Progress in Plant Protection

Soil algae as an indicator of winter wheat integrated cultivation system

Glony glebowe jako wskaźnik integrowanej uprawy pszenicy ozimej 

Dorota Sieminiak, e-mail: dsieminiak@poczta.onet.pl

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk Zakład Systemów Rolniczych , Szeherezady 74, 60-195 Poznań , Polska
Streszczenie

The studies were carried out in Osiny, the Research Station of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation of the State Research Institute in Pulawy. The biomass of soil algae was evaluated in three systems of winter wheat cultivation: organic, conventional and integrated. The goal of the studies was to identify the reaction of soil algae to an implementation of the integrated winter wheat cultivation system. Despite the usage of higher doses of mineral fertilizers in conventional wheat cultivation system than in other systems, the highest algal biomass was recorded in the integrated system. The main reason of the decrease of algal biomass in the conventional system was a second application of a herbicide Chwastox D in spring. Based on the results of the studies of the formation of algal biomass in the soil in integrated system of wheat cultivation and evaluation of the integrated production (IP), it can be stated that soil algae indicate advantages of an application of the integrated system for people’s health.

Badania prowadzono w Osinach, na polach Stacji Doświadczalnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Ocenie podlegała biomasa glonów glebowych w trzech systemach uprawy pszenicy ozimej: ekologicznym, konwencjonalnym i integrowanym. Celem badań było rozpoznanie reakcji glonów glebowych na zastosowanie integrowanego sposobu uprawy pszenicy ozimej. Mimo stosowania wyższych dawek nawozów mineralnych w systemie konwencjonalnym niż w innych systemach, najwyższe wartości biomasy glonów glebowych stwierdzone zostały w systemie integrowanym. Główną przyczyną obniżenia ilości biomasy w systemach konwencjonalnych było stosowanie wiosną drugiego opryskiwania herbicydem Chwastox D. Wobec uzyskanych wyników o kształtowaniu się rozmiarów biomasy glonów w glebie integrowanego systemu uprawy pszenicy i ocen produkcji integrowanej (IP) można stwierdzić, że glony glebowe wskazują na korzyści wypływające ze stosowania integrowanego systemu uprawy dla zdrowia człowieka. 

 

Słowa kluczowe
soil algae; integrated system; winter wheat; glony glebowe; system integrowany; pszenica ozima
Progress in Plant Protection (2014) 54: 135-144
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-022
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy