Progress in Plant Protection

Znaczenie nicieni-pasożytów roślin w uprawie pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) ze szczególnym uwzględnieniem formy ozimej
The importance of plant parasitic nematodes in the cultivation of wheat (Triticum aestivum L.) with particular interest in the winter form

Renata Dobosz, e-mail: r.dobosz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Grażyna Winiszewska, e-mail: gwiniszewska@miiz.waw.pl

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Wilcza 64, 00-679 Warszawa, Polska

Magdalena Jakubowska, e-mail: m.jakubowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L.) jest ważną gospodarczo rośliną, uprawianą głównie do celów spożywczych. W okresie wegetacji uprawy pszenicy narażone są na żerowanie licznych agrofagów zwierzęcych: owadów, ślimaków oraz nicieni-pasożytów roślin. Spośród fitofagicznych nicieni, uznanymi szkodnikami są nicienie tworzące cysty z rodzaju Heterodera oraz korzeniaki Pratylenchus. Wiosenne obserwacje upraw formy ozimej pszenicy zwyczajnej wykazały skupiska roślin z objawami zahamowania wzrostu. Z gleby wokół korzeni wyizolowano Tylenchorhynchus dubius (Bütschli, 1873), Geocenamus microdorus (Geraert, 1966), Paratylenchus projectus Jenkins, 1956 oraz Trichodorus primitivus (De Man, 1880) i Trichodorus viruliferus Hooper, 1963, wskazując na nie jako na potencjalny czynnik zagrożenia prawidłowej wegetacji uprawy. Istnieje zatem przesłanie ku podjęciu obserwacji upraw pszenicy ozimej pod kątem obecności fitofagicznych nicieni, zwłaszcza wobec zachodzących zmian klimatycznych.

 

Common wheat is an economically important crop, cultivated mainly for food purposes. During the growing season, wheat crops are exposed to feeding by numerous animal pests: insects, snails and plant parasitic nematodes. Among phytophagous nematodes, cystforming nematodes of the genus Heterodera and root-knot nematodes of Pratylenchus are recognized as pests of the crop. Spring observations of cultivation of common wheat in the winter form showed clusters of plants with symptoms of growth inhibition. Tylenchorhynchus dubius (Bütschli, 1873), Geocenamus microdorus (Geraert, 1966), Paratylenchus projectus Jenkins, 1956, Trichodorus primitivus (De Man, 1880) and Trichodorus viruliferus Hooper, 1963 were isolated from the soil of wheat root zone, pointing to them as a potential threat to the proper vegetation of the crop. Therefore, there is a message to start monitoring winter wheat crops for the presence of plant-parasitic nematodes, especially in the face of ongoing climate change.

Słowa kluczowe

pszenica; Tylenchorhynchus dubius; Geocenamus microdorus; Paratylenchus projectus; Trichodorus primitivus; Trichodorus viruliferus; zmiany klimatu; wheat; climate changes

Referencje

Brzeski M.W. 1971. Nematodes associated with cabbage in Poland. V. Experiments with Paratylenchus projectus. s.I. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 121: 113−119.

 

Brzeski M.W. 1993. Nematologia rolnicza. [Agricultural nematology]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Polska, 88 ss.

 

Brzeski M.W. 1998. Nematodes of Tylenchida in Poland and Temperate Europe. Muzeum i Instytut Zoologii, Warszawa, Polska, 396 ss.

 

Clavero-Camacho I., Cantalapiedra-Navarrete C., Archidona-Yuste A., Castillo P., Palomares-Rius J.E. 2021. Remarkable cryptic diversity of Paratylenchus spp. (Nematoda: Tylenchulidae) in Spain. Animals 11 (4): 1161. DOI: 10.3390/ani11041161

 

Dababat A., İmren M., Pridannikov M., Özer G., Zhapayev R., Mokrini F., Otemissova A., Yerimbetova A., Morgounov A. 2020. Plant‑parasitic nematodes on cereals in northern Kazakhstan. Journal of Plant Diseases and Protection 127 (1): 641–649. DOI: 10.1007/s41348-020-00306-0

 

Di Vito M., Greco N. 1988. Investigation on the biology of Meloidogyne artiellia. Revue de Nématologie 11 (2): 223−227.

 

Fard H.K., Pourjam E., Maafi Z.T., Safaie N. 2018. Assessment of yield loss of wheat cultivars caused by Heterodera filipjevi under field conditions. Journal of Phytopathology 166 (5): 299–304. DOI: 10.1111/jph.12686

 

Ghaderi R. 2019. The damage potential of pin nematodes, Paratylenchus Micoletzky, 1922 sensu lato spp. (Nematoda: Tylenchulidae). Journal of Crop Protection 8 (3): 243−257.

 

Hallmann J., Frankenberg A., Paffrath A., Schmidt H. 2007. Occurrence and importance of plant-parasitic nematodes in organic farming in Germany. Nematology 9 (6): 869−879. DOI: 10.1163/156854107782331261

 

Ibrahim A.A.M., Al Hazmi A.S., Al Yahya F.A., Alderfasi A.A. 1999. Damage potential and reproduction of Heterodera avenae on wheat and barley under Saudi field conditions. Nematology 1 (6): 625–630.

 

İmren M., Ozer G., Duman N., Dababat A. 2021. Phenotypic and genotypic characterization of wheat and barley varieties for resistance to cereal cyst nematode (Heterodera latipons). Genetic Resources and Crop Evolution 68 (2): 2131–2141. DOI: 10.1007/s10722-021-01125-4

 

İmren M., Yildiz Ş., Çiftçi V., Dababat A. 2020. Effect of cereal cyst nematode Heterodera filipjevi on wheat yields in Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 44 (1): 39–45. DOI: 10.3906/tar-1902-17

 

Kwon G., Kang H., Seo J., Yun E., Park N., Choi I. 2019. First report of corky roots of lettuce (Lactuca sativa) associated with Paratylenchus projectus. Research in Plant Disease 25 (4): 237−242. DOI: 10.5423/RPD.2019.25.4.237

 

Kwon G., Seo J., Park S., Kang H., Park N., Choi I. 2020. Searching for rationable vegetables for Paratylenchus projectus in lettuce greenhouse. Research in Plant Disease 26 (4): 272−278. DOI: 10.5423/RPD.2020.26.4.272

 

Kyrou N.C. 1969. Tylenchorhynchus dubius (Bütschli, 1873) Filipjev, 1936: an injurious root ectoparasite of potatoes? European Potato Journal 12: 215−218. DOI: 10.1007/BF02368104

 

May D.B., Johnson W.A., Zuck P.C., Chen C.C., Dyer A.T. 2016. Assessment and management of root lesion nematodes in Montana wheat production. Plant Disease 100 (10): 2069−2079. DOI: 10.1094/PDIS-02-16-0176-RE

 

Namouchi-Kachouri N., B’chir M.M., Hajji A. 2007. Effect of initial populations of Heterodera avenae Woll. on wheat and barley yield components and on final nematode populations under Tunisian field conditions. Tunisian Journal of Plant Protection 3: 19–26.

 

Niblack T.L. 1992. Pratylenchus, Paratylenchus, Helicotylenchus, and other nematodes on soybean in Missouri. Journal of Nematology 24 (4S): 738−744.

 

Peng D., Nicol J.M., Zhang D., Chen S., Waeyenberge L., Moens M. 2007. Occurrence, distribution and research situation of cereal cyst nematode in China. s. 350–351. International Plant Protection Conference, Scotland, Glasgow, Sept. 07 [abstract]. Proceedings International Plant Protection Conference, Glasgow, Scotland, UK. 15–18 Oct. 2007 Alton, Hampshire, UK, British Crop Production Councel.

 

Rożnowski J., Kłosowska J., Polzer P. 2015. Żywieniowe i prozdrowotne znaczenie pszenicy orkisz (Triticum spelta L.). Postępy Fitoterapii (16) 1: 45−49.

 

Singh D.P. 2017. Strategic disease management in wheat and barley. s. 1−38. W: Management of Wheat and Barley Diseases (D.P. Singh, red.). Apple Academic Press Inc., Oakville, Canada, 645 ss.

 

Smaha D., Mokrini F., İmren M., Mokabli A., Dababat A.A. 2018. First report of Heterodera hordecalis, a cereal cyst nematode, on wheat in Algeria. Plant Disease 102 (10): 2042. DOI: 10.1094/pdis-12-17-1965-pdn

 

Smiley R.W. 2009. Root lesion nematodes reduce yield of intolerant wheat and barley. Agronomy Journal 101 (6): 1322–1335. DOI: 10.2134/agronj2009.0162

 

Smiley R.W. 2021. Root-lesion nematodes affecting dryland cereals in the Semiarid Pacific Northwest U.S.A. Plant Disease 105 (11): 3324−3343. DOI: 10.1094/PDIS-04-21-0883-FE

 

Smiley R.W., Ingham R.E., Uddin W., Cook G.H. 1994. Crop sequences for managing cereal cyst nematode and fungal pathogens of winter wheat. Plant Disease 78 (12): 1142–1149. DOI: 10.1094/PD-78-1142

 

Smiley R.W., Whittaker R.G., Gourlie J.A., Easley S.A., Ingham R.E. 2005. Plant-parasitic nematodes associated with reduced wheat yield in Oregon: Heterodera avenae. Journal of Nematology 37 (3): 297−307.

 

Smolik J.D. 1987. Effects of Paratylenchus projectus on growth of sunflower. Plant Disease 71 (11): 975−976.

 

Thompson J.P., Clewett T.G., O’Reilly M.M. 2015. Optimising initial population, growth time and nitrogen nutrition for assessing resistance of wheat cultivars to root-lesion nematode (Pratylenchus thornei). Australasian Plant Pathology 44: 133–147. DOI: 10.1007/s13313-015-0347-6

 

Thompson J.P., Owen K.J., Stirling G.R., Bell M.J. 2008. Root-lesion nematodes (Pratylenchus thornei and P neglectus): a review of recent progress in managing a significant pest of grain crops in northern Australia. Australasian Plant Pathology 37: 235−242. DOI: 10.1071/AP08021

 

Thompson J.P., Sheedy J.G., Robinson N.A., Clewett T.C. 2021. Tolerance of wheat (Triticum aestivum) genotypes to root-lesion nematode (Pratylenchus thornei) in the subtropical grain region of eastern Australia. Euphytica 217: 48. DOI: 10.1007/s10681-020-02761-0

 

Toumi F., Waeyenberge L., Viaene N., Dababat A.A., Nicol J.M., Ogbonnaya F., Moens M. 2018. Cereal cyst nematodes: importance, distribution, identification, quantification, and control. European Journal of Plant Pathology 150: 1–20. DOI: 10.1007/s10658-017-1263-0

 

Tyburski J., Babalski M. 2007. Uprawa pszenicy orkisz. Poradnik dla rolników. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom. https://www.modr.mazowsze.pl/porady-dla-rolnikow/produkcja-roslinna/106-orkisz-w-gosapodarstwachekologicznych [dostęp: 03.03.2023].

 

Webster G.R., Orchard W.R., Hewn E.J. 1972. Paratylenchus projectus in alfalfa fields of Central and Northern Alberta. Canadian Plant Disease Survey 52 (2): 75−76.

 

Whitehead A.G., Frasser J.E. 1972. Injury to field beans (Vicia faba L.) by Tylenchorhynchus dubius. Plant Pathology 21 (3): 112−113. DOI: 10.1111/j.1365-3059.1972.tb01738.x

 

Wilski A. 1967. Nicienie szkodniki roślin uprawnych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, Polska, 336 ss.

 

Wolny S. 1989. Nicienie – pasożyty roślin wyższych stowarzyszone z objawami zahamowania wzrostu roślin pszenicy jarej w Wielkopolsce. [Plant parasitic nematodes associated with poor growth of spring wheat in the Wielkopolska region]. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 31 (1): 17–28.

 

www.fao.org. [dostęp: 04.03.2023].

 

www.stat.gov.pl [dostęp: 04.03.2023].

 

Young H.C., Struble F.B. 1966. Effect of temperature on the development of Trichodorus christiei on wheat. Phytopathology 56: 07.

 

Younis H.S., Abdullah R.M., Hassan S.A., Sattar A.A.A., Amer K.Z. 2022. Effect of biological and cultivar control to ear- cockle nematode disease caused by the nematode (Anguina tritici) on different genotypes of bread wheat (Triticum aestivum L.). Annals of Forest Research 65 (1): 916−930. DOI: 10.5281/zenodo.7262806

Progress in Plant Protection (2023) 63: 80-85
Data pierwszej publikacji on-line: 2023-05-26 14:00:36
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2023-009
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy