Progress in Plant Protection

Effect of droplet size on coverage of sprayed objects

Wpływ wielkości kropel na pokrycie opryskiwanych obiektów

Antoni Szewczyk, e-mail: antoni.szewczyk@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Rolniczej , Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław , Polska

Deta Łuczycka

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Rolniczej , Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław , Polska

Zygmunt Owsiak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Rolniczej , Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław , Polska

Beata Cieniawska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Rolniczej , Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław , Polska
Streszczenie

The purpose of the study was to determine the effect of degree of spray the liquid on coverage sprayed on objects by using selected nozzles. The study was conducted in several research institutions. The measurements of droplet size produced by selected spray stream nozzles were performed at Industrial Institute of Agricultural Engineering inPoznań. At the Institute of Agricultural Engineering Wrocław University of Environmental and Life Sciences an experiment of spraying objects placed differently to the spray stream was carried out. An assessment of the degree of coverage spray was performed at theInstituteofPlant Protection National ResearchInstitute inPoznań. The results of these tests and analysis showed that the degree of spraying of liquids had an exclusive affect only in the case of horizontal spraying objects. It was proved that, higher degree of spray liquid resulted in higher coverage. In the case of other objects located sprayed spraying impact on the intensity of the coverage was not as unequivocal. 

 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu stopnia rozpylenia cieczy użytkowej na pokrycie opryskiwanych obiektów z zastosowaniem wybranych rozpylaczy. Badania przeprowadzono w kilku ośrodkach naukowych. W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych Poznań wykonano pomiary wielkości kropel wytwarzanych przez wybrane rozpylacze. W Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przeprowadzono eksperyment opryskiwania obiektów różnie usytuowanych w stosunku do rozpylonej strugi. W Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu oceniono stopień pokrycia opryskanych obiektów. Wyniki tych badań i ich analiza wykazały, że stopień rozpylenia cieczy miał jednoznaczny wpływ jedynie w przypadku opryskiwania obiektów poziomych, gdzie stwierdzono większe pokrycie przy większym stopniu rozpylenia cieczy. W przypadku inaczej usytuowanych opryskiwanych obiektów, wpływ intensywności rozpylenia na stopień pokrycia nie był już tak jednoznaczny.

 

 

 

Słowa kluczowe
nozzle; droplet size; coverage degree; rozpylacz; wielkość kropli; stopień pokrycia
Progress in Plant Protection (2013) 53: 822-828
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-031
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy