Progress in Plant Protection

Black scurf in tubers of the potato advanced breeding material

Ospowatość bulw zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka

Barbara Lutomirska, e-mail: b.lutomirska@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Jadwisinie, Szaniawskiego 15, 05‐140 Jadwisin , Polska

Joanna Jankowska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Jadwisinie , Szaniawskiego 15, 05‐140 Jadwisin , Polska
Streszczenie

The occurrence of black scurf in tubers of the potato advanced breeding materials in natural growing conditions was evaluated in experiments carried out in 2008–2012. The study included 129 new potato genotypes. It was found, that both the black scurf incidence and level of infestation were dependent on genotyping factor and growing environment. Intensity of black scurf on tubers was stronger than share of infested tubers determined by genotyping factor. Evaluation of variation showed that advanced breeding materials included 34 homogeneous groups in terms of percentage tubers with black scurf incidence and 12 groups of undifferentiated intensity black scurf changes on tubers. The most numerous group of black scurf infected tubers were groups which black scurf occurrence was up to 43.2%. The group with the lowest infection of tubers (infection index 9.0–6.4) included 40 of the evaluated materials. 

 

W badaniach realizowanych w latach 2008–2012 oceniano występowanie ospowatości bulw u zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka w naturalnych warunkach uprawy. Uwzględniono w nich 129 nowych genotypów. Stwierdzono, że zarówno o udziale bulw z ospowatością, jak i stopniu porażenia decydowały: czynnik genotypowy i środowisko uprawy. Nasilenie sklerocjów na bulwach było silniej determinowane przez czynnik genotypowy niż udział bulw porażonych. Ocena zróżnicowania genotypowego zaawansowanych materiałów hodowlanych umożliwiła wyodrębnienie 34 grup jednorodnych pod względem udziału bulw z ospowatością oraz 12 grup o niezróżnicowanym nasileniu zmian chorobowych na bulwach. Najbardziej liczne, co do udziału bulw ze sklerocjami były grupy, w których stanowił on do 43,2%. W grupie o najniższym porażeniu bulw (indeks porażenia 9,0–6,4) znalazło się 40 spośród ocenianych materiałów.

 

 

 

Słowa kluczowe
potato; advanced breeding material; black scurf; ziemniak; zaawansowane materiały hodowlane; ospowatość bulw
Progress in Plant Protection (2013) 53: 789-795
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-026
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy