Progress in Plant Protection

Effect of action double stream nozzles on the degree of cover sprayer objects

Wpływ sposobu działania rozpylaczy dwustrumieniowych na stopień pokrycia opryskiwanych obiektów

Antoni Szewczyk, e-mail: antoni.szewczyk@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Rolniczej , Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław , Polska

Deta Łuczycka

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Rolniczej , Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Polska

Beata Cieniawska, e-mail: beata.cieniawska@up.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Inżynierii Rolniczej , Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław, Polska
Streszczenie

So far, the basis for the plant protection from pests is the use of pesticides primarily as spraying application. Priorities of spraying remain invariably; striving to achieve a high quality crops, more efficient and regard to natural environment protection and human safety. One of the criteria for assessment of operation nozzles and the determinant of the quality spraying is the degree of coverage sprayer objects. The purpose of the research was to determine the effect of the mode action of selected double stream nozzles on their effects assessed on the basis the degree of coverage sprayer objects. The study compared seven double stream nozzles that differ design and, above all, setting of atomized streams. Based on the results and statistical analysis a wide variation of coverage of objects for each used nozzles was determined.

 

Dotychczas podstawą ochrony upraw przed agrofagami jest stosowanie środków ochrony roślin z wykorzystaniem przede wszystkim zabiegu opryskiwania. Priorytetami opryskiwania pozostają niezmiennie: dążenie do uzyskania wysokiej jakości plonów, większej wydajności wraz z dbałością o środowisko naturalne i bezpieczeństwo ludzi. Jednym z kryteriów oceny pracy rozpylaczy i wyznacznikiem jakości zabiegu jest stopień pokrycia opryskiwanych obiektów. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu sposobu działania wybranych rozpylaczy dwustrumieniowych na efekty ich działania, oceniane na podstawie stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów. W pracy przeprowadzono ocenę porównawczą 7 rozpylaczy dwustrumieniowych różniących się cechami konstrukcyjnymi, a przede wszystkim ustawieniem rozpylonych strug. Na podstawie uzyskanych wyników i analizy statystycznej stwierdzono duże zróżnicowanie uzyskanego stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów dla poszczególnych rozpylaczy.

 

 

Słowa kluczowe
nozzle; coverage degree; spraying; comparative analysis; rozpylacz; stopień pokrycia; opryskiwanie; analiza porównawcza
Progress in Plant Protection (2013) 53: 595-601
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-069
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy