Progress in Plant Protection

The influence of selected fungicides and soil extracts on the growth of entomopathogenic fungus 
Metarhizium anisopliae

Wpływ wybranych fungicydów oraz wyciągów glebowych na wzrost owadobójczego grzyba
Metarhizium anisopliae

Cezary Tkaczuk, e-mail: tkaczuk@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zakład Ochrony Roślin , Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Anna Majchrowska-Safaryan

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zakład Ochrony Roślin , Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Ryszard Miętkiewski

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zakład Ochrony Roślin , Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Streszczenie

The basic method of pest control in crops is still the use of pesticides that are building up in the soil and are the cause of changes in microbial activity, usually in the quantitative composition of the soil microflora. The aim of this study was to investigate the effect of three selected fungicides and soil extracts obtained from the sandy and organic soil on the growth of entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae in vitro. Among the tested fungicides the strongest growth inhibition of M. anisopliae caused Score 250 EC formulation, and relatively least Antracol 70 WG. The results indicate that the addition of soil extracts to the culture medium with fungicides increased the inhibitory action on the growth of the fungus. Extract from organic soil added to the culture medium with fungicides strongly inhibited the growth of M. anisopliae colonies than an extract obtained from the sandy soil. 

 

Podstawową metodą zwalczania agrofagów w uprawach roślin jest stosowanie pestycydów, które kumulując się w glebach stają się przyczyną zmiany aktywności mikrobiologicznej, najczęściej w składzie ilościowym mikroflory glebowej. Celem pracy było zbadanie wpływu trzech wybranych fungicydów oraz wyciągów glebowych otrzymanych z gleby piaszczystej i organicznej, na wzrost owadobójczego grzyba Metarhizium anisopliae w warunkach in vitro. Spośród badanych fungicydów wzrost M. anisopliae najsilniej hamował preparat Score 250 EC, a stosunkowo najsłabiej Antracol 70 WG. Uzyskane wyniki wskazują, iż dodanie do podłoża hodowlanego z fungicydami wyciągów glebowych wpłynęło na zwiększenie ich inhibicyjnego działania na wzrost grzyba. Wyciąg z gleby organicznej dodany do podłoża hodowlanego z fungicydami silniej hamował wzrost kolonii M. anisopliae niż wyciąg otrzymany z gleby piaszczystej.

 

 

 

Słowa kluczowe
fungicides; soil extracts; entomopathogenic fungus; Metarhizium anisopliae; fungicydy; wyciągi glebowe; grzyb owadobójczy
Progress in Plant Protection (2013) 53: 751-756
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-019
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy