Progress in Plant Protection

Ocena ekonomiczna kontroli zachwaszczenia i odżywiania roślin ziemniaka za pomocą biostymulatorów
Economic evaluation of weed control and nutrition of potato plants with the use of biostimulators

Iwona Mystkowska, e-mail: imystkowska@op.pl

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Krystyna Zarzecka, e-mail: krystyna.zarzecka@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska

Marek Gugała, e-mail: marek.gugala@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska

Agnieszka Ginter, e-mail: agnieszka.ginter@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska
Streszczenie

Zaprezentowano wyniki trzyletniego doświadczenia polowego w uprawie ziemniaka jadalnego odmiany Oberon z zastosowaniem pięciu metod kontroli zachwaszczenia i odżywiania biostymulatorami: obiekt kontrolny – pielęgnacja mechaniczna, Avatar 293 ZC (chlomazon + metrybuzyna), Avatar 293 ZC i PlonoStart, Avatar 293 ZC i Aminoplant oraz Avatar 293 ZC i Agro-Sorb Folium w układzie split-plot, dwuczynnikowego w trzech powtórzeniach. Celem badań była analiza efektywności ekonomicznej pięciu metod pielęgnacji i odżywiania biostymulatorami w zwalczaniu zachwaszczenia na plantacji ziemniaka odmiany Oberon przeprowadzonego na glebie średniej, którą określono na podstawie wskaźników przyjętych w ochronie roślin, takich jak: wskaźnik pokrycia kosztów Wpk, który wyniósł średnio 3,75 i wskaźników opłacalności E1 i E2, które wynosiły średnio 20,34 i 5,68%. Wskaźniki opłacalności wykazały, że mechaniczno-chemiczna ochrona ziemniaka odmiany Oberon z zastosowaniem herbicydu i biostymulatorów była opłacalna.

 

The results of a three-year field experiment in the cultivation of the edible potato of the Oberon cultivar with the use of five methods of weed control and nutrition with biostimulators were presented: control object – mechanical care, Avatar 293 ZC (chlomazone + metribuzin), Avatar 293 ZC and PlonoStart, Avatar 293 ZC and Aminoplant and Avatar 293 ZC and Agro-Sorb Folium in a split-plot system, two-factor in three repetitions. The aim of the study was to analyze the economic effectiveness of five methods of care and nutrition with biostimulators in combating weed infestation on a potato plantation of the Oberon cultivar carried out on medium soil, which was determined on the basis of indicators adopted in plant protection, such as: cost coverage index Wpk, which was on average 3.75 and profitability ratios E1 and E2, which averaged 20.34 and 5.68%. Profitability ratios showed that the mechanical and chemical protection of potatoes of the Oberon variety with the use of herbicide and biostimulators was profitable.

Słowa kluczowe
efektywność ekonomiczna; kontrola zachwaszczenia; sposoby pielęgnacji; odmiana; economic effectiveness; weed control; weed control methods; cultivar
Referencje

Barbaś P., Sawicka B. 2020. Dependence of potato yield on weed infestation. Agronomy Research 18 (2): 346–359. DOI: 10.15159/AR.20.122

 

Caradonia F., Ronga D., Tava A., Francia E. 2022. Plant biostimulants in sustainable potato production: an overview. Potato Research 65 (1): 83–104. DOI: 10.1007/s11540-021-09510-3

 

Chandrasekara A., Kumar T.J. 2016. Roots and tuber crops as functional foods: a review on phytochemical constituents and their potential health benefits. International Journal of Food Science 2016: 3631647. DOI: 10.1155/2016/3631647

 

Dzwonkowski W. 2019. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe 46/2019: 1–34.

 

Dzwonkowski W. 2020. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe 47/2019: 1–34.

 

Dzwonkowski W. 2022. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe 49/2022: 1–34.

 

Golinowska M. 2002. Efektywność ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej Polski. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 433, 199 ss.

 

Golinowska M. 2009. Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku. [Chemical plant protection outlays in vast areas farming at the beginning of 21st century]. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 53–60.

 

Hara P. 2019. Znaczenie biostymulatorów w uprawie ziemniaka. [The role of bio-stimulators in potato cultivation]. Ziemniak Polski 2: 18–23.

 

Jovović Z., Popović T., Velimirović A., Milić V., Dolijanović Ž., Šilj M., Poštić D. 2013. Efficacy of chemical weed control in potato (Solanum tuberosum L.). Agroznanje 14 (4): 487–495. DOI: 10.7251/AGREN1304487J

 

Kołodziejczyk M., Gwóźdź K. 2022. Effect of plant growth regulators on potato tuber yield and quality. Plant, Soil and Environment 68 (8): 375–381. DOI: 10.17221/215/2022-PSE

 

Nowacki W. 2015. Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce. [Opportunities and threats of potato market in Poland]. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, Seria 17 (2): 169–175.

 

Pietraszko M. 2021. Ekonomiczna efektywność stosowania fungicydów w ochronie ziemniaka przed Phytophthora infestans oraz Altenaria spp. [Economic effectiveness of using fungicides in the protection of potato against Phytophthora infestans and Alternaria spp.]. Progress in Plant Protection 61 (3): 239–245. DOI: 10.14199/ppp-2021-026

 

Roztropowicz S., Czerko Z., Głuska M., Goliszewski W., Gruczek T., Lis B., Lutomirska B., Nowacki W., Wierzejska-Bujakowska A., Zarzyńska K., Zgórska K. 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Praca zbiorowa. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, Oddział Jadwisin, 50 ss.

 

Sahar A.A., Malk Al-Saadi, Alutbi S.D., Madhi Z.J. 2017. The effects of in vitro culture on the leaf anatomy of potato (Solanum tuberosum L. cv. Arizaona). International Journal of Current Research 9 (7): 54337–54342.

 

Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2009. Wpływ stosowania nawozu dolistnego Insol 7 i bioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka. [Influence of foliage application of preparation Insol 7 and Asahi SL on sanitary conditions of tubers of some potato cultivars]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E. Agricultura 64 (2): 29–38. DOI: 10.24326/as.2009.2.6

 

Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Barbaś P., Pszczółkowski P., Ćwintal M. 2020. Biodiversity of weeds in fields of grain in southeastern Poland. Agriculture 10 (12): 589. DOI: 10.3390/agriculture10120589

 

Skarżyńska A. 2010. Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji. [Season of selling potatoes for human consumption in the contex of profitability of their production]. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (16): 111–123.

 

Trawczyński C. 2020. Wpływ biostymulatorów na plon i jakość bulw ziemniaka uprawianego w warunkach suszy i wysokiej temperatury. [The effect of biostimulators on the yield and quality of potato tubers grown in drought and high temperature conditions]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 289: 11–19. DOI: 10.37317/biul-2020-0017

 

Wójtowicz A., Mrówczyński M. (red.). 2017. Metodyka integrowanej ochrony ziemniaka dla doradców. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 248 ss. ISBN 978-83-64655-32-6.

Progress in Plant Protection (2023) 63: 35-40
Data pierwszej publikacji on-line: 2023-01-30 13:22:03
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2023-004
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy