Progress in Plant Protection

Application of PCR and culture filtrate toxicity assay to determine potential insecticide activity of Bacillus thuringiensis Vip-proteins
Zastosowanie techniki PCR oraz testów aktywności owadobójczej przesączy pohodowlanych do określenia potencjalnej toksyczności białek Vip Bacillus thuringiensis 

Jakub Baranek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii, Zakład Mikrobiologii , Umultowska 89, 61-614 Poznań , Polska

Edyta Konecka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii, Zakład Mikrobiologii , Umultowska 89, 61-614 Poznań , Polska

Adam Kaznowski, e-mail: akazn@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii, Zakład Mikrobiologii , Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska
Streszczenie

By using PCR reactions we assessed the abundance of vip3A gene in the genomes of 10 Bacillus thuringiensis strains. We estimated Vip toxin activity by adding bacterial culture filtrates into the diet given to Spodoptera exigua caterpillars. Nine of ten filtrates caused death among larvae, and the mortality varied between 12 and 100%. The method used in this study allows fast identification of strains producing Vip-proteins and preliminary evaluation of their insecticidal activity.

 

Techniką PCR określono występowanie genu vip3A w genomach 10 szczepów Bacillus thuringiensis. Aktywność toksyn Vip oznaczono w przesączach pohodowlanych, które dodawano do pożywki dla larw Spodoptera exigua. Dziewięć na dziesięć filtratów wykazało aktywność insektycydową, a odsetek martwych larw owadów wynosił 12–100%. Zastosowana metoda pozwala szybko określić, które szczepy bakteryjne wytwarzają białka Vip oraz wstępnie ocenić ich aktywność owadobójczą. 

Słowa kluczowe
insecticidal activity; Bacillus thuringiensis; Spodoptera exigua; Vip toxins; aktywność owadobójcza; toksyny Vip
Progress in Plant Protection (2012) 52: 777-780
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-133
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy