Progress in Plant Protection

Rejestracja dynamiki lotów ważniejszych gospodarczo gatunków mszyc za pomocą aspiratora Johnsona i jej znaczenie w integrowanej ochronie upraw rolniczych
Registration of the flight dynamics of economically important aphid species using the Johnson’s suction trap and its importance in the integrated protection of agricultural crops

Przemysław Strażyński, e-mail: p.strazynski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Kamila Roik, e-mail: k.roik@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Głównym celem badań było poznanie dobowej i sezonowej dynamiki lotów dziesięciu ważnych gospodarczo gatunków mszyc odławianych za pomocą aspiratora Johnsona w Winnej Górze w latach 2018–2020. W sezonie 2018 odłowiono łącznie 3584, w 2019 – 5049, a w 2020 – 9411 uskrzydlonych osobników mszyc. Najliczniej notowano mszyce należące do pięciu gatunków: Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Aphis fabae, Myzus persicae i Anoecia corni. We wszystkich latach obserwacji dominowała mszyca czeremchowo-zbożowa (R. padi). Liczba odławianych mszyc zależała od warunków pogodowych w poszczególnych dekadach. Dane z odłowów, w połączeniu z przebiegiem temperatur i opadów w poszczególnych latach, mogą stanowić podstawę do ustalenia krótko- i długookresowych prognoz pojawienia się ważnych gospodarczo gatunków mszyc.

 

The main aim of the study was to become acquainted with the daily and seasonal dynamics of flights of ten economically important aphid species in Johnson’s suction trap in Winna Góra in 2018–2020. In the 2018 a total of 3.584 winged aphid specimens were caught, in 2019 – 5.049, and in 2020 – 9.411. Five aphid species were noticed as the most numerous: Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Aphis fabae, Myzus persicae and Anoecia corni. Members of bird cherry-oat aphid (R. padi) dominated in all the years of observation. The number of caught aphids depended on the weather conditions in individual decades. Harvest data, in conjunction with the course of temperatures and rainfall in individual years, may constitute the basis for establishing short- and long-term forecasts of the emergence of economically important aphid species.

Słowa kluczowe
mszyce; dynamika lotów; aspirator Johnsona; integrowana ochrona roślin; aphids; flight dynamics; Johnson’s suction trap; integrated plant protection
Referencje

Allison D., Pike K.S. 1988. An inexpensive suction trap and its use in an aphid monitoring network. Journal of Agricultural Entomology 5 (2): 103–107.

 

Bell J.R., Alderson L., Izera D., Kruger T., Parker S., Pickup J., Shortall C.R., Taylor M.S., Verrier P., Harrington R. 2015a. Onwards and upwards – aphid flight trends follow climate change. Journal of Animal Ecology 84: 1–3. DOI: 10.1111/1365-2656.12314

 

Bell J.R., Alderson L., Izera I.D., Kruger T., Parker S., Pickup J., Shortall C.R., Taylor M.S., Verrier P., Harrington R. 2015b. Longterm phonological trends, species accumulation rates, aphid traits and climate: five decades of change in migrating aphids. Journal of Animal Ecology 84 (1): 21–34. DOI: 10.1111/1365-2656.12282

 

Blacman R.L., Eastop V.F. 2000. Aphids on the Words Crops, an Identification and Information Guide, Second Edition. The Natural History Museum, London, 466 ss.

 

Borodynko-Filas N., Pruszyński G., Strażyński P. 2017. Wirus żółtaczki rzepy (Turnip Yellows Virus, TuYV) i jego wektory – nowe zagrożenie w uprawie rzepaku. Streszczenia 57. Sesji Naukowej IOR – PIB, Poznań, 9–10 lutego 2017, s. 72.

 

Gałuszka A., Drzewiecki S., Wolski A. 2015. Dynamika lotów ważniejszych gospodarczo gatunków mszyc odławianych w latach 2007–2011 przy użyciu aspiratora Johnsona na terenie województwa śląskiego. [Flight dynamics of economically important aphid species collected in 2007–2011 in the Silesian Province using a Johnson’s aspirator]. Progress in Plant Protection 55 (2): 216–220. DOI: 10.14199/ppp-2015-036

 

Harrington R., Bale J.S., Tatchell M. 1995. Aphids in a changing climate. s. 125–155. W: Insects in a Changing Environment (R. Harrington, N.E. Stork, red.). Academic Press Inc, Amsterdam, Nederlands, 528 ss. ISBN 978-0123264305.

 

Holman J. 2009. Host Plant Catalog of Aphids. Palearctic Region. Springer Netherlands, 1140 ss. ISBN 978-1-4020-8286-3.

 

Hołubowicz-Kliza G., Mrówczyński M., Strażyński P. 2018. Szkodniki i organizmy pożyteczne w integrowanej ochronie roślin rolniczych. IUNG – PIB Puławy, IOR – PIB Poznań, 502 ss.

 

Hullé M., Coeur d’Acier A., Bankheat-Dronnet S., Harrington R. 2010. Aphids in the face of global changes. Competes Rendus Biologies 333: 497–503.

 

Hurej M. 1991. Wrażliwość mszyc na ekstremalne temperatury. Wiadomości Entomologiczne 1: 42–49.

 

Kasprzak K., Niedbała W. 1981. Wskaźniki biocenotyczne stosowane przy porządkowaniu i analizie danych w badaniach ilościowych. s. 397–416. W: Metody stosowane w zoologii gleby (M. Górny, L. Grüm, red.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 483 ss.

 

Kindlmann P., Dixon A.F.G., Michaud J.P. (red.) 2010. Aphid Biodiversity under Environmental Change. Springer, Netherlands, 191 ss. ISBN 978-90-481-8600-6. DOI: 10.1007/978-90-481-8601-3

 

Klueken A.M., Hau B., Ulber B., Poehling H.-M. 2009. Forecasting migration of cereal aphids (Hemiptera: Aphididae) in autumn and spring. Journal of Applied Entomology 133 (5): 328–344. DOI: 10.1111/j.1439-0418.2009.01387.x

 

Leszczyński B. 1990. Wpływ czynników klimatycznych na populację mszyc zbożowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 392: 123–131.

 

Leszczyński B., Urbańska A., Wereda I. 2001. Some factors influencing spring and autumn migrations of bird cherry-oat aphid in eastern Poland. s. 223–230. W: Aphids and Other Homopterous Insects, Vol. 8 (E. Cichocka, W. Goszczyński, B. Leszczyński, M. Ruszkowska, W. Wojciechowski, red.). PAS, Siedlce, 439 ss.

 

Müller F.P. 1976. Mszyce – szkodniki roślin: terenowy klucz do oznaczania. Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 119 ss.

 

Patočková J. 2011. Monitoring of aphids by suction traps. Časopis Slezského Zemského Muzea Opava (A), 60: 48–56.

 

Remadieurè G., Remadieurè M. 1977. Catalogue des Aphididae du Monde. Institut National de la Recherche Agronomique, Paris, 473 ss.

 

Ruszkowska M. 2002. Przekształcenia cyklicznej partenogenezy mszycy Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidae) – znaczenie zjawiska w adaptacji środowiskowej. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 8, 33 ss.

 

Ruszkowska M. 2004. Modyfikacja progów szkodliwości i metody alternatywne w warunkach powstawania nowych form rozwojowych mszyc. [Modification of harmfulness thresholds and alternative methods in the conditions of the emergence of new developmental forms of aphids]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (1): 347–354.

 

Ruszkowska M. 2006. Uwarunkowania klimatyczne w rozprzestrzenianiu najważniejszych wektorów chorób wirusowych na zbożach w badanych regionach Polski. [Permanent and cyclic parthenogenesis of Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidea) across different climate regions in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 276–283.

 

Ruszkowska M., Strażyński P. 2004. Monitoring lotów ważnych gospodarczo gatunków mszyc w niektórych rejonach Polski, Czech i Niemiec. [Monitoring of flights of economically important species of aphids in some regions of Poland, the Czech Republic and Germany]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 1114–1117.

 

Ruszkowska M., Strażyński P. 2007a. Mszyce na oziminach. Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 23 ss.

 

Ruszkowska M., Strażyński P. 2007b. Profilaktyka w ochronie zbóż przed chorobą żółtej karłowatości jęczmienia. [Prophylaxis in the protection of cereals against barley yellow dwarf viruses]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (1): 363–366.

 

Ruszkowska M., Strażyński P. 2015. Jesienna fauna mszyc na kukurydzy wskaźnikiem zmian środowiskowych. [Autumnal aphid fauna on maize as an indicator of environmental changes]. Progress in Plant Protection 55 (1): 83–86. DOI: 10.14199/ppp-2015-014

 

Ruszkowska M., Strażyński P., Krówczyńska A. 2017. Zmiany rozwojowe mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej (Myzus persicae Sulz.) w warunkach wyższych temperatur – znaczenie nowego zjawiska w integrowanej ochronie ziemniaka. [Developmental changes of the peach-potato aphid (Myzus persicae Sulz.) under higher temperatures – the importance of a new phenomenon in the integrated protection of potato]. Progress in Plant Protection 57 (1): 16–20. DOI: 10.14199/ppp-2017-002

 

Ruszkowska M., Wilkaniec B. 2002. Urban fauna of aphids (Homoptera: Aphidoidea) related to trees and shrubs in the Poznań district. Journal of Plant Protection Research 42 (3): 205–214.

 

Ruszkowska M., Złotkowski J. 1977. Badania populacyjne nad ważnymi gospodarczo gatunkami mszyc na podstawie połowów z powietrza. Cz. II. Dynamika sezonowa lotów mszyc. [Population studies on economically important species of aphids based on aerial catching. Th. II. Seasonal dynamics of aphid flights]. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 19 (2): 125–144.

 

Strażyński P. 2005. Dynamics of aphid seasonal flights in Johnson’s suction trap in Poznań in 2003–2004. s. 175–183. W: Aphids and Other Hemipterous Insects, Vol. 11 (E. Cichocka, W. Goszczyński, M. Ruszkowska, B. Wilkaniec, P. Nowak, G. Kowalski, red.). Agricultural University of Poznań, 212 ss.

 

Strażyński P. 2006. Znaczenie rejestracji lotów ważnych gospodarczo gatunków i form mszyc w odłowach aspiratorem Johnsona w Poznaniu w latach 2003–2005 w integrowanych metodach ochrony roślin. [Importance of registration of flights of economically important species and forms of aphids in catches by Johnson’s suction trap in Poznań in 2003–2005 in integrated plant protection methods]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 395–398.

 

Strażyński P. 2010. Population structure of Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) /Hemiptera, Aphidoidea/ in Wielkopolska region in 2003–2008 in the context of winter cereals threat of BYDV expansion. s. 91–105. W: Aphids and Other Hemipterous Insects, Vol. 16 (W. Goszczyński, A. Herczek, B. Leszczyński, G. Łabanowski, E. Podsiadło, R. Rakauskas, M. Ruszkowska, B. Wilkaniec, W. Wojciechowski, red.). The John Paul II Catholic University of Lublin, 125 ss.

 

Strażyński P., Ruszkowska M. 2015. The life cycle functional response of Rhopalosiphum padi (L.) to higher temperature: territorial expansion of permanent parthenogenetic development as a result of warmer weather conditions. Journal of Plant Protection Research 55 (2): 162–165. DOI: 10.1515/jppr-2015-0021

 

Strażyński P., Ruszkowska M., Jeżewska M., Trzmiel K. 2011a. Evaluation of the risk of the autumn infections of winter barley with barley yellow dwarf viruses in Poland in the years 2006–2008. Journal of Plant Protection Research 51 (3): 314–321. DOI: 10.2478/v10045-011-0051-7

 

Strażyński P., Ruszkowska M., Węgorek P. 2011b. Dynamika lotów mszyc w latach 2008–2010 najliczniej odławianych w Poznaniu aspiratorem Johnsona. [The dynamics of flights of the most numerous aphids catches by Johnson’s suction trap in Poznań in 2008–2010]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (1): 213–216.

 

Taylor L.R. 1951. An improved suction trap for insect. Annals of Applied Biology 38: 582–591.

 

Taylor L.R. 1984. A Handbook for Aphid Identification (2nd ed.). Euraphid-Rothamsted Experimental Station, 171 ss.

 

Wilkaniec B., Borowiak-Sobkowiak B., Rzańska-Wieczorek M. 2016. Monitoring lotów mszyc związanych z roślinnością ogrodów działkowych Poznania. [Monitoring of aphid flights associated with vegetation of allotments in Poznań]. Progress in Plant Protection 56 (2): 137–144. DOI: 10.14199/ppp-2016-023

 

Wilkaniec B., Lewandowski R., Borowiak-Sobkowiak B. 2012. The effectiveness of catching aphids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidinea) in Moericke and light traps. Journal of Plant Protection Research 52 (2): 259–263. DOI: 10.2478/v10045-012-0041-4

 

Złotkowski J. 2005. Rejestracja sezonowych lotów ważnych gospodarczo mszyc w odłowach aspiratorem zainstalowanym na terenie Pracowni Doświadczalnictwa Polowego w Winnej Górze w latach 2001–2004. [Registration of seasonal flights of economically important aphids in catches by suction trap installed in the Field Experimental Station in Winna Góra in the years 2001–2004]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 1229–1232.

 

Złotkowski J. 2009. Sezonowe zmiany w dynamice migracji mszyc w okolicach Winnej Góry (Wielkopolska) w latach 2007–2008. [Seasonal changes in aphid migration dynamics in the surrounding area of Winna Góra (Wielkopolska district) in 2007–2008]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (3): 1242–1246.

 

Złotkowski J. 2010a. Skład gatunkowy mszyc migrujących w Wielkopolsce na podstawie odłowów aspiratorem w Winnej Górze. [Species composition of migratory aphids based on catches by Johnsons aspirator in Winna Góra in 2002–2009]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (1): 186–190.

 

Złotkowski J. 2010b. Changes in aphid migration dynamics around Winna Góra (Wielkopolska) in 2000–2008. s. 79–90. W: Aphids and Other Hemipterous Insects, Vol. 16 (W. Goszczyński, A. Herczek, B. Leszczyński, G. Łabanowski, E. Podsiadło, R. Ra-kauskas, M. Ruszkowska, B. Wilkaniec, W. Wojciechowski, red.). The John Paul II Catholic University of Lublin, 125 ss.

 

Złotkowski J. 2011. Znaczenie pułapki ssącej Johnsona w badaniach migracji mszyc w Polsce w latach 1973–2010. [The importance of Johnson’s suction trap in the study of aphid migration in Poland in the years 1973–2010]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (1): 158–163.

 

Złotkowski J., Bandyk A. 2012. Charakterystyka zmian w strukturze składu gatunkowego mszyc migrujących w odłowach aspiratorem Johnsona w latach 1999–2010. [Characteristic of the changes in the structure of aphid species composition based on catches of Johnson’s suction trap in 1999–2010]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (2): 252–258. DOI: 10.14199/ppp-2012-045

 

Złotkowski J., Wolski A. 2008. Badania nad migracjami mszyc przy użyciu aspiratora Johnsona w Winnej Górze w latach 2000–2007. [Studies on migrations of aphids with the use of Johnson’s suction trap in Winna Góra during the period of 2000–2007]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (3): 1013–1017.

Progress in Plant Protection (2021) 61: 246-252
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-09-10 11:42:39
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-027
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy