Progress in Plant Protection

Wpływ adiuwantów wielofunkcyjnych na skuteczność działania herbicydów oraz plon korzeni buraka cukrowego
Impact of multifunctional adjuvants on activity of herbicides and sugar roots yield

Robert Idziak, e-mail: robert.idziak@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-623 Poznań, Polska

Angelika Sobczak, e-mail: angelika.sobczak@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-623 Poznań, Polska

Violetta Szuba, e-mail: violetta.szuba@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-623 Poznań, Polska
Streszczenie

Doświadczenia polowe prowadzono w latach 2017–2019 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym w Brodach, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w celu oceny wpływu adiuwantów na zwalczanie chwastów w buraku cukrowym. Kombinacje obejmowały mieszaninę fenmedifamu z etofumesatem w dawce zalecanej (F + E, 200 + 200 g/ha) + metamitron (M, 700 g/ha) i fenmedifam + etofumesat w dawce zredukowanej (140 + 140 g/ha) bez i z testowanymi adiuwantami olejowymi (MSO 1, 2, 3) i standardowymi. Herbicydy stosowano trzykrotnie, po kolejnych wschodach chwastów. Adiuwanty MSO były bardziej efektywnymi dodatkami do F + E + M niż standardowe i umożliwiały uzyskanie wysokiej oraz stabilnej skuteczności chwastobójczej badanych herbicydów, niezależnie od zróżnicowanych warunków pogodowych w trakcie ich stosowania i po zabiegach. Plon korzeni buraka cukrowego po zastosowaniu herbicydów z dodatkiem adiuwantów testowych był wyższy niż na kontroli oraz po zastosowaniu obniżonych dawek herbicydów bez adiuwantów.

 

Field studies were carried out in 2017–2019 in Research and Education Centre Brody, Poznań University of Life Sciences, in order to assessment the impact of tested adjuvants on weed control in sugar beet. Treatments included phenmedipham + ethofumesate at recommended quantity (F + E, 200 + 200 g/ha) + metamitron (M, 700 g/ha) and phenmedipham + ethofumesate at reduced quantities (140 + 140 g/ha) without or with tested methylated seed oil (MSO 1, 2, 3) and standard adjuvants. Herbicides were applied three times after weed emergence. MSO adjuvants were more effective to F + E + M applied at reduced rates than standard adjuvants. The MSO adjuvants made it possible to obtain high and stable herbicidal efficiency of herbicides, regardless of varied weather conditions during and after their application. The root yield of sugar beet after application of herbicides with test adjuvants was higher than on the control and after application of reduced rates of herbicides without adjuvants.

Słowa kluczowe
adiuwanty; herbicydy; burak cukrowy; zwalczanie chwastów; adjuvants; herbicides; sugar beet; weed control
Referencje

Akhter M.J., Abbas R.N., Waqas M.A., Noor M.A., Arshad M.A., Mahboob W., Nadeem F., Azam M., Gull U. 2017. Adjuvants improves the efficacy of herbicide for weed management in maize sown under altered sowing methods. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences 5 (1): 22–30. DOI: 10.18006/2017.5(1).022.030

 

Balkovič J., Kollar J., Šimonovič V. 2012. Experience with Ellenberg`s R indicator values in Slovakia: oligotrophic and mesotrophic submontane broad-leaved forests. Biologia 67 (3): 474–482. DOI: 10.2478/s11756-012-0027-8

 

Congreve M., Somervaille A., Betts G., Gordon B., Green V., Burgis M. 2019. Adjuvants - oils, surfactants and other additives for farm chemicals used in grain production - revised 2019 edition. GRDC, 48 ss.

 

Domaradzki K., Kucharski M. 2006. Wpływ sposobu ochrony plantacji na skuteczność chwastobójczą, plonowanie oraz poziom pozostałości w korzeniu buraka cukrowego. [Influence of sugar beet protection method on efficiency of weed control, yielding and level of active substance residues of herbicides in roots of sugar beet]. Pamiętnik Puławski 142: 65–73.

 

Gerhards R., Bezhin K., Santel H.J. 2017. Sugar beet yield loss predicted by relative weed cover, weed biomass and weed density. Plant Protection Science 53: 118–125. DOI: 10.17221/57/2016-PPS

 

Idziak R., Woźnica Z., Cieślicki W. 2009. Odchwaszczanie buraka cukrowego z wykorzystaniem mikrodawek herbicydów. [Weed control in sugar beet with microrates of herbicides]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 330–333.

 

Kieloch R., Domaradzki K. 2008. Czynniki abiotyczne wpływające na skuteczność herbicydów. Fragmenta Agronomica 2 (98): 61–71.

 

Kierzek R., Paradowski A., Pietryga J., Kaczmarek S. 2013. Skuteczność zwalczania chwastów w kukurydzy z użyciem dwóch zabiegów nalistnych. [Effectiveness of weed control in maize with two foliage treatments]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (3): 471–476.

 

Korbas M., Strażyński P. (red.), Kalinowska A., Miklaszewska K., Danielewicz J., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Kucharski W., Mordalski R. 2020. Zalecenia ochrony roślin rolniczych. T. 3. Rośliny oleiste, okopowe, bobowate i zielarskie. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 487 ss.

 

Krawczyk R., Kaczmarek S., Kierzek R. 2007. Technologia uprawy buraka cukrowego z zastosowaniem mikrodawek herbicydów w zrównoważonym rolnictwie. Fragmenta Agronomica 3 (95): 252–257.

 

Krawczyk R., Kierzek R., Matysiak K. 2009. Mikrodawki herbicydów w uprawie buraka cukrowego w rolnictwie zrównoważonym. Problemy Inżynierii Rolniczej 2: 83–92.

 

Kumar A., Dhaka A.K., Kumar S., Singh S., Punia S.S. 2019. Weed management indices as affected by different weed control treatments in pigeon pea [Cajanus cajan (L.) Millsp.]. Journal of Pharmacognosy Phytochemistry 8 (3): 3490–3494.

 

Kurus J. 2006. Zawartość niektórych składników pokarmowych i mineralnych w buraku cukrowym w zależności od nawożenia azotem i sposobów odchwaszczania. Acta Agrophysica 8 (3): 671–680.

 

Lasota J., Wiecheć M., Błońska E., Brożek S. 2017. Wybrane wskaźniki różnorodności biologicznej na tle cech utworów glebowych w wyżynnym borze jodłowym Abietetum albae. [Biodiversity indexes in relation to soil properties in upland fir forests (Abietetum albae)]. Leśne Prace Badawcze/Forest Research Papers 78 (2): 120–128. DOI: 10.1515/frp-2017-0013

 

Majidi M., Heidari G., Emam Y. 2017. Qualitative characteristics of sugar beet as affected by different broadleaf herbicides combinations. Iran Agricultural Research 36 (2): 1–6.

 

Matzenbacher F.O., Vidal R.A., Merotto J.R.A., Trezzi M.M. 2014. Environmental and physiological factors that affect the efficacy of herbicides that inhibit the enzyme protoporphyrinogen oxidase: a literature review. Planta Daninha 32 (2): 457–463. DOI: 10.1590/S0100-83582014000200024

 

Nagendra H. 2002. Opposite trends in response for the Shannon and Simpson indices of landscape diversity. Applied Geography 22 (2): 175–186. DOI: 10.1016/S0143-6228(02)00002-4

 

Piszczek J. (red.), Mrówczyński M. (red.), Kierzek R., Nowakowski M., Górski D., Miziniak W., Ulatowska A., Moliszewska E., Siódmiak J., Ledóchowski P. 2012. Metodyka integrowanej ochrony buraka cukrowego i pastewnego dla doradców. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 123 ss.

 

Pruszyński S., Bartkowski J., Pruszyński G. 2012. Integrowana ochrona roślin w zarysie. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, 56 ss.

 

Ramsey R., Stephenson G., Hall J. 2002. Effect of relative humidity on the uptake, translocation, and efficacy of glufosinate ammonium in wild oat (Avena fatua). Pesticide Biochemistry and Physiology 73 (1): 1–8. DOI: 10.1016/S0048-3575(02)00017-2

 

Soltani N., Dille J.A., Robinson D.E., Sprague C.L., Morishita D.W., Lawrence N.C., Kniss A.R., Jha P., Felix J., Nurse R.E., Sikkema P.H. 2018. Potential yield loss in sugar beet due to weed interference in the United States and Canada. Weed Technology 32 (6): 749–753.

 

Tekleselassie F., Yirefu F. 2013. Weed interference in sugar beet (Beta vulgaries L.) at Bir Valley, Western Gojjam. Proceedings of the Ethiopian Sugar Industry Biennial Conference 2: 101–110.

 

Varanasi A., Prasad P.V.V., Jugulam M. 2016. Impact of climate change factors on weeds and herbicide efficacy. Advances in Agronomy 135: 107–146.

 

Woźnica Z. 2008. Herbologia podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 428 ss.

 

Zabkiewicz J.A. 2000. Adjuvants and herbicidal efficacy – present status and future prospects. Weed Research 40 (1): 139–149. DOI: 10.1046/j.1365-3180.2000.00172.x

Progress in Plant Protection (2022) 62: 159-166
Data pierwszej publikacji on-line: 2022-07-11 14:54:10
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2022-018
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy