Progress in Plant Protection

Zużycie chemicznych środków ochrony roślin w wybranych gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego
Use of chemical plant protection products in the farms of Zachodniopomorskie Voivodeship

Janusz Podleśny, e-mail: jp@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska

Karolina Smytkiewicz, e-mail: ksmytkiewicz@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska
Streszczenie

W badaniach analizowano zużycie chemicznych środków ochrony roślin w wybranych gospodarstwach rolnych w województwie zachodniopomorskim, zróżnicowanych pod względem wielkości powierzchni i kierunku produkcji. Materiałem źródłowym były wyniki badań ankietowych z 40 gospodarstw, które wybrano w ramach współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Stwierdzono duże zróżnicowanie w stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin w analizowanych gospodarstwach. Wyniki badań wykazały, że we wszystkich ocenianych gospodarstwach zużywano najwięcej herbicydów, a znacznie mniej fungicydów i insektycydów. Wykazano również zależność pomiędzy ilością stosowanej substancji czynnej na 1 ha gruntów rolnych a plonem ważniejszych ziemiopłodów. W gospodarstwach o powierzchni 31–50 ha zużywano najwięcej substancji czynnej na 1 ha gruntów rolnych , nieco mniej w gospodarstwach należących do grupy obszarowej powyżej 50 ha, a najmniej w gospodarstwach o powierzchni poniżej 30 ha.

 

The study analysed the use of chemical plant protection products in farms of diversified acreage and type of production in the Zachodniopomorskie Voivodeship. The source of a material were the results of a questionnaire survey which was prepared in cooperation with the West Pomeranian Agricultural Advisory Centre in Barzkowice. A large variation in the use of chemical plant protection products in the analysed farms was observed. The results showed that in all the evaluated farms, herbicides were used the most, and much less fungicides and insecticides. The relationship between the amount of active substances used per 1 ha of arable land and the yield of the main crops was demonstrated. The farms with an area of 31–50 ha used the largest amounts of active substances per 1 ha of arable land, slightly less the farms belonging to the area group above 50 ha and the least the farms with an area below 30 ha.

Słowa kluczowe
województwo zachodniopomorskie; powierzchnia gospodarstwa; struktura zasiewów; zużycie pestycydów; substancja czynna; plon; Zachodniopomorskie Voivodeship; farm size; sowing structure; pesticide consumption; active substance; yield
Referencje

Adamowicz M., Szepeluk A. 2016. Wsparcie młodych rolników jako element polityki rolnej Unii Europejskiej. [Support to young farmers as part of agricultural policy of the European Union]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (348): 106–128. DOI: 10.5604/00441600.1218186

 

Bojarszczuk J., Podleśny J. 2017. Koszty ochrony roślin w wybranych gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. [Plant protection costs in the selected farms in Lublin Voivodeship]. Progress in Plant Protection 57 (4): 266–271. DOI: 10.14199/ppp-2017-041

 

Bojarszczuk J., Podleśny J. 2020. Koszty ochrony roślin w wybranych gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego. [Plant protection costs in selected farms in Wielkopolskie Voivodeship]. Progress in Plant Protection 60 (3): 186–192. DOI: 10.14199/ppp-2020-021

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów 2009. Dz. Urz. L 309, z 24.11.2009 r., str. 71.

 

Golinowska M. 2005. Koszty i opłacalność chemicznej ochrony zbóż w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku. [The costs and profitability of the chemical cereal protection on big-area farms at the beginning of the 21st century]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 7 (1): 42–46.

 

GUS 2019a. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

 

GUS 2019b. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2017/2018. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

 

GUS 2020a. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

 

GUS 2020b. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2018/2019. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

 

GUS 2020c. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2019 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

 

Jajor E., Strażyński P., Mrówczyński M. (red.). 2019. Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego oraz jarego dla doradców. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 316 ss.

 

Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M., Dąbrowicz R. 2012. Zużycie środków ochrony roślin na tle zmian w produkcji rolniczej. [The consumption of plant protection products in the background of changes in agricultural production]. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1177–1183. DOI: 10.14199/ppp-2012-202

 

Klepacki B., Gołębiewska B. 2004. Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolnych. s. 457–465. W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczenia nierówności społecznych (M.G. Woźniak, red.). Wydawnictwo Mittel, Rzeszów.

 

Kołoszko-Chomentowska Z. 2008. Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie. [Human factor issue in agriculture]. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 7 (4): 87–95.

 

Kołoszko-Chomentowska Z. 2013. Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Monografie i Rozprawy Naukowe 41. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 135 ss.

 

Korbas M., Mrówczyński M. (red.). 2014. Metodyka integrowanej produkcji pszenicy ozimej i jarej. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa, 90 ss.

 

Krasowicz S. 2009. Regionalne zróżnicowanie zmian w rolnictwie polskim. Studia i Raporty IUNG –PIB 15: 9–36.

 

Krasowicz S., Madej A. 2020. Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania produkcji zbóż w różnych regionach Polski. Studia i Raporty IUNG – PIB 62 (16): 35–70. DOI: 10.26114/sir.iung.2020.62.02

 

Kuś J. 2015. Znaczenie płodozmianu we współczesnym rolnictwie. Studia i Raporty IUNG – PIB 43 (17): 65–87.

 

Mickiewicz A., Mickiewicz B. 2014. Stosowanie środków produkcji w świetle nowych zasad integrowania ochrony roślin. [Use of production means in light of new rules of integrated plant protection]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (5): 160–168.

 

Mrówczyński M. 2003. Studium nad doskonaleniem ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 10, 61 ss.

 

Mrówczyński M., Korbas M., Praczyk T., Gwiazdowski R., Jajor E., Pruszyński G., Wachowiak H. 2009. Ochrona roślin w integrowanej produkcji rzepaku. [Plant protection in integrated oilseed rape production]. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 30 (2): 245–256.

 

Mrówczyński M., Roth M. 2009. Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin. [Sustainable application of plant protection chemicals]. Problemy Inżynierii Rolniczej 17 (2): 93–98.

 

Piwowar A. 2018. The consumption of mineral fertilizers and herbicydes in Poland against the background of the European Union. Problems of World Agriculture 18 (1): 194–202. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.1.18

 

Podleśny J., Podleśna A. 2018. Ochrona roślin w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego. [Protection of plants in farms of Lower Silesia voivodeship]. Progress in Plant Protection 58 (4): 235–240. DOI: 10.14199/ppp-2018-031

 

Podleśny J., Smytkiewicz K. 2020. Zużycie chemicznych środków ochrony roślin w wybranych gospodarstwach województwa podkarpackiego. [Use of chemical plant protection agents in the farms of Podkarpackie region]. Progress in Plant Protection 60 (1): 24–32. DOI: 10.14199/ppp-2020-004

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. 2013. Dz.U. z 2013 r., poz. 505.

 

Smagacz J. 2007. Rola zmianowania w integrowanej produkcji roślinnej. s. 147–154. W: Integrowana produkcja roślinna. Zagadnienia wybrane (J. Podleśny, red.). Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 212 ss.

 

Strona internetowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2022. Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w 2021 roku. https://www.gov.pl/web/arimr/srednia-powierzchnia-gospodarstw-w-2021-roku [dostęp: 14.01.2022].

 

Wołoszyn J. 2004. Wiedza istotnym zasobem w rolnictwie. [Knowledge – essential resorce in agriculture]. Problemy Rolnictwa Światowego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 12: 124–133.

 

Ziętara W. 2014. Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską. [Concentration and specialisation of agricultural holdings in the proces of European Union integration]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1): 157–169.

Progress in Plant Protection (2022) 62: 17-26
Data pierwszej publikacji on-line: 2022-01-28 13:26:38
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2022-003
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy