Progress in Plant Protection

The effect of crop plant on soil mesofauna diversity 

Wpływ rośliny uprawnej na zróżnicowanie mezofauny glebowej

Iwona Gruss, e-mail: iwona.gruss@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ochrony Roślin, Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-636 Wrocław , Polska

Michał Hurej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ochrony Roślin, Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-636 Wrocław , Polska

Jacek Twardowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ochrony Roślin, Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-636 Wrocław , Polska
Streszczenie

The aim of the study was the quantitative and qualitative comparison of springtail and mite assemblages on the field of potatoes and winter rye. The field experiment was carried out at the Experimental Station of Warsaw University of Life Sciences in Skierniewice, in 2010–2012. Soil samples were collected to a depth of10 cmfrom plots of potato and winter rye grown in a five-crop rotation in spring and autumn each year of the experiment. Mesofauna representatives were extracted from the soil using Tullgren apparatus. Springtails were identified to family level, mites to orders. In all sampling dates springtails were more abundant in winter rye, than in potato crop. In potato samples identified Collembola represented 5 families: Hypogastrudidae, Brachystomellidae, Isotomidae, Onychiuridae and Sminthuridae. Additionally, in winter rye representatives of the family Entomobrydidae were identified. The average number of mites was higher in potato crop than in winter rye. In potato the most abundant groups were mites from Prostigmata and Astigmata orders, while in winter rye from Astigmata and Gamasida orders. 

 

Celem badań było ilościowe i jakościowe porównanie zgrupowań skoczogonków i roztoczy na plantacji ziemniaka i żyta ozimego. Doświadczenie polowe prowadzono na terenie Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach, należącej do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w latach 2010–2012. Próby glebowe pobierano do głębokości10 cmz plantacji ziemniaka i żyta ozimego uprawianych w pięciopolowym płodozmianie, wiosną i jesienią każdego roku badań. Przedstawicieli mezofauny wypłaszano z gleby z wykorzystaniem aparatów Tullgrena. Skoczogonki oznaczano do rodzin, roztocze do rzędów. We wszystkich terminach pobierania prób skoczogonki były znacznie liczniejsze w uprawie żyta ozimego, niż w uprawie ziemniaka. W próbach pochodzących z ziemniaka stwierdzono występowanie skoczogonków należących do 5 rodzin: Hypogastrudidae, Brachystomellidae, Isotomidae, Onychiuridae i Sminthuridae. W uprawie żyta ozimego dodatkowo wyróżniono rodzinę Entomobrydidae. Średnia liczebność roztoczy była wyraźnie wyższa w uprawie ziemniaka, niż żyta ozimego. W przypadku ziemniaka najliczniej stwierdzano roztocze z rzędów Prostigmata i Astigmata, w uprawie żyta ozimego natomiast licznie występowały roztocze z rzędów Astigmata i Gamasida.

 

 

 

Słowa kluczowe
springtails; mites; soil mesofauna; potato; winter rye; five-crop rotation; skoczogonki; roztocze; mezofauna glebowa; ziemniak; żyto ozime; płodozmian pięciopolowy
Progress in Plant Protection (2013) 53: 668-673
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-003
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy