Progress in Plant Protection

Możliwości zwalczania chwastów w uprawie buraka cukrowego po wycofaniu desmedifamu i ewentualnym niezatwierdzeniu do dalszego stosowania fenmedifamu i chlorydazonu
Possibilities of weed control in sugar beet crop after desmedipham withdrawn and possible non-approval of further use of phenmedipham and chloridazone

Wojciech Miziniak, e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska
Streszczenie

Badania polowe przeprowadzono w latach 2019–2020, w buraku cukrowym odmiany Picobella. Celem pracy było opracowanie alternatywnego programu zwalczania chwastów z pominięciem fenmedifamu, desmedifamu oraz chlorydazonu. Badane mieszaniny zawierające metamitron, etofumesat, triflusulfuron metylowy i lenacyl stosowane w różnych kombinacjach łącznie z adiuwantem Atpolan BIO 80 EC skutecznie zwalczały komosę białą (Chenopodium album) do fazy 1 pary liści właściwych (BBCH 12). Wyłączenie etofumesatu z mieszanin metamitronu (700 g/ha) i triflusulfuronu metylowego (15 g/ha) wpływa na pogorszenie efektywności zwalczania tego chwastu. W przypadku braku etofumesatu, polepszenie skuteczności działania uzyskano poprzez zwiększenie dawki metamitronu (1050 g/ha) oraz dodatek lenacylu (100 g/ha) do składu mieszaniny. Przeprowadzone badania dowiodły, że możliwa jest skuteczna ochrona upraw buraka przed komosą białą (Ch. album) po wycofaniu desmedifamu oraz po ewentualnym niezatwierdzeniu do dalszego stosowania fenmedifamu i chlorydazonu.

 

The field research were carried out in 2019–2020, in Picobella sugar beet. The aim of the study was to develop an alternative weed control program without phenmedipham, desmedipham and chloridazone. The tested mixtures containing metamitron, ethofumesate, triflusulfuron-methyl, and lenacil used in various combinations together with the Atpolan BIO 80 EC adjuvant effectively controlled Fat hen (Chenopodium album) up to phase 1 of a pair of true leaves (BBCH 12). Excluding ethofumesate from mixtures of metamitron (700 g/ha) and triflusulfuron-methyl (15 g/ha) reduces the effectiveness of weed control. In the absence of ethofumesate, the effectiveness of the action is improved by increasing the dose of metamitron (1050 g/ha) and adding lenacil (100 g/ha) to the composition of the mixture. The conducted research proved that it is possible to effectively protect beet crops against Fat hen (Ch. album) after the desmedipham withdrawn and possible non-approval of phenmedipham and chloridazone.

Słowa kluczowe
metamitron; etofumesat; triflusulfuron metylowy; lenacyl; adiuwant; chwasty; ethofumesate; triflusulfuron-methyl; lenacil; adjuvants; weeds
Referencje

Adamczewski K., Matysiak K., Kierzek R., Kaczmarek S. 2019. Significant increase of weed resistance to herbicides in Poland. Journal of Plant Protection Research 59 (2): 139–150. DOI: 10.24425/jppr.2019.129293

 

Barłóg P., Grzebisz W. 2004. Plonotwórcza i diagnostyczna ocena nawożenia buraków cukrowych potasem z udziałem sodu i magnezu. Część II. Jakość korzeni i plon cukru. [Sugar beets fertilization with potassium, sodium and magnesium – yielding and diagnostic evaluation. Part III. Quality of roots and yield of sugar]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 234: 83–92.

 

Ciebień M. 2015. Ocena oddziaływania warunków meteorologicznych na zawartość cukru w korzeniach buraka cukrowego na Zamojszczyźnie. [Assessment of the impact of meteorological conditions on the sugar content of sugar beet roots in the Zamość region]. Annales UMCS LXX (3) Sectio E, Agricultura/Agronomy Science 70 (3): 1–10. DOI: 10.24326/as.2015.3.1

 

COBORU 2021. Lista Opisowa Odmian Roślin Rolniczych 2021. Burak. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka, 34 ss.

 

De Cauwer B., Cardinael A., Claerhout S., Manderyck B., Reheul D. 2018. Differential sensitivity of Atriplex patula and Chenopodium album to sugar beet herbicides: a possible cause for the upsurge of A. patula in sugar beet fields. Weed Research 58 (2): 99–111. DOI: 10.1111/wre.12291

 

Domaradzki K. 2007. Optymalizacja stosowania herbicydów w systemach chemicznej ochrony buraka cukrowego. [Optymisation of herbicide application in the sugar beet protection system]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (3): 64–73.

 

Domaradzki K. 2011. Skuteczność mikrodawek herbicydów w systemach chemicznej ochrony buraka cukrowego. [Efficacy of reduced herbicide doses in chemical protection systems in sugar beet]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (4): 1683–1689.

 

Hoffman C. 2000. Technische Qualität bei Rűbenach der Standort spielt eine Rolle! Zuckerűbe 49 (5): 244–246.

 

Hoffmann C., Märländer B. 2001. Perspektiven des Ertragspotenzials von Zuckerrűben-Einfluss von Witterung und Standort. Impressum Sűdzucker AG, Mannheim, Germany: 22–30.

 

Idziak R., Woźnica Z., Cieślicki W. 2009. Odchwaszczanie buraka cukrowego z wykorzystaniem mikrodawek herbicydów. [Weed control in sugar beet with microrates of herbicides]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 330–333.

 

Izadi-Darbandi E., Aliverdi A., Anabestani M., Shamsabadi A. 2019. Adjuvants to improve phenmedipham + desmedipham + ethofumesate efficacy against weeds in sugar beet (Beta vulgaris). Planta Daninha 37: e019185430. DOI: 10.1590/S0100-83582019370100021

 

Krawczyk R., Adamczewski K., Głowacki G. 2007. Wpływ mikrodawek herbicydów na zachwaszczenie buraka cukrowego. [Influence of herbicide micro-rates in sugar beet production on weed infestation and yield]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (3): 159–163.

 

Paradowski A., Adamczewski K. 2002. Ocena wpływu zmiany technologii odchwaszczania buraka cukrowego na przestrzeni ostatnich 15 lat. [Evaluation of change of weed control technology in sugar beet in the last 15 years]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 222: 271–277.

 

Rother B. 1998. Die technische Qualität der Zuckerrübe unter dem Einfluß verschiedener Anbaufaktoren. Cuvillier Verlag Göttingen: 15–45. ISBN 3-89712-27.

 

Stępień A., Pawluczuk J., Adamiak J., Marks M., Buczyński G. 2010. Wpływ wybranych czynników klimatycznych Polski północno-wschodniej na jakość plonu korzeni buraka cukrowego. [Infuence of meteorological conditions in north-eastern Poland on quality of sugar beets yields]. Fragmenta Agronomica 27 (1): 170–176.

 

Wilson R.G. 1994. New herbicides for postemergence application in sugarbeet (Beta vulgaris). Weed Technology 8 (4): 807–811.

 

Woźnica Z. 2008. Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów. PWRiL, Poznań, 432 ss.

 

Woźnica Z., Adamczewski K., Szeleźniak E. 2004. Stosowanie mikrodawek herbicydów w uprawie buraka cukrowego. [Application of herbicide micro-rates in sugar beet production]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (1): 523–530.

 

Woźnica Z., Idziak R., Waniorek W. 2006. Możliwość zastosowania mikrodawek herbicydów do odchwaszczania buraka cukrowego. [Possibilities of weed control in sugar beets with microrates of herbicides]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 223–225.

 

Woźnica Z., Idziak R., Waniorek W. 2007. Mikrodawki herbicydów – nowa opcja odchwaszczania buraków cukrowych. [Herbicide microrates – a new option of weed control in sugar beet]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (3): 310–315.

Progress in Plant Protection (2022) 62: 109-116
Data pierwszej publikacji on-line: 2022-05-09 10:07:44
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2022-013
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy