Progress in Plant Protection

Wczesne zamieranie roślin ziemniaka – sprawcy, przyczyny i objawy
Potato early dying – agents, causes and symptoms

Jerzy Osowski, e-mail: j.osowski@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytu Badawczy, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka, Bonin 3, 76-009 Bonin, Polska

Janusz Urbanowicz, e-mail: j.urbanowicz@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytu Badawczy, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka, Bonin 3, 76-009 Bonin, Polska
Streszczenie

Zmiany klimatyczne obserwowane od wielu lat wpływają niekorzystnie na możliwości rozwoju roślin uprawnych, ale także stwarzają warunki do rozwoju pojedynczych chorób lub ich kompleksów, które dotychczas nie znajdowały warunków korzystnych do swojego rozwoju. Jednym z takich kompleksów jest wczesne zamieranie roślin (ang. potato early dying – PED). Za głównego sprawcę tej choroby uważany jest grzyb Verticillium dahliae, ale do innych sprawców PED zalicza się także grzyby Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes, Verticillium albo-atrum Reinke i Berthold oraz Fusarium spp. i bakterie pektynolityczne Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. Dużą rolę w stymulowaniu choroby oraz zwiększaniu strat odgrywają także nicienie Paratylenchus penetrans (Cobb) Sher i Allen. Choroba występuje powszechnie w rejonach uprawy ziemniaków powodując straty sięgające do 50%. Ze względu na dużą ilość materiału infekcyjnego i możliwość długotrwałego przetrwania w glebie oraz szeroki zakres żywicieli zwalczanie jej szkodliwości wymaga wykorzystania wszystkich dostępnych metod.

 

Climate changes observed for many years adversely affect the development of crops, but also create conditions for the development of individual diseases or their complexes, which so far have not found favorable conditions fot their development. One of such complexes is potato early dying (PED). The fungus Verticillium dahliae is considered to be the main culprit of this disease, but other culprits of PED include Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes, Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold and Fusarium spp. and pectynolytic bacteria Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. Nematodes Paratylenchus penetrans (Cobb) Sher and Allen play an important role in stimulating the disease and increasing losses. The disease is common in potato-growing areas, causing losses of up to 50%. Due to large amount of infectious material and the possibility of long-term survival in the soil and the wide range of hosts, combating its harmfulness requires the use of all available methods.

Słowa kluczowe
Colletotrichum coccodes; Pectobacterium sp.; Verticillium albo-atrum; Verticillium dahliae; wczesne zamieranie roślin; potato early dying
Referencje

Agrios G. 2005. Plant Pathology. 5th Edition. Elservier Academic Press, Burlington, MA, 952 ss. ISBN 9780120445653. eBook ISBN 9780080473789.

 

Ben-Yephet Y., Szmulewich Y. 1985. Inoculum levels of Verticillium dahliae in the soils of the hot semi-arid negev region of Israel. Phytoparasitica 13: 193–200. DOI: 10.1007/BF02980668

 

Berlanger I., Powelson M.L. 2000. Verticillium wilt. The Plant Health Instructor. American Phytopathological Society. Publication on-line. DOI: 10.1094/PHI-I-2000-0801-01

 

Busch L.V., Smith E.A., Njoh-Elango F. 1978. The effect of weeds on the value of rotation as a practical control for Verticillium wilt of potato. Canadian Plant Disease Survey 58 (3): 61–64.

 

Cappeart M.R., Powelson M.L., Christensen N.W., Crowe F.J. 1992. Influence of irrigation on severity of potato early dying and tuber yield. Phytopathology 82 (12): 1448–1453.

 

Davis J.R. 1985. Approaches to control of potato early dying caused by Verticillium dahliae. American Potato Journal 62: 177–185. DOI: 10.1007/BF02852975

 

Davis J.R., Everson D.O. 1986. Relationship of Verticillium dahliae in soil and potato tissue, irrigation method, and N-fertility to Verticillium wilt of potato. Phytopathology 76: 730–736.

 

Davis J.R., Huisman O.C. 2001. Verticillium Wilt. s. 45–46. W: Compendium of Potato Diseases. Second edition (W.R. Stevenson, R. Loria, G.D. Franc, D.P. Weingartner, red.). American Phytopathological Society, St. Paul, MN, 106 ss. ISBN 978-0890542750.

 

Davis J.R., Huisman O.C., Sorensen L.H., Schneider A.T. 2000. Field studies comparing the susceptibility of various crops to colonization by Verticillium dahliae. s. 311–314. W: Advances in Verticillium Research and Disease Management (E.C. Tjamos, R.C. Rowe, J.B. Heale, D.R. Fravel, red.). American Phytopathological Society, St. Paul, MN, 376 ss. ISBN 9780890542477.

 

Davis J.R., Sorensen L.H., Stark J.C., Westermann D.T. 1990. Fertility and management practices to control Verticillium wilt of the russet burbank potato. American Potato Journal 67: 55–65. DOI: 10.1007/BF02986912

 

Fradin E.F., Thomma B.P.H.J. 2006. Physiology and molecular aspects of Verticillium wilt diseases caused by V. dahliae and V. alboatrum. Molecular Plant Pathology 7 (2): 71–86. DOI: 10.1111/j.1364-3703.2006.00323.x

 

Inderbitzin P., Bostock R.M., Davis R.M., Usami T., Platt H.W., Subbarao K.V. 2011. Phylogenetics and taxonomy of the fungal vascular wilt pathogen Verticillium, with the descriptions of five new species. PLOS ONE 6 (12): e28341. DOI: 10.1371/journal.pone.0028341

 

Inderbitzin P., Subbarao K.V. 2014. Verticillium systematics and evolution: how confusion impedes Verticillium wilt management and how to resolve it. Phytopathology 104 (6): 564–574. DOI: 10.1094/PHYTO-11-13-0315-IA

 

Johnson D.A., Dung J.K.S. 2010. Verticillium wilt of potato – the pathogen, disease and management. Canadian Journal of Plant Pathology 32 (1): 58–67. DOI: 10.1080/07060661003621134

 

Klosterman S.J., Atallah Z.K., Vallad G.E., Subbarao K.V. 2009. Diversity, pathogenicity, and management of Verticillium species. Annual Review of Phytopathology 47: 39–62. DOI: 10.1146/annurev-phyto-080508-081748

 

Kowalska B. 2021. Management of the soil‑borne fungal pathogen – Verticillium dahliae Kleb. causing vascular wilt diseases. Journal of Plant Pathology 103: 1185–1194. DOI: 10.1007/s42161-021-00937-8

 

Kryczyński S. 2011. Choroby powodowane przez grzyby z typu Ascomycota (workowce). s. 260–396. W: Fitopatologia Tom 2. Choroby roślin uprawnych (S. Kryczyński, Z. Weber, red.). Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 488 ss. ISBN 978-83-09-01-077-7.

 

Li K. 2021. Determining effects of management practices on potato early dying and soil microbiome and assessing risk of fungicide resistance in Verticillium dahliae. https://digitalcommons.library.umaine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4496&context=etd [dostęp: 13.02.2023].

 

Łabędzki L., Bąk B., Liszewska M. 2013. Wpływ przewidywanej zmiany klimatu na zapotrzebowanie ziemniaka późnego na wodę. [Impact of climate change on water demand of late potato]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich – Infrastructure and Ecology of Rural Areas 2/I: 155–165.

 

Mace M.E., Bell A.A., Beckman C.H. 1981. Fungal Wilt Diseases of Plants. Academic Press, New York, 654 ss. eBook ISBN 9780323143912.

 

Mol L., Scholte K. 1995. Formation of microsclerotia of Verticillium dahliae Kleb. on various plant parts of two potato cultivars. Potato Research 38: 143–150. DOI: 10.1007/BF02357927

 

Molina O.I., Tenuta M., El Hadram A., Buckley K., Cavers C., Daayf F. 2014. Potato early dying and yield responses to compost, green manures, seed meal and chemical treatments. American Journal of Potato Research 91: 414–428. DOI: 10.1007/s12230-014-9365-0

 

Olesen J.E., Trnka M., Kersebaum K.C., Skjelvåg A.O., Seguin B., Peltonen-Sainio P., Rossi F., Kozyra J., Micale F. 2011. Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change. European Journal of Agronomy 34 (2): 96–112. DOI: 10.1016/j.eja.2010.11.003

 

Pasche J.S. 2012. Biology and development of two wilt fungi of potato: Verticillium dahliae and Colletotrichum coccodes. https://library.ndsu.edu [dostęp: 13.02.2023].

 

Pegg G.F., Brady B.L. 2002. Verticillium Wilts. CABI Publishing, Wallingfort, UK, New York, USA, 552 ss. ISBN 0-85199-529-2.

 

Powelson M.L., Rowe R.C. 1993. Biology and management of early dying of potatoes. Annual Review of Phytopathology 31: 111–126. DOI: 10.1146/annurev.py.31.090193.000551

 

Rataj-Guranowska M., Pukacka A. (red.). 2012. Verticillium dahliae. s. 174–178. W: Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich sprawców. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 178 ss. ISBN 978-83-63400-35-4.

 

Rowe R.C., Powelson M.L. 2002. Potato early dying: management challenges in a changing production environment. Plant Disease 86 (11): 1184–1193. DOI: 10.1094/PDIS.2002.86.11.1184

 

Saeed I.A.M., MacGuidwin A.E., Rouse D.I. 1998. Effect of initial nematode population density on the interaction of Pratylenchus penetrans and Verticillium dahliae on ‘Russet Burbank’ potato. Journal of Nematology 30 (1): 100–107.

 

Salaman R.N., Burton W.G. 1985. The History and Social Influence of the Potato. Cambridge University Press, 685 ss. ISBN 0521316235, 9780521316231.

 

Shiraishi T., Sakai H., Ikeda K., Urushibara T. 2014. A useful method for preparing microsclerotial inoculums of Verticillium dahliae. Journal of General Plant Pathology 80 (6): 475–478. DOI: 10.1007/s10327-014-0549-8

 

Steere L., Kirk W. 2015. Potato early die complex (Verticillium wilt). Michigan State University. Extension Bulletin E-3207. https://www.canr.msu.edu/uploads/resources/pdfs/potato_early_die_complex_(e3207).pdf [dostęp: 13.02.2023].

 

swiatrolnika.info. Ziemniaki – kto spożywa ich najwięcej? https://swiatrolnika.info/informacje/ziemniaki-ranking.html [dostęp: 13.02.2023].

 

Taylor R.J., Pasche J.S., Gudmestad N.C. 2005. Influence of tillage and method of metam sodium application on distribution and survival of Verticillium dahliae in the soil and the development of Verticillium wilt of potato. American Journal of Potato Research 82: 451–461. DOI: 10.1007/BF02872223

 

Tenuta M. 2018. Potato early dying complex. Understanding biology and symptoms of early dying and control options for growers. http://peipotatoagronomy.com/wp- content/uploads/2018/02/EarlyDyingComplexFactsheet_Feb18.pdf [dostęp: 13.02.2023].

 

Thornton M. 2020. Potato Growth and Development. s. 19–33. W: Potato Production Systems (J.C. Stark, M. Thornton, P. Nolte, red.). Springer Cham, 635 ss. ISBN 978-3-030-39156-0. eBook ISBN 978-3-030-39157-7. DOI: 10.1007/978-3-030-39157-7

 

Tirado O.I.M. 2016. Identification of Verticillium species and control methods for Verticillium wilt of potato in manitoba. University of Manitoba Winnipeg, Manitoba Canada, 216 ss. https://mspace.lib.umanitoba.ca [dostęp: 12.01.2023].

 

Tjamos E.C. 2000. Strategies in developing methods and applying techniques for the biological control of Verticillium dahliae – Short review. s. 227–231. W: Advances in Verticillium Research and Disease Management (E.C. Tjamos, R.C. Rowe, J.B. Heale, D.R. Fravel, red.). American Phytopathological Society, St. Paul, MN, 376 ss. ISBN 9780890542477.

 

Tsror (Lahkim) L., Hazanovsky M. 2001. Effect of coinfection by Verticillium dahliae and Colletotrichum coccodes on disease symptoms and fungal colonization in four potato cultivars. Plant Pathology 50 (4): 483–488. DOI: 10.1046/j.1365-3059.2001.00585.x

Progress in Plant Protection (2023) 63: 111-119
Data pierwszej publikacji on-line: 2023-07-10 08:19:30
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2023-012
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy