Progress in Plant Protection

Dla Autora

OPŁATA ZA OPUBLIKOWANIE PRACY ZOSTAŁA CZASOWO ZAWIESZONA.


AUTOR PRZYSTĘPUJĄCY DO PISANIA PUBLIKACJI PRZEZNACZONEJ DO DRUKU W PROGRESS IN PLANT PROTECTION WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI ZAŁĄCZNIKAMI:


WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW (.pdf)

• WSKAZÓWKI LITERATUROWE ORAZ ZASADY TYPOGRAFICZNE TEKSTU (.pdf)

• PROCEDURA RECENZOWANIA PUBLIKACJI (.pdf)


Autorzy proszeni są o numerowanie stron publikacji (w prawym dolnym narożniku). 


W CELU ZŁOŻENIA MANUSKRYPTU AUTOR POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WSKAZÓWKAMI

 

1. Autor rejestruje się wchodząc w zakładkę [Rejestracja] na stronie HOME.
2. Po zarejestrowaniu się, na pocztę e-mailową Autor otrzymuje informację systemową o zarejestrowaniu się
    oraz dane do zalogowania się: Login (e-mail) i Hasło.


Zapamiętaj te dane.

 

3. Autor loguje się na stronie HOME.

Uwaga Jeżeli Autor zgłaszający pracę wskazuje inną osobę jako autora korespondencyjnego powinien tę osobę zarejestrować (patrz rejestracja autora). 
4. Następnie, jeżeli Autor chce wysłać pracę do Redakcji, na stronie HOME, wchodzi w zakładkę [Dodaj manuskrypt].
5. Wypełnia wszystkie pola.
6. Wypełniony formularz wraz z pracą, Autor przesyła do Redakcji przy pomocy polecenia [Wyślij pracę].

 

Uzupełnienia

Tytuł pracy, streszczenie, słowa kluczowe podaje się w języku polskim.

Należy pamiętać o zaznaczeniu autora korespondencyjnego.

a) do hasła w polu: Tekst

– dołączana praca pobierana jest z twardego dysku Autora (plik w formacie MS Word – w jednym pliku zapisany jest
   tekst, a po nim są zamieszczane tabele),

b) do hasła w polu: Załączniki

– załączniki są pobierane z twardego dysku Autora – plik/pliki z materiałem graficznym (wykresy, mapy, zdjęcia)
   w formatach: MS Exel, JPG, TIFF.

– jeżeli praca zawiera więcej niż jeden załącznik, kolejne należy dodawać za pomocą polecenia [Dodaj plik].

           

Uwaga

Jeżeli którekolwiek z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub błędnie wypełnione, użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie przez komunikat systemowy.

 

     Zgłoszenie manuskryptu do czasopisma generuje wysyłkę automatycznej wiadomości systemowej informującej o tym fakcie wszystkich Autorów, na ich e-maile (jeżeli będą one wpisane w formularz zgłoszeniowy).

     Kolejne wiadomości systemowe związane z obiegiem dokumentów złożonej pracy będą wysyłane przez system tylko do autora korespondencyjnego, który został wskazany przy wypełnianiu formularza przez zaznaczenie opcji [Korespondencyjny].

 

Klikając w zakładkę [Editorial] pojawiają się zakładki: [Wyślij], [Manuskrypty], [Moje dane].
     Po kliknięciu w zakładkę [Manuskrypty] Autor widzi złożoną/ne przez siebie pracę/ce i jej/ich status.
     Po kliknięciu w wybrany manuskrypt Autor ma wgląd w: tytuł manuskryptu, jego Autorów, streszczenie,
     słowa kluczowe, pliki recenzji, pliki z tekstem oraz załączniki.

Pliki recenzji pojawiają się, jeśli praca została zrecenzowana i wysłana przez edytora Autorowi do poprawy.


Każdy z plików dodawanych przez Autorów otrzymuje odpowiednią nazwę.

     Zakładka [Moje dane] zawiera dane logowania wprowadzone przy rejestracji, język obsługi, dane kontaktowe oraz dane adresowe Autora, które może on wprowadzić, a następnie w miarę potrzeb modyfikować po zalogowaniu.


UWAGA AUTORZY (dotyczy korekty autorskiej)
 
 Prosimy o dokładne przeczytanie, wykonanie korekty i przesłanie ewentualnych poprawek w wiadomości e-mail w terminie 3 dni od dnia otrzymania pracy do korekty.
• Nie odesłanie pracy po korekcie będzie oznaczało akceptację autora na wydruk pracy w obecnej wersji.
 
Program Adobe Reader do odczytu załączników w formacie PDF do pobrania poniżej:

 

Informacja o GHOSTWRITING  i  GUEST AUTHORSHIP


Autorzy publikacji powinni w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy współautorów. 
 
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych jest jawność informacji o osobach, które przyczyniły się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy, itd.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są Ghostwriting i Guest Authorship.
 
z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie ujawnia się jego udziału jako jednego ze współautorów artykułu, ani nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział współautora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest współautorem publikacji.
 

W celu przeciwdziałania przypadkom ghostwriting i guest authorship redakcja informuje, że główną odpowiedzialność za rzetelność przekazywanych informacji, łącznie z personalną informacją na temat wkładu poszczególnych współautorów w powstanie publikacji, ponosi autor zgłaszający manuskrypt.


Wszelkie wykryte przypadki ghostwriting i guest authorship będą demaskowane, włącznie z powiadomomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Gwarancją dobrej współpracy autora z wydawcą jest sumienne przestrzeganie wzajemnych praw i obowiązków.