Progress in Plant Protection

The effectiveness catches of Noctuidae and Elateridae families with pheromone traps in Olsztyn district, in 2011–2012

Efektywność odłowów gatunków z rodzin Noctuidae i Elateridae za pomocą pułapek feromonowych w powiecie olsztyńskim, w latach 2011–2012

Magdalena Pusz, e-mail: m.pusz@w‐modr.pl

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, Polska

Stanisław Bawoł

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, Polska

Magdalena Jakubowska, e-mail: M.Jakubowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to reduce the occurrence of soil pests in potato and corn, in selected farms in the district of Olsztyn. As part of the project in the years 2011–2012 three field experiments on monitoring the presence of cutworms and wireworms were established according to the methodologies proposed by the Instituteof Plant Protection– National Research Institute in the following places: Łęgajny (commune of Barczewo), Barczewko (commune of Barczewo) and Garzewko (commune of Jonkowo) municipality, in the district of Olsztyn. The effectiveness of trapping Elateridae using pheromone traps varied in different localities. In all the positions of catches on specific pheromone species were: Agriotes lineatus L., A. obscurus L. and A. sputator L. The effectiveness and dynamic largely influenced the course of the weather to was. Elateridae population caught using soil sampling in three locations of Warmia and Mazury consisted mostly of larval forms (95.5%). Wireworms population accounted for four species: Selatosomus aeneus L., Athous subfuscus Müll., Agriotes sputator L. and Dalopius marginatus L. 

 

Celem działania doradczego było ograniczenie występowania populacji szkodników glebowych w uprawach ziemniaka i kukurydzy, w wytypowanych gospodarstwach rolnych na terenie powiatu olsztyńskiego. W ramach projektu, w latach 2011–2012 założono trzy doświadczenia polowe, zgodnie z metodykami zaproponowanymi przez Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin przy Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym, w następujących miejscowościach: Łęgajny (gmina Barczewo), Barczewko (gmina Barczewo) oraz Garzewko (gmina Jonkowo), na terenie powiatu olsztyńskiego, gdzie badano obecność rolnic oraz drutowców. Skuteczność odławiania chrząszczy sprężykowatych przy wykorzystaniu pułapek feromonowych w poszczególnych miejscowościach była zróżnicowana. We wszystkich badanych stanowiskach odławiano na swoisty feromon gatunkowy następujące gatunki: Agriotes lineatus L., A. obscurus L. i A. sputator L. Na efektywność odłowu i dynamikę w dużej mierze miał wpływ przebieg warunków pogodowych. Populację Elateridae odłowionych za pomocą odkrywek glebowych, w trzech badanych miejscowościach, na terenie województwa warmińsko‐mazurskiego stanowiły głównie formy larwalne (95,5%). Populację sprężyków stanowiły następujące gatunki: Selatosomus aeneus L., Athous subfuscus Müll., Agriotes sputator L. oraz Dalopius marginatus L.

 

Słowa kluczowe
effectiveness; pheromone traps; cutworms; wireworms; integrated pest management; efektywność; pułapki feromonowe; rolnice; drutowce; integrowana ochrona roślin
Progress in Plant Protection (2013) 53: 697-703
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-008
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy