Progress in Plant Protection

Wpływ kwasu krotonowego na skuteczność działania i fitotoksyczność diflufenikanu stosowanego w obniżonych dawkach
Influence of crotonic acid on efficacy and selectivity of diflufenican applied at reduced doses

Renata Kieloch, e-mail: r.kieloch@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Marcin Bortniak, e-mail: m.bortniak@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska
Streszczenie

Przedmiotem badań była ocena wpływu kwasu krotonowego, aplikowanego w czterech dawkach, na działanie diflufenikanu (w dawce zalecanej i dawkach obniżonych o 50 i 75%) w stosunku do niektórych gatunków chwastów. Przeprowadzono trzy serie doświadczeńw warunkach szklarniowych. Oceniano również fitotoksyczność mieszanin obu składników wobec dwóch odmian pszenicy ozimej. Do­datek kwasu krotonowego nie wpłynął istotnie na działanie diflufenikanu w stosunku do Viola arvensis, Descurainia sophia i Thlaspi arvense. Mieszaniny kwasu krotonowego w badanych dawkach i diflufenikanu w dawce obniżonej o 50% lepiej niszczyły Apera spica-venti niż herbicyd w dawce zalecanej. Kwas krotonowy w dawce najwyższej (5,4 kg/ha) znacząco poprawił skuteczność diflufenikanu w dawce obniżonej o 50% w zwalczaniu Papaver rhoeas i Stellaria media. Kwas krotonowy, diflufenikan oraz mieszaniny tych składników były bez­pieczne dla pszenicy ozimej odmian KWS Dakotana i RGT Bilanz.

 

The subject of the research was the evaluation of the effect that crotonic acid applied at four doses has on diflufenican activity (at the recommended dose and doses reduced by 50 and 75%) against certain weed species. Three series of experiments were performed in glasshouse conditions. Phytotoxicity of the mixtures of both components was also evaluated against two cultivars of winter wheat. The addition of crotonic acid did not markedly affect the activity of diflufenican against Viola arvensis, Descurainia sophia and Thlaspi arvense. Mixtures of crotonic acid in the tested doses and diflufenican at a 50% reduced dose destroyed Apera spica-venti even more effectively than the recommended dose of the herbicide. At the highest rate (5.4 kg/ha) crotonic acid significantly improved the efficacy of diflufenican at the reduced by 50% dose in destroying Papaver rhoeas and Stellaria media. Crotonic acid, diflufenican and the mixtures of these compounds were safe for winter wheat cultivars KWS Dakotana and RGT Bilanz.

Słowa kluczowe
kwas krotonowy; herbicyd; mieszaniny; zniszczenie chwastów; pszenica ozima; crotonic acid; herbicide; mixtures; weed control; winter wheat
Referencje

Alsaadawi I.S., Sarbout A.K., Al-Shamma L.M. 2012. Differential allelopathic potential of sunflower (Helianthus annus L.) geno­types on weeds and wheat (Triticum aestivum L.) crop. Archives of Agronomy and Soil Science 58 (10): 1139–1148. DOI: 10.1080/03650340.2011.570335

 

Demczuk A., Grzyś E., Majewska E., Sacała E. 2012. Oddziaływanie kwasu krotonowego na siewki kukurydzy. [Effect of crotonic acid on maize seedlings]. Przemysł Chemiczny 91 (5): 729–732.

 

Demczuk A., Grzyś E., Sacała E. 2014. The combined action of allelochemicals and the sulfonylurea herbicide on maize seedlings. Proceedings of 7-th World Congress of Allelopathy, Vigo, Spain, 28.07–01.08.2014, s. 148.

 

Iftikhar Hussain M., Araniti F., Schulz M., Baerson S., Vieites-Álvarez Y., Rempelos L., Bilsborrow P.E., Chinchilla N., Macías F.A., Weston L.A., Roger M.R., Sánchez-Moreiras A.M. 2022. Benzoxazinoids in wheat allelopathy – from discovery to ap­plication for sustainable weed management. Environmental and Experimental Botany 202 (1): 104997. DOI: 10.1016/j.envex­pbot.2022.104997

 

Iqbal J., Cheema Z.A., Mushtaq M.N. 2009. Allelopathic crop water extracts reduce the herbicide dose for weed control in cotton (Gossypium hirsutum). International Journal of Agriculture and Biology 11 (4): 360–366.

 

Jasicka-Misiak I., Wieczorek P.P., Kafarski P. 2005. Crotonic acid as a bioactive factor in carrot seeds (Daucus carota L.). Phyto­chemistry 66 (12): 1485–1491. DOI: 10.1016/j.phytochem.2005.04.005

 

Khan M.A., Afridi R.A., Hashim S., Khattak A.M., Ahmad Z., Wahid F., Chauhan B.S. 2016. Integrated effect of allelochemicals and herbicides on weed suppression and soil microbial activity in wheat (Triticum aestivum L.). Crop Protection 90: 34–39. DOI: 10.1016/j.cropro.2016.08.018

 

Kieloch R., Gołębiowska H. 2020. Ocena wpływu dodatku kwasu krotonowego do mieszaniny bromoksynilu z terbutylazyną oraz nikosulfuronu w dawkach obniżonych na zniszczenie wybranych gatunków chwastów. [Evaluation of the impact of crotonic acid addition to the mixture of bromoxynil with terbuthylazine and nicosulfuron in lowered doses on selected weed species control]. Progress in Plant Protection 60 (3): 261–265. DOI: 10.14199/ppp-2020-028

 

Muhammad Z., Inayat N., Majeed A., Rehmanullah, Ali H., Ullah K. 2019. Allelopathy and agricultural sustainability: implication in weed management and crop protection – an overview. European Journal of Ecology 5 (2): 54–61. DOI: 10.2478/eje-2019- 0014

 

Weston L.A., Alsaadawi I.S., Baerson S.R. 2013. Sorghum allelopathy – from ecosystem to molecule. Journal of Chemical Ecology 39: 142–153. DOI: 10.1007/s10886-013-0245-8

Progress in Plant Protection (2023) 63: 261-265
Data pierwszej publikacji on-line: 2023-11-29 13:16:55
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2023-027
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy