Progress in Plant Protection

The problem of secondary weed infestation in integrated production of corn

Problem zachwaszczenia wtórnego w warunkach integrowanej technologii produkcji kukurydzy

Hanna Gołębiowska, e-mail: h.golebiowska@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska

Marek Skorupa

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska
Streszczenie

It is assumed that in a good integrated corn production that includes proper crop rotation and agricultural techniques based on plow cultivation and high nutrient requirements, grain yielding can be affected by the number of weeds not completely destroyed or left on the field as a result of not appropriate herbicide selection and treatment time that can lead into secondary weed infestation. Weed species with the largest share of the secondary weed infestation in corn are: common lambquarters (Chenopodium album L.) barnyard grass [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beav.], yellow foxtail [Setaria glauca (L.) P. Beav.] and green foxtail [Setaria viridis (L.) P. Beav.]. The aim of the study was an evolution of possibilities of regulation of the secondary weed infestation in integrated maize production with two herbicide variants used preemergence and postemergence. The weather conditions especially in 2011 year affected efficacy of acetochlor that was applied as preemergence application to weeds at more advanced stages of development. The treatment was ineffective and increased plant abundance in secondary weed infestation, i.e. at the level of 27%. Weed control with a mixture of nicosulfuron + mesotrione with adjuvant Atpolan Bio 88 EC system divided doses applied as postemergence application showed better herbicidal activity and high secondary weed infestation in 2011 did not exceed 3% of the soil cover. Higher and cleaner yields with robust grain were obtained from the herbicide mixture treatment compared to the object treated with acetochlor. 

 

Zakłada się, że przy właściwej gospodarce płodozmiennej, agrotechnice opartej na orce oraz spełnieniu wysokich wymogów pokarmowych kukurydzy, o wysokości plonowania może zadecydować liczba chwastów pozostawionych w zasiewach na skutek źle dobranego herbicydu lub terminu zabiegu, które oddziałują w łanie jako zachwaszczenie wtórne. Największy udział stanowią komosa biała (Chenopodium album L.), chwastnica jednostronna [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beav.] oraz włośnice: sina [Setaria glauca (L.) P. Beav.] i zielona [Setaria viridis (L.) P. Beav.]. Celem badań była ocena możliwości ograniczania zachwaszczenia wtórnego w integrowanej uprawie kukurydzy z wykorzystaniem dwóch wariantów herbicydowych stosowanych przedwschodowo i powschodowo. Warunki pogodowe, zwłaszcza w 2011 roku, spowodowały, że acetochlor zastosowany przedwschodowo na chwasty w bardziej zaawansowanych fazach rozwojowych okazał się nieskuteczny, co przyczyniło się do ilościowego zwiększenia ich występowania w zachwaszczeniu wtórnym, tj. na poziomie 27%. Przeprowadzona w terminie powschodowym ochrona z zastosowaniem mieszaniny nikosulfuron + mezotrion z dodatkiem adiuwanta Atpolan Bio 88 EC systemem dawek dzielonych, wykazała lepsze działanie chwastobójcze, a pojawiające się wysokie zachwaszczenie wtórne w 2011 roku nie przekroczyło 3% pokrycia gleby. Na tym obiekcie uzyskano najwyższe plony oraz czystsze i dorodniejsze ziarno niż na obiekcie traktowanym jednorazowo acetochlorem.

 

 

Słowa kluczowe
integrated production; corn; secondary weed infestation; weather conditions; the effectiveness of weed control; integrowana produkcja; kukurydza; zachwaszczenie wtórne; warunki pogodowe; skuteczność niszczenia chwastów
Progress in Plant Protection (2013) 53: 465-470
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-047
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy