Progress in Plant Protection

New solutions in grain protection against fusariosis

Nowe rozwiązania w ochronie zbóż przed fuzariozami 

Weronika Walkowiak

Stypendystka projektu "Stypendia doktoranckie – Inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Polska

Teresa Krzyśko-Łupicka, e-mail: teresak@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej , Kardynała Kominka 6a, 45-032 Opole , Polska
Streszczenie

Grain fusariosis are caused by phytopathogenic fungi from genus Fusarium, which due to their high pathogenic properties and toxicity contribute to enormous farming loses. In crop farming they lower grain harvests and worsen its quality, especially the ability to germinate and baking parameters. Most of the wheat diseases are caused by fungi from genera F. culmorum, F. graminearum, F. nivale, F. avenaceum, F. sporotrichioides, F. poae, F. oxysporum and F.verticillioides. Chemical fungicides are often used to control fusariosis, however, despite their effectiveness and easy application, they have not gained good recognition. Phytopathogenic fungi become resistant to fungicides, they reduce beneficial organisms and endanger the health of a consumer. It has led to a search of alternative methods of controling grain fusariosis, with the application of effective biodegradable fungicides and products containing active substances of natural origin or antagonistic microorganisms.

Fuzariozy zbóż wywoływane są przez fitopatogenne grzyby strzępkowe rodzaju Fusarium, które przyczyniają się do strat gospodarczych, co wynika z ich patogenności i toksynotwórczości. W uprawach zbóż obniżają plon ziarna i pogorszają jego jakość, a zwłaszcza zdolność kiełkowania i parametry wypiekowe. Głównymi sprawcami chorób pszenicy są grzyby gatunków: F. culmorum, F. graminearum, F. nivale, F. avenaceum, F. sporotrichioides, F. poae, F. oxysporum i F. verticillioides. Do ich zwalczania stosuje się często chemiczne środki grzybobójcze, które mimo wysokiej skuteczności i łatwości stosowania nie cieszą się uznaniem, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta spowodowane pozostałościami fungicydów, zwiększającym się uodparnianiem patogenów i redukcją pożytecznych organizmów. Wszystko to sprawia, że poszukuje się alternatywnych metod ich zwalczania z zastosowaniem skutecznych biodegradowalnych fungicydów i preparatów zawierających w swym składzie substancje czynne pochodzenia naturalnego lub mikroorganizmy antagonistyczne. 

 

Słowa kluczowe
fusariosis; grain; fungicides; biofungicides; active substances; fuzariozy; zboże; fungicydy; biofungicydy; substancje czynne
Progress in Plant Protection (2014) 54: 127-134
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-021
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy