Progress in Plant Protection

Identyfikacja i charakterystyka molekularna wirusa żółtej karłowatości cebuli (OYDV) w uprawach Allium cepa w Polsce
Identification and molecular characterization of onion yellow dwarf virus (OYDV) in Allium cepa crops in Poland

Agnieszka Taberska, e-mail: a.taberska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Julia Minicka, e-mail: j.minicka@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Natasza Borodynko-Filas, e-mail: n.borodynko@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Beata Hasiów-Jaroszewska, e-mail: b.hasiow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Wirus żółtej karłowatości cebuli jest rozpowszechniony na całym świecie, istotnie ograniczając plony upraw z rodzaju Allium. Celem pracy było wykrywanie i charakterystyka molekularna nowo zidentyfikowanych izolatów OYDV infekujących cebulę w Polsce. Obecność wirusa w cebuli potwierdzono za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz techniki RT-PCR z użyciem dwóch par starterów diagnostycznych: OYDV-NibCPF1/R1 oraz OYDV-CPF2/R2. Specyficzność otrzymanych produktów potwierdzono za pomocą sekwencjonowania metodą Sangera, a otrzymaną sekwencję białka płaszcza wirusa wykorzystano do analizy filogenetycznej. Analizę filogenetyczną przeprowadzono na podstawie sekwencji CP nowego polskiego izolatu z cebuli oraz 37 innych sekwencji OYDV pobranych z Banku Genów. Analiza wykazała, że polski izolat OYDV jest najbardziej podobny do izolatów OYDV pochodzących z cebuli z Argentyny i Niemiec, co może wskazywać na ich wspólne pochodzenie. Ponadto zaobserwowano, że polskie izolaty cebuli i czosnku są bardzo zróżnicowane i należą do różnych grup filogenetycznych.

 

Onion yellow dwarf virus is distributed worldwide significantly reducing yield of crops from the Allium genus. The aim of the study was the detection and molecular characterization of newly identified OYDV isolates infecting onions in Poland. The virus was detected by transmission electron microscopy and RT-PCR techniques using two pairs of diagnostic primers: OYDV-NibCPF1/R1 and OYDV-CPF2/R2. The specificity of obtained RT-PCR products was confirmed by Sanger sequencing and received viral coat protein sequence was used for phylogenetic analysis. The phylogenetic analysis was carried out using CP sequences of the new Polish onion isolate obtained in this study and 37 other sequences of OYDV retrieved from GenBank. The analysis revealed that the Polish OYDV isolate is the most similar to the OYDV isolates derived from onions from Argentina and Germany, which may indicate their common origin. Moreover, it was observed that the Polish onion and garlic isolates are very diverse and belong to different phylogroups.

Słowa kluczowe
wirus żółtej karłowatości cebuli (OYDV); Allium cepa L.; RT-PCR; filogeneza; onion yellow dwarf virus (OYDV); phylogenesis
Referencje

Abd El-Wahab A.S. 2009. Aphid-transmission efficiency of two main viruses on garlic in Egypt, Onion yellow dwarf virus (OYDV-G) and Leek yellow stripe virus (LYSV-G). Academic Journal of Entomology 2 (1): 40–42.

 

Bag S., Schwartz H.F., Pappu H.R. 2012. Identification and characterization of biologically distinct isolates of Iris yellow spot virus (genus Tospovirus, family Bunyaviridae), a serious pathogen of onion. European Journal of Plant Pathology 134: 97–104. DOI: 10.1007/s10658-012-0026-1

 

Baghalian K., Kim O.K., Natzuaki K.T. 2010. Molecular variability and genetic structure of the population of Onion yellow dwarf virus infecting garlic in Iran. Virus Genes 41 (2): 282–291. DOI: 10.1007/s11262-010-0514-3

 

Barg E., Lesemann D.-E., Vetten H.J., Green S.K. 1994. Identification, partial characterization, and distribution of viruses infecting allium crops in South and Southeast Asia. Acta Horticulturae 358: 251–258. DOI: 10.17660/ActaHortic.1994.358.41

 

Bereda M., Paduch-Cichal E. 2016. Carla- i potywirusy wykrywane w czosnku pospolitym. [Carla- and Potyviruses detected in garlic plants]. Progress in Plant Protection 56 (2): 251–257. DOI: 10.14199/ppp-2016-043

 

Celli M.G., Torrico A.K., Kiehr M., Conci V.C. 2013. Striking differences in the biological and molecular properties of onion and garlic isolates of onion yellow dwarf virus. Archives of Virology 158 (6): 1377–1382. DOI: 10.1007/s00705-012-1597-z

 

Chodorska M., Paduch-Cichal E., Kalinowska E., Szyndel M.S. 2014. First report of Onion yellow dwarf virus, Garlic common latent virus and Shallot latent virus on garlic in Poland. Plant Disease 98 (6): 858. DOI: 10.1094/PDIS-11-13-1160-PDN

 

Chung B.Y.-W., Miller W.A., Atkins J.F., Firth A.E. 2008. An overlapping essential gene in the Potyviridae. Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (15): 5897–5902. DOI: 10.1073/pnas.0800468105

 

Conci V.C., Canavelli A., Lunello P., Di Rienzo J., Nome S.F., Zumelzu G., Italia R. 2003. Yield losses associated with virus-infected garlic plants during five successive years. Plant Disease 87 (12): 1411–1415. DOI: 10.1094/PDIS.2003.87.12.1411

 

Dovas C.I., Hatziloukas E., Salomon R., Barg E., Shiboleth Y., Katis N.I. 2001. Incidence of viruses infecting Allium spp. in Greece. European Journal of Plant Pathology 107: 677–684. DOI: 10.1023/A:1011958914573

 

Elnagar S., El-Sheikh M.A.-K., El-Wahab A.S.E.-D.A. 2011. Effect of natural infection with onion yellow dwarf virus (OYDV) on yield of onion and garlic crops in Egypt. Journal of Life Sciences 5: 634–638.

 

Hall T.A. 1999. BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series 41: 95–98. DOI: 10.14601/Phytopathol_Mediterr-14998u1.29

 

Henderson W.J. 1935. Yellow dwarf, a virus disease of onions, and its control. Iowa Agriculture and Home Economics Research Station Research Bulletin 16 (188): 209–255.

 

Kebede Y., Singh J., Majumder S. 2020. Molecular characterization of the partial coat protein gene of an Onion yellow dwarf virus isolate detected in garlic (Allium sativum L.) from the West Shewa zone of Ethiopia. Journal of Plant Protection Research 60 (1): 106–111. DOI: 10.24425/jppr.2020.132205

 

Książek D. 1972. Choroby wirusowe cebuli. [Onion virus diseases]. Postępy Nauk Rolniczych 19 (1): 109–130.

 

Kumar P., Dhawan P., Mehra R. 2011. Characterization, transmission and host range of Onion yellow dwarf virus. Plant Disease Research 26 (2): 176.

 

Kumar S., Stecher G., Li M., Knyaz C., Tamura K. 2018. MEGA X: Molecular Evolutionary Genetics Analysis across computing platforms. Molecularv Biology and Evolution 35 (6): 1547–1549. DOI: 10.1093/molbev/msy096

 

Lot H., Chovelon V., Souche S., Delecolle B. 1998. Effects of Onion yellow dwarf and Leek yellow stripe viruses on symptomatology and yield loss of three french garlic cultivars. Plant Disease 82 (12): 1381–1385. DOI: 10.1094/PDIS.1998.82.12.1381

 

Manglli A., Mohammed H.S., El Hussein A.A., Agosteo G.E., Albanese G., Tomassoli L. 2014. Molecular analysis of the 3’terminal region of Onion yellow dwarf virus from onion in southern Italy. Phytopathologia Mediterranea 53 (3): 438–450. DOI: 10.14601/Phytopathol_Mediterr-14027

 

Martin D.P., Murrell B., Golden M., Khoosal A., Muhire B. 2015. RDP4: Detection and analysis of recombination patterns in virus genomes. Virus Evolution 1 (1): vev003. DOI: 10.1093/ve/vev003

 

McDonald M.R., de los Angeles Jaime M., Hovius M.H. 2004. Management of diseases of onions and garlic. s. 149–200. W: Disease of Fruits and Vegetables. Volume II (S.A.M.H. Naqvi, red.). Springer, Dordrecht, 686 ss. DOI: 10.1007/1-4020-2607-2_6

 

Saffar Z.N., Torabi S., Naghavi M.R., Golnaraghi A.R., Aryakia E. 2013. Onion yellow dwarf virus on leek, onion, shallot and welsh onion in Iran. Journal of Plant Pathology 95 (4): 73. DOI: 10.4454/JPP.V95I4.013

 

van Dijk P. 1993a. Survey and characterization of potyviruses and their strains of Allium species. Netherlands Journal of Plant Pathology 99: 1–48. DOI: 10.1007/BF02017734

 

van Dijk P. 1993b. Carlavirus isolates from cultivated Allium species represent three viruses. Netherlands Journal of Plant Pathology 99: 233–257. DOI: 10.1007/BF01974306

 

Verma R.K., Mishra R., Petrov N.M., Stoyanova M., Stoev A., Bakardjieva N.V., Gaur R.K. 2015. Molecular characterization and recombination analysis of an Indian isolate of Onion yellow dwarf virus. European Journal of Plant Pathology 143: 437–445. DOI: 10.1007/s10658-015-0695-7

Progress in Plant Protection (2021) 61: 214-220
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-08-25 13:54:22
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-024
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy