Progress in Plant Protection

The effect of different doses of herbicides on the yield and grain quality of two varieties of oats

Wpływ zróżnicowanych dawek herbicydów na poziom plonowania i jakość ziarna dwóch odmian owsa 

Marek Urban, e-mail: TSDTrzebnica@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Milicka 21, 55-100 Trzebnica , Polska

Zygmunt Gil

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż , Norwida 25/27, 50-375 Wrocław , Polska

Ewelina Eliasz

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Milicka 21, 55-100 Trzebnica, Polska

Marek Kostyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Milicka 21, 55-100 Trzebnica, Polska
Streszczenie

The aim of the study executed with the perpendicular strip method with three replications, conducted at the Experimental Department of Variety Evaluation in Krościna Mała in the years 2010–2012, was to determine how varieties of oat seeds would respond to the recommended and half of the recommended dose of herbicides for weed reduction, the size of grain yields, its structure and grain quality. Two varieties of oat were tested: Arden and Haker, which were sprayed during tillering with following herbicides: Starane 250 EC at doses of 0.4 and 0.8 l/ha and Chwastox Turbo 340 SL at doses of 1.0 and 2.0 l/ha. The listed herbicides, regardless of the dose, had a positive effect on the reduction of weed infestation, resulting in the increase of grain yield in relation to the controlled objects where no herbicides were used. The analysis of the structure of crops has shown that grain yields on combinations protected by herbicides resulted from increased stocking panicles per unit area, while the 1,000 grain weight and the number of grains per panicle followed a similar pattern as in the control plots. Herbicides used in the cultivation of oat increased the total protein content in grain and the share of grain yield with a diameter above 2.5 mm.

 

Celem doświadczeń, które założono metodą pasów prostopadłych w 3 powtórzeniach, w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Krościnie Małej, w latach 2010–2012, była ocena wpływu pełnych i ograniczonych o połowę dawek wybranych herbicydów na redukcję zachwaszczenia oraz wysokość plonu, jego strukturę i cechy jakościowe ziarna dwóch odmian owsa. Badano różniące się pod względem morfologicznym, dwie odmiany owsa: Arden i Haker, które w fazie krzewienia opryskiwano herbicydami: Starane 250 EC w dawkach 0,4 i 0,8 l/ha oraz Chwastox Turbo 340 SL w dawkach 1,0 i 2,0 l/ha. Wymienione herbicydy, niezależnie od zastosowanej dawki, miały korzystny wpływ na redukcję zachwaszczenia, co skutkowało przyrostem plonów ziarna w stosunku do obiektów kontrolnych, nieopryskiwanych środkami chwastobójczymi. Analiza plonów dowiodła, że plony ziarna na kombinacjach chronionych herbicydami wynikały ze zwiększonej obsady wiech na jednostce powierzchni, natomiast masa 1000 ziaren i liczba ziaren w wiechach kształtowała się podobnie, jak na poletkach kontrolnych. Zastosowane w uprawie owsa herbicydy wpłynęły na zwiększenie zawartości białka ogólnego w ziarnie oraz zwiększenie udziału ziarna w plonie o średnicy powyżej 2,5 mm. 

Słowa kluczowe
oat seed; varieties; yield; dose of herbicides; grain quality; owies siewny; odmiany; plon; dawki herbicydów; jakość ziarna  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 145-150
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-023
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy