Progress in Plant Protection

Effect of nitrogen fertilization on health status of some winter wheat cultivars grown on light soil

Wpływ nawożenia azotem na zdrowotność wybranych odmian pszenicy ozimej uprawianych na glebie lekkiej

Mariusz Piekarczyk, e-mail: mapiek@utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Katedra Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa , Kordeckiego 20, 85‐225 Bydgoszcz , Polska

Grzegorz Lemańczyk

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zakład Fitopatologii Molekularnej , Kordeckiego 20, 85‐225 Bydgoszcz , Polska
Streszczenie

In a field experiment carried out in 2008–2010, in Mochełek (53°13' N, 17°51' E) near Bydgoszczon good rye complex, the effect of nitrogen fertilization (40, 80, 120, 160 kgN/ha) on the infection caused by winter wheat plant pathogens on cultivars: Bogatka, Nutka, Kris, Tonacja was evaluated. The study found that the health status of winter wheat grown on sandy soil depended significantly on nitrogen fertilization and to a lesser extent on the cultivars. Disease severity increased along with higher doses of nitrogen fertilization. Most symptoms of leaf blotch (Mycosphaerella graminicola) and Fusarium leaf (Fusarium spp.) were found on Kris cultivar. 

 

 

W doświadczeniu polowym, przeprowadzonym w latach 2008–2010, w Mochełku (53°13’ N; 17°51’ E) koło Bydgoszczy na glebie kompleksu żytniego dobrego oceniano wpływ nawożenia azotem (40, 80, 120, 160 kgN/ha) na porażenie przez patogeny roślin pszenicy ozimej odmian: Bogatka, Nutka, Kris, Tonacja. Stwierdzono, że zdrowotność pszenicy ozimej uprawianej na glebie lekkiej zależała statystycznie istotnie od nawożenia azotowego, w mniejszym stopniu od odmiany. Wraz ze zwyżką dawki nawożenia azotowego następował wzrost nasilenia występowania chorób. Najwięcej objawów septoriozy paskowanej liści pszenicy (Mycosphaerella graminicola) i fuzariozy liści (Fusarium spp.) stwierdzono na odmianie Kris.

Słowa kluczowe
winter wheat cultivars; diseases; fungi; nitrogen fertilization; odmiany pszenicy ozimej; choroby; grzyby; nawożenie azotem
Progress in Plant Protection (2013) 53: 494-497
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-052
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy