Progress in Plant Protection

Ocena wschodów miotły zbożowej (Apera spica-venti) w zależności od wieku diaspor i miejsca występowania
Assessment of loose silky-bent (Apera spica-venti) emergence depending on diaspores age and location of appearance

Agnieszka Lejman, e-mail: agnieszka.lejman@upwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Polska

Danuta Parylak, e-mail: danuta.parylak@upwr.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Polska
Streszczenie

W latach 2019–2020 przeprowadzono doświadczenia doniczkowe w celu oceny dynamiki wschodów Apera spica-venti pochodzących głównie z łanów zbóż ozimych z różnych upraw rolniczych, głównie pszenicy ozimej, żyta ozimego, rzepaku ozimego oraz odznaczających się różnym wiekiem (ziarniaki świeże oraz 1-, 2-, 3-, 4-letnie). Badania prowadzono w Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Swojczycach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Liczba i dynamika wschodów A. spica-venti z ziarniaków w roku zbioru zależała istotnie od miejsca występowania. Wschody A. spica-venti były istotnie zmienne w zależności od wieku diaspor oraz stanowiska. Najliczniej wschodziły rośliny z 3-letnich ziarniaków. Wschody siewek z ziarniaków 2- i 4-letnich były zbliżone.

 

In 2019–2020, pot experiments were conducted to evaluate the dynamics of emergence of Apera spica-venti mainly from winter cereal crops of different agricultural crops, mainly winter wheat, winter rye, winter rape, and characterised by different ages (fresh and 1-, 2-, 3-, and 4-year-old diaspores). The research was conducted at the Research and Training Station Swojczyce at the University of Life Sciences in Wrocław. The number and dynamics of A. spica-venti emergence from diaspores in the year of harvest significantly depended on the harvest site. The emergence of A. spica-venti were significantly variable depending on the age of the diaspores and the harvest site. Plants from 3-year-old diaspores emerged most numerous. The emergence of seedlings from 2- and 4-year-old diaspores were similar.

Słowa kluczowe
Apera spica-venti; wschody; ziarniaki; dynamika wschodów; emergence; diaspores; dynamics of emergence
Referencje

Adamczewski K. 2009. Wpływ sześcioletniego stosowania herbicydów na uodpornienie się miotły zbożowej (Apera spica-venti (L.) P.B.) na preparaty sulfonylomocznikowe. [Effect of six-year herbicide application on resistance of windgrass to sulfonylurea formulations]. Fragmenta Agronomica 26 (2): 7–15.

 

Adamczewski K., Matysiak K., Kierzek R., Kaczmarek S. 2019. Significant increase of weed resistance to herbicides in Poland. Journal of Plant Protection Research 59 (2): 139–150. DOI: 10.24425/jppr.2019.129293

 

Aldrich R.J. 1997. Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. Podstawy zwalczania chwastów. Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, Opole, 461 ss.

 

Auškalnienė O., Kadžienė G., Stefanovičienė R., Jomantaitė B. 2020. Development of herbicides resistance in Apera spica-venti in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture 107 (2): 99–104. DOI: 10.13080/z-a. 2020.107.013

 

Bochenek A. 1998. Ekofizjologiczne uwarunkowania dynamiki glebowego banku nasion chwastów. [Ecophysiological determinants of the dynamics of weed seed soil bank]. Postępy Nauk Rolniczych 6/98: 83–100.

 

Bochenek A. 2000. Wpływ czynników biotycznych i zabiegów uprawowych na glebowy bank nasion chwastów. [Impact of biotic factors and cultivation treatment on weed seed bank in the soil]. Postępy Nauk Rolniczych 47 (2): 19–29.

 

Bochenek A., Gołaszewski J., Giełwanowska I. 2009. Współczesne poglądy na pojęcie spoczynku nasion. [Current views on the concept of seed dormancy]. Postępy Nauk Rolniczych 61 (3–4): 127–136.

 

Chomas A., Kells J. 2001. Common windgrass (Apera spica-venti) control in winter wheat (Triticum aestivum). Weed Technology 15 (1): 7–12. DOI: 10.1614/0890-037X(2001)015[0007:CWASVC]2.0.CO;2

 

Chwedorzewska K.J., Puchalski J. 2004. Morfologiczne, cytologiczne i biochemiczne aspekty długotrwałego przechowywania nasion typu „orthodox”. [Morphological, cytological and biochemical aspects of long-term storage of orthodox seed]. Postępy Nauk Rolniczych 51 (6): 3–15.

 

Dobrzański A. 2011. Reakcja nasion chwastów segetalnych na uprawę roli wykonywaną nocą. [Segetal weed seeds response to night – time soil tillage]. Postępy Nauk Rolniczych 2/2011: 9–19.

 

Gerhards R., Massa D. 2011. Two-year investigations on herbicide-resistant silky bent grass (Apera spica-venti L. Beauv.) populations in winter wheat-population dynamics, yield losses, control efficacy and introgression into sensitive population. Gesunde Pflanzen 63 (2): 75–82. DOI: 10.1007/s10343-011-0243-0

 

Gniazdowska A., Budnicka K., Krasuska U. 2013. Regulacja spoczynku i kiełkowania nasion – czynniki endogenne i oddziaływania środowiskowe. s. 4–38. W: Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska (I. Ciereszko, A. Bajguz, red.). Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział w Białymstoku, 333 ss. ISBN 978-83-62069-37-8.

 

Hanelt V.P. 1977. Ökologische und systematische Aspekte der Lebensdauer von Samen. Biologische Rundschau 15: 81–91.

 

Holzner W., Hayashi I., Glauninger J. 1982. Reproductive strategy of annual agrestals. s. 11l–121. W: Biology and ecology of weeds (W. Holzner, M. Numata, red.). The Hague, W. Junk, Kluwer Academic, 461 ss. ISBN 978-906-193-68-24.

 

Koch W., Hurle K. 1978. Grundlagen der Unkrautbekämpfung. UTB Verlag, Stuttgart, 207 ss. ISBN 978-380-012-43-43.

 

Korsmo E. 1930. Unkräuter im Ackerbau der Neuzeit. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 581 ss. ISBN 978-3-662-35472-8. DOI: 10.1007/978-3-662-36300-3

 

Krawczyk R., Kubsik K., Mrówczyński M., Kaczmarek S. 2008. Glebowy bank diaspor chwastów w warunkach zmienności glebowej i różnych systemów uprawy roli. [Effect of soil variation and soil tillage systems on soil weed seedbank]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1): 276–280.

 

Kukowski T. 1977. Metody zwalczania miotły zbożowej w uprawie zbóż i rzepaku ozimego. Monografia. Puławy, 14 ss.

 

Kukowski T. 1978. Badania nad ekologią i zwalczaniem miotły zbożowej (Apera spica-venti (L.) P.B.) w pszenicy ozimej. PWN. Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 102 ss.

 

Kwiecińska-Poppe E. 2006. Plenność wybranych gatunków chwastów segetalnych na ciężkiej rędzinie czarnoziemnej. [Seed production of some segetal weed species on heavy charnozem rendzina]. Acta Agrophysica 8 (2): 441–448.

 

Małecka-Jankowiak I., Blecharczyk A., Sawinska Z., Piechota T., Waniorek B. 2015. Wpływ następstwa roślin i systemu uprawy roli na zachwaszczenie pszenicy ozimej. [Impact of crop sequence and tillage system on weed infestation of winter wheat]. Fragmenta Agronomica 32 (3): 54–63.

 

Melander B. 1993. Population dynamics of Apera spica-venti as influenced by cultural methods. s. 107–112. Brighton Crop Protection Conference – Weeds. Proceedings of an International Conference, Brighton, UK, 22–25 November 1993, Farnham, UK. British Crop Protection Council (BCPC). ISBN 0-948404-71-X.

 

Parylak D. 1997. Konkurencyjność Apera spica-venti, Stellaria media i Viola arvensis wobec pszenżyta ozimego w pobieraniu składników pokarmowych. [Competition between Apera spica-venti, Stellaria media, Viola arvensis and winter triticale for nutrient uptake]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 37 (2): 177–180.

 

Pawlonka Z., Skrzyczyńska J., Ługowska M. 2007. Wpływ sposobów uprawy gleby i poziomu nawożenia azotem na wschody i rozwój chwastów w pszenżycie ozimym. [Influence of tillage methods and nitrogen fertilisation on weed emergence and development in winter triticale]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 6 (3): 49–57.

 

Royal Botanic Gardens Kew. 2021. Seed Information Database (SID). Version 7.1. Available from: http://data.kew.org/sid/ (October 2021).

 

Sekutowski T., Rola H. 2009. Glebowy bank nasion jako niewyczerpalne źródło diaspor chwastów. Studia i Raporty IUNG – PIB 18: 137–150.

 

Soukup J., Nováková K., Hamouz P., Náměstek J. 2006. Ecology of silky bent grass (Apera spica-venti (L.) Beauv.), its importance and control in the Czech Republic. Journal of Plant Diseases and Protection / Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Special Issue / Sonderheft 20: 73–80.

 

Synowiec A., Jop B., Domaradzki K., Podsiadło C., Gawęda D., Wacławowicz R., Wenda-Piesik A., Nowakowski M.M., Bocianowski J., Marcinkowska K., Praczyk T. 2021. Environmental factors effects on winter wheat competition with herbicide-resistant or susceptible silky bentgrass (Apera spica-venti L.) in Poland. Agronomy 11 (5): 871. DOI: 10.3390/agronomy11050871

 

Tester M., Morris C. 1987. The penetration of light through soil. Plant, Cell and Environment 10 (4): 281–286. DOI: 10.1111/j.1365-3040.1987.tb01607.x

 

Vanaga I., Mintale Z., Smirnova O. 2010. Control possibilities of Apera spica-venti (L.) P. Beauv. in winter wheat with autumn and spring applications of herbicides in Latvia. Agronomy Research 8, Special Issue II: 493–498.

 

Warwick S.I., Black L.D., Zilkey B.F. 1985. Biology of Canadian weeds.: 72. Apera spica-venti. Canadian Journal of Plant Science 65 (3): 711–721. DOI: 10.4141/cjps85-091

 

Zemanek J. 1980. The control of silky bent and dicotyledonous weeds in cereal crops. Wheat documenta. Ciba-Geigy, Ltd. Basle, Switzerland: 46–49.

Progress in Plant Protection (2022) 62: 51-56
Data pierwszej publikacji on-line: 2022-03-08 15:08:22
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2022-007
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy