Progress in Plant Protection

Efektywność ekonomiczna stosowania różnych metod pielęgnacji i odżywiania roślin ziemniaka przy pomocy biostymulatorów
Economic effectiveness of using various methods of care and nutrition of potato plants with the use of biostimulants

Krystyna Zarzecka, e-mail: kzarzecka@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska

Marek Gugała, e-mail: gugala@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska

Iwona Mystkowska, e-mail: imystkowska@op.pl

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Anna Sikorska, e-mail: anna.sikorska@puzim.edu.pl

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie, Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska
Streszczenie

Celem badań była ocena ekonomiczna pięciu metod pielęgnacji i odżywiania biostymulatorami: obiekt kontrolny – pielęgnacja mechaniczna, Avatar 293 ZC (chlomazon + metrbuzyna), Avatar 293 ZC i PlonoStart, Avatar 293 ZC i Aminoplant oraz Avatar 293 ZC i Agro-Sorb Folium w zwalczaniu zachwaszczenia na plantacji ziemniaka jadalnego. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka odmiany Malaga pochodzące z trzyletniego doświadczenia polowego przeprowadzonego na glebie średniej, w układzie split-plot, jako dwuczynnikowe w trzech powtórzeniach. Efekty ekonomiczne stosowania różnych metod pielęgnacji i odżywiania roślin ziemniaka przy pomocy biostymulatorów określono na podstawie orientacyjnych wskaźników opłacalności E1 i E2 oraz wskaźnika pokrycia kosztów Wpk, które wynosiły średnio E1 (21,04), E2 (6,88%), Wpk (3,88). Uzyskano wzrost plonu handlowego średnio o 37,4%.

 

The aim of the research was the economic evaluation of five methods of care and nutrition with biostimulants: control object – mechanical care, Avatar 293 ZC (clomazone + metribuzin), Avatar 293 ZC and PlonoStart, Avatar 293 ZC and Aminoplant as well as Avatar 293 ZC and Agro-Sorb Folium in combating weed infestation in food potato plantations. The research material consisted of potato tubers of the Malaga variety coming from a three-year field experiment carried out on medium soil, in a split-plot system, as a two-factorial experiment in three replications. The economic effects of using various methods of care and nutrition of potato plants with the use of biostimulants were determined on the basis of the indicative profitability ratios E1 and E2, and the cost coverage ratio Wpk, which were on average E1 (21.04), E2 (6.88%), Wpk (3.88). The commercial yield increased by 37.4% on average.

Słowa kluczowe
wskaźniki opłacalności; plon; odmiana; sposoby pielęgnacji; odżywianie; profitability indexes; yield; cultivar; weed control methods; nutrition
Referencje

de Oliveira Jr. R.S., Inoue M.H. 2011. Seletividade de herbicidas para culturas e plantas daninhas. s. 243–262. W: Biologia e manejo de plantas daninhas (R.S. de Oliveira Jr., J. Constantin, M.H. Inoue, red.). Curitiba: Omnipax, Curitiba, PR, 348 ss. ISBN 978-85-64619-02-9. eISBN 978-85-64619-05-0.

 

Dzwonkowski W. 2019. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Analizy rynkowe 46/2019, 34 ss.

 

Dzwonkowski W. 2020. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Analizy rynkowe 47/2020, 34 ss.

 

Golinowska M. 2002. Efektywność ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej Polski. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 433, 199 ss.

 

Golinowska M. 2009. Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku. [Chemical plant protection outlays in vast areas farming at the beginning of 21st century]. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 53–60.

 

Golinowska M., Walczak F., Tratwal A. 2012. Opłacalność zwalczania szkodników pszenicy ozimej w Polsce w latach 2006–2009. [Cost-effectiveness of winter wheat pests control in Poland in 2006–2009]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo 102: 53–64.

 

Molga M. 1986. Meteorologia rolnicza. Wydanie VII. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 492 ss.

 

Nowacki W. 2015. Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce. [Opportunities and threats of potato market in Poland]. Roczniki Naukowe 17 (2): 169–175.

 

Pietraszko M. 2021. Ekonomiczna efektywność stosowania fungicydów w ochronie ziemniaka przed Phytophthora infestans oraz Altenaria spp. [Economic effectiveness of using fungicides in the protection of potato against Phytophthora infestans and Alternaria spp.]. Progress in Plant Protection 61 (3): 239–245. DOI: 10.14199/ppp-2021-026

 

Pszczółkowski P., Sawicka B. 2018. The effect of application of biopreparations and fungicides on the yield and selected parameters of seed value of seed potatoes. [Wpływ aplikacji biopreparatów i fungicydów na plon i wybrane parametry wartości nasiennej sadzeniaków ziemniaka]. Acta Agrophysica 25 (2): 239–255. DOI: 10.31545/aagr/93104

 

Rodrigues B.N., de Almeida F.S. 2018. Guia de herbicidas 7 ed. Produção Independente, Português, 764 ss. ISBN 978-85-83961-15-4.

 

Roztropowicz S., Czerko Z., Głuska M., Goliszewski W., Gruczek T., Lis B., Lutomirska B., Nowacki W., Wierzejska-Bujakowska A., Zarzyńska K., Zgórska K. 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Praca zbiorowa. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, Oddział Jadwisin, 50 ss.

 

Sade N., Del Mar Rubio-Wilhelmi M., Umnajkitikorn K., Blumwald E. 2018. Stress-induced senescence and plant tolerance to abiotic stress. Journal of Experimental Botany 69 (4): 845–853. DOI: 10.1093/jxb/erx235

 

Singhal P., Jan A.T., Azam M., Haq Q.M.R. 2016. Plant abiotic stress: a prospective strategy of exploiting promoters as alternative to overcome the escalating burden. Frontiers in Life Science 9 (1): 52–63. DOI: 10.1080/21553769.2015.1077478

 

Skarżyńska A. 2010. Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalnośc ich produkcji. [Season of selling potatoes for human consumption in the contex of profitability of their production]. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (16): 111–123.

 

Skowera B., Jędrszczyk E.S., Kopcińska J., Ambroszczyk A.M., Kołton A. 2014. The effects of hydrothermal conditions during wegetation period on fruit quality of processing tomatoes. Polish Journal of Environmental Studies 23 (1): 195–202.

 

Van Oosten M.J., Pepe O., De Pascale S., Siletti S., Maggio A. 2017. The role of biostimulants and bioeffectors as alleviators of abiotic stress in crop plants. Chemical and Biological Technologies in Agriculture 4: 5. DOI: 10.1186/s40538-017-0089-5

 

Wang H., Wang H., Shao H., Tang X. 2016. Recent advances in utilizing transcription factors to improve plant abiotic stress tolerance by transgenic technology. Frontiers in Plant Science 7: 67. DOI: 10.3389/fpls.2016.00067

 

Zarzecka K., Gugała M., Baranowska A. 2015. Ekonomiczna efektywność regulacji zachwaszczenia na plantacjach ziemniaków. [Economic effectiveness of regulation weed infestation on the potatoes plantations]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (2): 260–263.

Progress in Plant Protection (2022) 62: 11-16
Data pierwszej publikacji on-line: 2022-01-21 12:47:51
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2022-002
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy