Progress in Plant Protection

Influence of temperature on germination of uredniospores of Puccinia recondita f. sp. tritici

Wpływ temperatury na kiełkowanie urediniospor Puccinia recondita f. sp. tritici

Andrzej Wójtowicz, e-mail: A.Wojtowicz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Romuald Gwiazdowski, e-mail: R.Gwiazdowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Krzysztof Kubiak, e-mail: K.Kubiak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Maria Pasternak, e-mail: M.Pasternak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

The aim of the study was to estimate the influence of temperature on germination of Puccinia recondita fsp. tritici urediniospores and to determine the relations between spore germination and infection of wheat caused by wheat leaf rust. The following temperatures were examined in the experiments: 5, 10, 20, and 30°C. The most urediniospores germinated at the temperature set up at 15°C. Results of the study allowed to state the relations between analysed parameters by using mathematical equations. Moreover, the influence of temperature on infection was defined based on experiments and data presented in literature. The Pearson Correlation Coefficient was used to show the relation between spore germination and infection. The study confirmed close relations between analysed variables.

 

Celem pracy było oszacowanie wpływu temperatury na kiełkowanie urediniospor Puccinia recondita f. sp. tritici oraz określenie związku tego procesu z infekcją pszenicy przez sprawcę rdzy brunatnej pszenicy. W badaniach zastosowano następujące wartości temperatury: 5, 10, 20, i 30°C. Najwięcej kiełkujących zarodników stwierdzono w temperaturze 15°C. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyrażenie zależności pomiędzy badanymi cechami za pomocą równań matematycznych. Przeprowadzone obliczenia umożliwiły ponadto określenie wpływu temperatury na infekcję pszenicy przez P. recondita f. sp. tritici. Do oceny relacji występujących pomiędzy kiełkowaniem urediniospor i infekcją wykorzystano analizę korelacji. Na podstawie współczynnika korelacji Pearsona wykazano ścisły związek pomiędzy kiełkowaniem urediniospor i efektywnością infekcji.

 

 

Słowa kluczowe
Puccinia recondita f. sp. tritici; wheat; spore germination; model; pszenica; kiełkowanie zarodników
Progress in Plant Protection (2013) 53: 556-559
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-063
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy