Progress in Plant Protection

Dla Redaktora Działowego

Nadesłana przez Autora praca jest przypisywana przez Redaktora Naczelnego konkretnemu Redaktorowi Działu,
który otrzymuje na swojego e-maila informację o otrzymaniu manuskryptu. Redaktor Działu zarządza następnie

procesem recenzowania i wydaje rekomendację.


UWAGA – w związku z pracą w systemie recenzowania double blind, obowiązkiem Redaktora Działowego jest monitorowanie plików – zarówno tekstu, jak i załączników na okoliczność występowania jakiejkolwiek informacji o Autorze i jego afiliacji. 
Ta sama zasada obowiązuje w przypadku plików z recenzjami pracy (recenzje muszą być anonimowe).

 

Redaktor Działowy po zalogowaniu się widzi pracę i po zapoznaniu się z treścią ma dwie możliwości postępowania:
I. Przyjmuje pracę pod względem merytorycznym do dalszego procesu wydawniczego zapoznając się z "Procedurą recenzowania publikacji".

• PROCEDURA RECENZOWANIA PUBLIKACJI (.pdf)

II. Odrzuca pracę pod względem merytorycznym.


Ad. I. Przyjmuje pracę pod względem merytorycznym do dalszego procesu wydawniczego. 

Jeżeli Redaktor Działowy przyjął pracę pod względem merytorycznym, przed przekazaniem jej do recenzji,
powinien sprawdzić czy manuskrypt spełnia wszystkie wymogi techniczne. W tym celu Redaktor wchodzi w zakładkę
"Dla Autora" na stronie głównej, zapoznając się ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi przygotowania manuskryptów
do druku. Następnie – jeżeli praca zawiera obliczenia statystyczne – Redaktor Działowy sprawdza poprawność tych obliczeń.
Jeżeli obliczenia statystyczne nie są czytelne dla Redaktora, zobowiązany jest do przekazania manuskryptu Redaktorowi Statystycznemu.
W tym celu Redaktor Działowy wybiera z grupy Recenzentów nazwisko Redaktora Statystycznego i postępuje
z maszynopisem tak, jak w przypadku wyboru Recenzenta, co zostanie opisane poniżej (patrz – POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PLIKU PRACY).

 

Jeżeli więc praca zawiera błędy techniczne lub statystyczne, Redaktor Działowy odsyła manuskrypt do Autora w celu poprawy, korzystając z postępowania takiego, jak wskazano poniżej, w tekście (patrz – POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PLIKU PRACY)

 

Jeżeli praca jest przygotowana zgodnie ze Wskazówkami dla Autorów (oraz ewentualnie sprawdzona pod względem poprawności obliczeń statystycznych), Redaktor Działowy podejmuje dalsze czynności procesu wydawniczego.

 

POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PLIKU PRACY


Na tym etapie Redaktor Działowy wchodzi w Dział "Tekst" i w tym Dziale, przy pliku pracy, znajdują się 4 ikony,

których znaczenie jest następujące:
Pierwsza ikona od lewej (wykrzyknik) oznacza, że jest to plik pracy, który nie jest przesłany ani do Recenzenta ani do Autora.
Druga ikona (biała kartka) oznacza, że jest to plik z pierwotną wersją pracy przesłaną przez Autora.
Trzecia ikona (krzyżyk) oznacza, że Redaktor odrzuca plik, odsyłając go do Autora w celu wykonania poprawek
(np. technicznych), jeszcze przed wysłaniem manuskryptu do Recenzentów.
Czwarta ikona (ptaszek w kółku) oznacza, że Redaktor Działowy zaakceptował plik pracy do dalszych etapów pracy wydawniczej.

 

Jeżeli Redaktor Działowy zaakceptuje pracę do dalszego etapu wydawniczego, musi kliknąć w 4. ikonę (w tym momencie ikona 2. – biała kartka zmieni się w zielonego ptaszka, oznaczającego "Aktualny status pliku: zaakceptowany").


UWAGA – jeżeli praca posiada załączniki, należy powtórzyć sposób działania, jak w przypadku postępowania z plikiem pracy.
Od tego momentu Redaktor Działowy rozpoczyna przesyłanie plików pracy do Recenzentów.


Redaktor Działowy wybiera dwóch Recenzentów i może zrobić to na dwa sposoby:
1. Wybiera Recenzentów z listy, klikając w kolumnę "Wszystkie grupy", wyszukując odpowiedniej grupy, a następnie
z kolumny "Recenzent" wybiera nazwisko Recenzenta.
2. Może dodać do listy wybranego przez siebie Recenzenta, ale nie figurującego jeszcze na liście, w następujący         sposób: klika w zieloną ikonę "Przypisz recenzenta", a następnie wypełnia poszczególne pola.

Uwaga – przy wyborze drugiego Recenzenta należy kliknąć w przycisk "Dodaj" i postępować jak wyżej.


Mając wybranych obu Recenzentów, należy kliknąć przycisk "Wyślij zaproszenie" i wiadomość systemową z zaproszeniem 
do wykonania recenzji otrzymają obaj Recenzenci.

Poza wiadomością systemową Redaktorzy Działowi mogą dopisać swój komentarz.

 

Na podjęcie zaproszenia Recenzeni mają 5 dni. Na tym etapie są dwie możliwości dalszego postępowania Recenzenta:
(I) Recenzent nie odpowiada na zaproszenie do wykonania recenzji albo
(II) Recenzent przyjmuje zaproszenie.


Ad. I – Recenzent nie odpowiada na zaproszenie
Redaktor Działowy ma obowiązek monitorowania otrzymania potwierdzenia przyjęcia zaproszenia przez Recenzenta. Recenzent w terminie 5 dni jest zobowiązany do odpowiedzi.
W przypadku braku odpowiedzi, w Dziale "Recenzje/Recenzenci", przy danym Recenzencie jest ikona – koperta. Po kliknięciu w ikonę koperty Redaktor Działowy zobowiązany jest napisać ponaglenie do Recenzenta o podjęciu zaproszenia. 
Jeżeli Recenzent nie odpowie, Redaktor informuje Recenzenta o rezygnacji ze współpracy
z powodu braku podjęcia zaproszenia, korzystając z ikony koperty i wyznacza nowego Recenzenta, wysyłając jemu zaproszenie do wykonania recenzji.

 

UWAGA – ikona "koperta" służy Redaktorowi Działowemu do wysyłania wszelkiej korespondencji z Recenzentem.


Ad. II – Recenzent przyjmuje zaproszenie
Jeżeli Recenzent przyjął zaproszenie do wykonania recenzji, status recenzyjny pracy zmienia się na "przyjął zaproszenie".
Recenzent zobowiązany jest do wykonania recenzji w terminie 21 dni. Jeżeli nie odeśle wykonanej przez siebie recenzji
w wyznaczonym czasie, Redaktor Działowy zobowiązany jest do wysłania ponaglenia w następujący sposób:
W Dziale "Recenzje/Recenzenci", obok tego Recenzenta pojawi się czerwona ikona budzika. Po klinięciu w nią, można wysłać ponaglenie do Recenzenta. Tę samą informację można wysłać do Recenzenta korzystając także z ikony koperty.


UWAGA – po otrzymaniu pierwszej recenzji, Redaktor Działowy nie wysyła jej do Autora,
ale czeka na recenzję od drugiego Recenzenta.


Przed wysłaniem obu opinii do Autora, Redaktor Działowy musi zaakceptować pliki recenzji, tzn. pojawią się 4 ikony

(patrz – POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PLIKU PRACY, omówione powyżej) i klika w zieloną ikonę akceptacji.
Po zaakceptowaniu obu plików recenzji, Redaktor Działowy wysyła je do Autora Korespondencyjnego w celu poprawy pracy przy użyciu ikony z zielonym wykrzyknikiem "Wyślij do poprawki" w Dziale "Autorzy". Pod wiadomością systemową istnieje możliwość napisania własnego komentarza.
Redaktor Działowy oczekuje 10 dni na informację od Autora. Jeżeli w tym czasie nie otrzyma odpowiedzi, wysyła ponaglenie korzystając z ikony koperty w Dziale "Autorzy".
W momencie powrotu pracy od Autora do Redaktora Działowego, otrzyma on wiadomość systemową i logując się,

wchodzi w szczegóły danej pracy, sprawdzając ją, przyjmując tok postępowania omówiony powyżej, a dotyczący pliku pracy 
(patrz – POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PLIKU PRACY).


Podejmując decyzję na tym etapie pracy, Redaktor Działowy ma trzy możliwości:

1. Odsyła pracę do Recenzenta, działając w Dziale "Recenzje/Recenzenci", korzystając z ikony "Wyślij do ponownej recenzji". Recenzent otrzymuje wiadomość systemową, a Redaktor Działowy postępuje podobnie, jak w przypadku pierwszej recenzji.
Po otrzymaniu ponownej recenzji (pliki recenzji będą różniły się numerem wersji) Redaktor Działowy podejmuje decyzję.
Albo pracę kieruje ponownie do Autora, albo przyjmuje pracę do druku. W tym celu klika najpierw w przycisk "Po recenzji"
w Dziale "Zmień status manuskryptu". Ta operacja jest ostatnią dla Redaktora Działowego, świadczącą o akceptacji pracy
do druku w sensie merytorycznym.
2. Przyjmuje pracę do druku bez odsyłania do Recenzenta.
3. Odrzuca pracę.


Ad. II. Odrzuca pracę pod względem merytorycznym.
(POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PLIKU PRACY)

Ze względu na występowanie np. błędów merytorycznych, technicznym lub statystycznych, Redaktor Działowy nie przyjmuje pracy do dalszego etapu wydawniczego.
Wobec powyższego Redaktor wchodzi w Dział "Tekst" i musi kliknąć w 3. ikonę od lewej (krzyżyk). W tym momencie ikona 2. (biała kartka) zmieni się w czerwony krzyżyk oznaczający "Aktualny status pliku: odrzucony".

 

Po ostatecznej decyzji Redaktora Działowego przyjęcia pracy do druku, akceptuje ją Redaktor Naczelny. 


Uwaga

Redakcja prosi Redaktorów Działowych o wpisywanie nazwisk recenzentów do systemowej bazy danych.


Instrukcja dla użytkowników Editorial Software - pobierz