Progress in Plant Protection

Etyka publikacyjna

ETYKA PUBLIKACYJNA

 

Redakcja Progress in Plant Protection w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosuje zasady etyki publikacyjnej i podejmuje wszelkie możliwe działania przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autorzy, redaktorzy czasopisma naukowego, recenzenci, wydawcy zobowiązani są do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.

 

Kwartalnik Progress in Plant Protection w zakresie etyki publikacyjnej opiera się na zasadach zgodnych z wytycznymi Komitetu Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) zawartymi w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych) oraz Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego.

 

OBOWIĄZKI REDAKTORA

Decyzja o publikacji

Redaktor ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały publikowane w czasopiśmie. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu danej pracy naukowej opiera się na jej znaczeniu, oryginalności i przejrzystości, a także na zasadności badań oraz ich odniesieniu do tematyki czasopisma.


Zasada fair play

Artykuły są oceniane na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla czasopisma naukowego, bez względu na pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie. 


Poufność i przestrzeganie standardów etycznych

Redaktor czasopisma zobowiązany jest do zachowania poufności informacji dotyczących prac na każdym etapie procesu publikacji, z wyłączeniem informacji ujawnionych przez czasopismo naukowe. Redaktor odpowiada za przestrzeganie zasad etyki wydawniczej przez autorów i recenzentów.


Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Informacje pozyskane w procesie publikacji, a także nieopublikowane prace nie mogą być wykorzystywane przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora. Redaktor czuwa nad rzetelnością publikowanych prac, kierując się obiektywizmem i nie dopuszczając, by zawodowe i instytucjonalne powiązania lub osobiste przekonania wpłynęły na decyzje dotyczące prac.


Podejmowanie działań i odpowiedzialność za wykroczenia

Redaktor może zdecydować o wycofaniu publikacji, jeśli praca jest plagiatem, zawiera sfałszowane dane lub wyniki, lub materiały objęte prawami autorskimi bez zgody ich autorów, lub autorstwo pracy jest poddawane w wątpliwość. Redakcja podejmie stosowne działania w przypadku podejrzenia lub zarzutu o nieprawidłowe zachowanie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i nieopublikowanych prac. Mogą one obejmować: opublikowanie erraty, wycofanie pracy, przedstawienie sprawy jednostce lub instytucji, którą autor wskazał jako afiliację, podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTA

Współudział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych

Recenzent wspiera redaktora i redakcję w podejmowaniu decyzji redakcyjnych w procesie publikacji. Wykonując rzetelną recenzję ma wpływ na ostateczny kształt publikowanej pracy.


Terminowość
Recenzent powinien wyrażać zgodę na recenzowanie prac, z zakresu których posiada odpowiednią wiedzę, umożliwiającą mu wydanie stosownej opinii w określonym terminie, którego zobowiązuje się przestrzegać.


Poufność
Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufnego charakteru recenzji naukowej i nieujawniania żadnych szczegółów dotyczących pracy, jak i recenzji.


Standardy obiektywności

Recenzja powinna być obiektywną i konstruktywną oceną recenzowanej pracy. Osobista krytyka oraz niestosowne komentarze względem autorów są zachowaniem niewłaściwym.


Potwierdzenie źródła

Recenzent powinien wskazać autorowi znane mu publikacje dotyczące recenzowanej tematyki, które nie zostały uwzględnione przez autora w pracy. Jakiekolwiek podobieństwo do prac innych autorów powinno zostać zgłoszone do redakcji.


Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Informacje pozyskane w procesie recenzowania pracy naukowej nie mogą być wykorzystywane na korzyść własną recenzenta. Recenzenci są zobowiązani do poinformowania redaktora i redakcji o wszystkich ewentualnych przypadkach konfliktu interesów (recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej, ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej powiązaniach rodzinnych) z autorem/autorami recenzowanej pracy.

 

OBOWIĄZKI AUTORA

Dostęp i przechowywanie danych

Autor powinien prowadzić dokładną ewidencję danych źródłowych związanych z jego publikacją i może zostać poproszony o zapewnienie dostępu do tych danych do wykorzystania w procesie wydawniczym.


Oryginalność i plagiat

Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca jest oryginalna. Przytoczona treść powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.


Powielanie i konkurencyjność

Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca nie została opublikowana i nie podlega procesowi weryfikacji w innym wydawnictwie. Złożenie tej samej publikacji w więcej niż jednym czasopiśmie jest niezgodne z zasadami etyki wydawniczej i skutkuje wycofaniem pracy z publikacji.


Potwierdzenie i rzetelność źródeł

Autor powinien cytować i wskazać wszelkie źródła i publikacje, z których korzystał przy tworzeniu pracy. Wkład intelektualny innych osób może być wykorzystany w pracy po uzyskaniu pisemnej zgody tych osób. Wsparcie finansowe lub innego rodzaju pomoc, powinny być stosownie zaznaczone. 


Autorstwo pracy

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstanie, realizację i interpretację pracy. Autor ma obowiązek wskazania wszystkich współautorów mających wkład w powstanie publikacji, a także uzyskania od nich zgody na publikację. Niepożądane praktyki publikacyjne, takie jak ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej.

 

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Autor powinien ujawnić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz zgłosić redakcji wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów.

 

Błędy w opublikowanych pracach

Autor powinien niezwłocznie powiadomić redakcję, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. Redakcja usunie lub skoryguje wszelkie błędy, może tego dokonać w formie opublikowania erraty, aneksu, sprostowania lub wycofania publikacji. Obowiązkiem autorów jest dokładne sprawdzenie pracy na etapie korekty autorskiej w celu uniknięcia znaczących błędów i pomyłek.