 591–611. DOI: 10.2307/2333709.

 

Singh M.P., Sharma S.C. 2008. Studies on bio-energetics of draught buffalo. [Studia nad bioenergetyką bawołu domowego]. Technical Sciences 11: 21–34. DOI: 10.2478/v10022-008-0024-x.

 

Szmigiel A., Kołodziejczyk M., Oleksy A., Kulig B. 2016. Reakcja odmian jęczmienia jarego browarnego na zróżnicowane technologie uprawy. [The response of spring malting barley cultivars to different cultivation systems]. Fragmenta Agronomica 33 (2): 81–91.

 

Tratwal A., Bocianowski J. 2014. Blumeria graminis f. sp. hordei virulence frequency and the powdery mildew incidence on spring barley in the Wielkopolska province. Journal of Plant Protection Research 54 (1): 28–35. DOI: 10.2478/jppr-2014-0005.

 

Wolfe M.S. 1990. Intra-crop diversification: disease, yield and quality. Monograph - British Crop Protection Council 45: 105–114.

 

Wolfe M.S., Lannou C., Pope C., Finckh M.R., Munk L., Merz U., Valenghi D., Gacek E. 1997. Variety mixtures in theory and practice. Cost Action 817. Compiled by Working Group 2. INRA-Grignon-France, May 1997, 15 ss.

 

Woźniak-Strzembicka A., Nadziak J. 2001. Powdery mildew Erysiphe graminis f. sp. hordei reduction in mixtures of spring wheat cultivars in comparison with their pure stands. Phytopathologia Polonica 22: 61–70.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 164-170
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-09-11 15:07:35
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-022
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy