Progress in Plant Protection

Evaluation of selected varieties of yellow lupine and narrow-leaf lupine for colonization by aphids

Ocena podatności wybranych odmian łubinu żółtego i wąskolistnego na zasiedlanie przez mszyce

Przemysław Strażyński, e-mail: P.Strazynski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Entomologii, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Andrzej Bandyk

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Metod Prognozowania Agrofagów i Ekonomiki Ochrony Roślin, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Wiktor Bieniewicz, e-mail: zdoo.glodowo@coboru.pl

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Zakład Doświadczalny Oceny Odmian , Głodowo 50, 87-600 Lipno, Polska

Adam Bartkowski

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Entomologii, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The field experiments were conducted at the Experimental Station of Variety Evaluation at Głodowo that belongs to Research Centre for Cultivar Testing in Słupia Wielka in 2011–2012. Five yellow lupine varieties (Mister, Perkoz, Lord, Dukat, Parys) and five varieties of narrow-leaf lupine (Karo, Sonet, Mirela, Regent, Bojar) were studied. The same varieties were included in the research carried out in the environmental chamber, under controlled conditions (constant temperature, humidity and photoperiod), in four replications at the Institute of Plant Protection – National Research Institute in Poznań. The aim of this study was to demonstrate the differences in the susceptibility of tested varieties for colonization and development of aphids. As a result of experiments it was found that the pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) mainly colonized the varieties of yellow lupine, while on the narrow-leaf lupine only a few individuals of this species were recorded. The aphids of the genus Aphis spp. (A. fabae Scop., A. craccivora Koch.) inhabited both lupine species at the same density in the two years of observation. Variety preferences of aphids observed in the field experiments were similar to the results collected from the experiments performed under controlled conditions. 

 

Doświadczenia polowe prowadzono w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Głodowie należącym do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, w latach 2011–2012. W badaniu wykorzystano pięć odmian łubinu żółtego (Mister, Perkoz, Lord, Dukat, Parys) i pięć odmian łubinu wąskolistnego (Karo, Sonet, Mirela, Regent, Bojar). Na tych samych odmianach prowadzono obserwacje w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu, w czterech powtórzeniach w kabinie klimatyzacyjnej, w kontrolowanych warunkach (stała temperatura, wilgotność i fotoperiod). Celem tego badania była próba wykazania różnic w podatności testowanych odmian na zasiedlanie i rozwój mszyc. W wyniku przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że mszyca grochowa (Acyrthosiphon pisum Harris) zasiedlała lepiej odmiany łubinu żółtego, niż łubinu wąskolistnego. Mszyce z rodzaju Aphis spp. (A. fabae Scop., A. craccivora Koch.) w obydwu latach obserwacji, w podobnym stopniu zasiedlały oba gatunki łubinów. Preferencje odmianowe mszyc obserwowane w warunkach polowych były zbliżone do wyników uzyskanych w doświadczeniach w warunkach kontrolowanych.

 

Słowa kluczowe
yellow lupine; narrow-leaf lupine; varieties; aphids; łubin żółty; łubin wąskolistny; odmiany; mszyce
Progress in Plant Protection (2013) 53: 713-716
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-011
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy