Progress in Plant Protection

Results of the monitoring of the effectiveness of repellents against wild boar in the fields

Wyniki monitoringu skuteczności działania substancji zapachowych do odstraszania dzika od upraw polowych 

Paweł Węgorek, e-mail: p.wegorek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Joanna Zamojska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Andrzej Bandyk

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Paweł Olejarski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

The effectiveness of repellent action of selected scent repellents available on the market in Poland against wild boars was tested in the experiments. The study was conducted in three populations of animals of different density and various degrees of human impact. The study areas were forage plots, separate areas of maize fields or the whole fields of corn. The results of the effectiveness of repellents against selected populations of wild boar in the forage plots showed that none of the products protected sufficiently for a long time due to a habit of constant feeding on corn at this particular site that animals developed over time. The experiments clearly show that in most cases the resistance of wild boar to tested repellents appears relatively quickly. The phenomenon is permanent and animals, which learn quickly, after a short period of time do not respond to the scent repellents. The results are similar for the different populations of tested animals. This indicates that the fast acquisition of resistance to scent repellents is a feature of wild boars.

 

Badano skuteczność odstraszania dzików od upraw polowych przy pomocy wybranych repelentów zapachowych dostępnych na polskim rynku. Doświadczenia prowadzono na trzech populacjach zwierząt, w miejscach o różnym zagęszczeniu populacji dzika i różnym stopniu antropopresji. Teren badań stanowiły poletka żerowe zwierzyny, wydzielone powierzchnie pól kukurydzy lub całe pola kukurydzy. Wyniki skuteczności działania repelentów na wybrane populacje dzika na poletkach żerowych wykazały, że żaden z badanych środków nie zabezpieczał skutecznie przez dłuższy czas powierzchni, do których dziki były przyzwyczajone poprzez stałe dokarmianie nasionami kukurydzy. Przeprowadzone badania wyraźnie wskazują, że w większości przypadków odporność na testowane repelenty występuje stosunkowo szybko, jest trwała i szybko uczące się zwierzęta nie reagują, po krótkim okresie czasu, na zapachowe repelenty. 

Słowa kluczowe
biocides; repellents; game species; wild boars; środki biobójcze; repelenty; szkody łowieckie; dzik  
Progress in Plant Protection (2014) 54: 159-162
Data pierwszej publikacji on-line: 2014-06-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-025
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy