Progress in Plant Protection

Fungicide resistance of Cercospora beticola isolates collected from Wielkopolska region

Odporność na fungicydy izolatów Cercospora beticola pochodzących z terenu Wielkopolski

Katarzyna Pieczul, e-mail: k.pieczul@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Agnieszka Perek

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Leaf spot caused by Cercospora beticola is one of the most serious disease of sugar beet. For the disease control benzimidazole, triazole, strobilurine, morpholine and pyrimidine fungicides have been used. The aim of the study was to evaluate the resistance level of C. beticola isolates collected in Wielkopolska region to selected fungicides. Most of the tested isolates were resistant to carbendazim and thiophanate-methyl, and only a few of the isolates were sensitive to benzimidazoles. Most of the tested isolates were sensitive to the other tested fungicides. However, several isolates resistant to triazoles and piraclostrobin were identified.

 

Chwościk wywoływany przez Cercospora beticola należy do najważniejszych chorób buraka cukrowego. Do ochrony upraw buraka wykorzystywane są fungicydy zawierające związki z grup benzimidazoli, triazoli, strobiluryn, morfolin i pirymidyn. Celem badań była ocena odporności izolatów C. beticola zbieranych na terenie Wielkopolski na wybrane fungicydy. Większość badanych izolatów C. beticola była odporna na karbendazym i tiofanat metylu, jedynie kilkanaście spośród badanych izolatów było wrażliwych na benzimidazole. Większość badanych izolatów była wrażliwa na pozostałe z badanych fungicydów. Wśród badanych izolatów zidentyfikowane zostały także szczepy odporne na triazole i piraklostrobinę.

 

 

 

Słowa kluczowe
Cercospora leaf spot; Cercospora beticola; fungicide resistance; chwościk buraka; odporność na fungicydy
Progress in Plant Protection (2013) 53: 796-800
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-027
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy