Progress in Plant Protection

Enhancing biodiversity of agrocenosis by planting selected flowering plant species 

Wzbogacanie różnorodności biologicznej agrocenoz poprzez wysiewanie wybranych gatunków roślin kwitnących

Zbigniew T. Dąbrowski, e-mail: zbigniew_dabrowski@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Entomologii Stosowanej, Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, Polska

Michał Hurej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Ochrony Roślin, Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-636 Wrocław , Polska

Janusz Nowacki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego , Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, Polska

Witold Łykowski

BASF Polska Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa , Polska

Monika Borkowska

BASF Polska Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa , Polska
Streszczenie

The changes in agriculture in the majority of Western European countries since 1950, which were supposed to lead into more effective production through enlarging field sizes and increased mechanization that required removal of field margins, hedges, ponds and other uncultivated areas have resulted in the reduction of biodiversity. The paper aims to show that it is feasible and practical to balance biodiversity, conservation and protection of resources with agriculture production on the farm. Farmers are being encouraged to provide more flowering habitats to support pest natural enemies and pollinators in the agro-ecosystems. Some examples of research projects carried out by participants of the International Organisation of Biological Control working group on “Landscape management for functional biodiversity” on the positive effects of various flowering plant species and their mixtures on beneficial organisms are cited in this publication. Their recommendations shall be adapted to the Polish conditions during the implementation of the Directive 2009/128/EC regarding the Integrated Pest Management recommendation on utilization of ecological infrastructures inside and outside production sites to protect and enhance beneficial organisms (after Annex III). 

 

Zmiany wprowadzane od roku 1950 w rolnictwie w wielu krajach Europy Zachodniej, w celu intensyfikacji produkcji poprzez powiększanie wielkości pól oraz wprowadzenie mechanizacji na szeroką skalę spowodowały wyeliminowanie miedz, zarośli i zbiorników śródpolnych, jak i nieużytków rolnych, co doprowadziło do znacznego ograniczenia różnorodności biologicznej w agrocenozach. Praca ta ma na celu wskazanie, że jest możliwe w praktyce zapewnienie równowagi pomiędzy bioróżnorodnością, ochroną i zachowaniem zasobów naturalnych a produkcją rolniczą w gospodarstwie. Rolnicy są zachęcani do tworzenia liczniejszych habitatów z kwitnącymi roślinami w celu utrzymania populacji wrogów naturalnych szkodników i owadów zapylających w agrocenozach. W pracy podano wybrane wyniki badań, szczególnie uczestników grupy roboczej „Zarządzanie krajobrazem dla bioróżnorodności funkcjonalnej” Międzynarodowej Organizacji Walki Biologicznej, nad pozytywną rolą różnych gatunków kwitnących roślin lub ich mieszanek na pożyteczne gatunki stawonogów. Zalecenia autorów powinny zostać zaadoptowane do warunków Polski w czasie wdrażania Dyrektywy 2009/128/WE dotyczącej zasad integrowanej ochrony roślin (IPM – integrated pest management), szczególnie wykorzystania ekologicznych struktur w miejscu produkcji i poza nią w zapobieganiu występowaniu organizmów szkodliwych (za Aneksem III).

 

 

 

Słowa kluczowe
biodiversity; ecological infrastructure; flowering plants; natural enemies; bioróżnorodność; infrastruktura ekologiczna; rośliny kwitnące; wrogowie naturalni
Progress in Plant Protection (2013) 53: 844-849
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-034
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy