Progress in Plant Protection

Effect of fungicide treatment performed at T1 (BBCH 30–32) on health and yield of winter wheat
Wpływ stosowania fungicydów w fazie T1 (BBCH 30–32) na zdrowotność i plonowanie pszenicy ozimej 

Andrzej Brachaczek, e-mail: andrzej.brachaczek@dupont.com

DuPont Poland Sp. z o.o. , Postępu 17b, 02-676 Warszawa , Polska

Joanna Kaczmarek, e-mail: jkac@igr.poznan.pl

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań , Polska

Janetta Niemann, e-mail: niemann@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Genetyki i Hodowli Roślin , Dojazd 11, 60-632 Poznań , Polska

Małgorzata Jędryczka, e-mail: mjed@igr.poznan.pl

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań , Polska
Abstract

To reduce production costs and improve profitability of winter wheat some growers attempt to change the strategy of plant cultivation to semi-extensive farming, involving the usage of high yielding feed-industrial cultivars with improved tolerance to diseases and reducing the number of fungicide treatment. This strategy is profitable only if the growers choose resistant cultivars and correctly compose fungicides in the tank-mix for this single treatment. The aim of the study was to to evaluate severity of diseases occurring in winter wheat Rapsodia after a treatment at T1 (BBCH 30–32). The study was conducted at the Experimental Station for Variety Testing in Głubczyce (Opole Province) in the season of 2008/2009 and 2010/2011. Eleven tank mixtures of fungicides were tested. The least disease symptoms were observed after the use of tank mix composed of pikoksystrobin, tebuconazole, proqinazid and chlorotalonil. The results indicate that the selection of fungicides to a single treatment protection system is a very important factor determining high yields.

 

W celu zmniejszenia kosztów produkcji i poprawy opłacalności uprawy pszenicy ozimej niektórzy plantatorzy podejmują próby zmiany strategii uprawy na półekstensywną, polegającą na wykorzystaniu wysokoplonujących odmian paszowo-przemysłowych o podwyższonej tolerancji na choroby i ograniczeniu liczby zabiegów ochrony z użyciem fungicydów. Taka strategia jest opłacalna tylko wtedy, kiedy rolnicy dysponują odpowiednią wiedzą z zakresu doboru odmian odpornych i dostosowania składu mieszaniny zbiornikowej fungicydów do jednokrotnego zabiegu. Celem badań była ocena nasilenia występowania chorób w pszenicy ozimej Rapsodia po wykonaniu zabiegu w terminie T1 (BBCH 30–32). Badania przeprowadzono w sezonach 2008/2009–2010/2011 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach (województwo opolskie). Testowano 11 mieszanin zbiornikowych fungicydów. Najmniej objawów chorobowych stwierdzono na pszenicy traktowanej mieszaniną składającą się z: pikoksystrobiny, tebukonazolu, proqinazidu i chlorotalonilu. Uzyskane wyniki wskazują, że dobór fungicydów do jednozabiegowego systemu ochrony jest bardzo ważnym czynnikiem warunkującym uzyskanie wysokiego plonu.

Key words
winter wheat; T1 fungicide spray; growth stage BBCH 30–32; yield;  pszenica ozima; zabieg fungicydowy w terminie T1; stadium rozwojowe BBCH 30–32; plon
References

Blecharczyk A., Małecka I., Sawinska Z. 2004. Reakcja pszenicy ozimej na wieloletnie stosowanie siewu bezpośredniego. Fragmenta Agronomica 2 (82): 125–137.

Budzyński W., Borysewicz J., Bielski S. 2004. Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej. Pamiętnik Puławski 135: 33–44.

Cacak-Pietrzak G., Leszczyńska D., Ceglińska A. 2010. Wpływ wybranych fungicydów na cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej odmiany Torka. [The influence of choosen fungicides on baking value of the spring wheat cultivar Torka]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2): 989–993.

Dawson W.A.J.M., Bateman G.L. 2000. Sensitivity of fungi from cereal roots to fluquinconazole and their suppressiveness towards take-all on plants with or without fluquinconazole seed treatment in a controlled environment. Plant Pathology 49: 477–486.

Dimmock J.P., Gooding M.I. 2002. The effects of fungicides on rate and duration of grain filling in winter wheat in relation to maintenance of flag leaf green area. Journal of Agricultural Science 138: 1–16.

Doroszewski A., Wróblewska E., Jóźwicki T., Mizak K. 2013. Ocena szkód w roślinach sadowniczych i ogrodniczych powodowanych przez przymrozki w maju 2011 roku. Acta Agrophysica 20 (2): 269–281.

Jaczewska-Kalicka A. 2002. Występowanie i szkodliwość najważniejszych chorób pszenicy ozimej w Polsce centralnej. [Occurrence and harmfulness of the most important diseases of winter wheat in Central Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 42 (1): 93–101.

Jończyk K. 1999. Efektywność chemicznego zwalczania chorób grzybowych w uprawie pszenicy ozimej i żyta. Pamiętnik Puławski 114: 151–158.

Korbas M. 1998. Choroby i szkodniki zbóż. Multum, Poznań, 88 ss.

Korbas M. 2004. Choroby podstawy źdźbła – możliwości i perspektywy zwalczania. [Culm base diseases – possibilities and perspective of their control]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (1): 147–154.

Korbas M., Pieczul K., Horoszkiewicz-Janka J. 2007. Patogeny podstawy źdźbła zbóż izolowane z odmian pszenicy ozimej. [Stem base pathogens isolated from winter wheat in 2006 year]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (2): 149–152.

Kurowski T.P., Hruszka M. 2004. Zdrowotność i plonowanie pszenżyta ozimego w łanie chronionym zabiegami chemicznymi i proekologicznymi. [Effects of the economical profotability of chemical control of pests in cereals]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 896–899.

Kuś J., Jończyk K., Kawalec A. 2007. Czynniki ograniczające plonowanie pszenicy ozimej w różnych systemach gospodarowania. Acta Agrophysica 10 (2): 407–417.

Mirzwa-Mróz E., Nowicki B., Zamorski Cz., Myszkiewicz D. 1999. Reakcje rodów pszenicy ozimej na porażenie przez Mycosphaerella graminicola w warunkach polowych w latach 1997–1998. [Reaction of winter wheat genotypes to infection by Mycosphearella graminicola in field conditions, in 1997–1998]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 39 (2): 763–766.

Mróz A., Jelinowski S., Kuś J. 1990. Wpływ zmianowania na porażenie pszenicy ozimej przez Gaeumannomyces graminis oraz Pseudocercosporella herpotrichoides. Pamiętnik Puławski 97: 55–63.

Parylak D., Wojtala L. 2007. Stosowanie zmniejszonych dawek zaprawy nasiennej Latitude 125 FS (siltiofam) w uprawie pszenicy po sobie. [Application of reduced dose of seed treatment product Latitude 125 FS (silthiofam) in winter wheat continuous cropping]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (2): 240–243.

Patterson F.L., Shaner G.E., Ohm H.W., Foster J.E. 1990. A historical perspective for the establishment of research goals for wheat improvement. Journal of Production Agriculture 3 (1): 30–38.

Podolska G., Sułek A. 2002. Główne elementy technologii produkcji decydujące o wysokiej jakości ziarna pszenicy. Pamiętnik Puławski 130: 597–605.

Quaedvlieg W., Kema G.H.J., Groenewald J.Z.,Verkley G.J.M., Seifbarghi S., Razavi M., Gohari A.M., Mehrabi R., Crous P.W. 2011. Zymoseptoria gen. nov.: A new genus to accommodate Septoria-like species occurring on graminicolous hosts. Persoonia. Molecular Phylogenetics and Evolution 26: 57–69.

Radzka E., Koc G., Rak J., Jankowska J. 2007. Niedobór i rozkład opadów w Siedlcach w latach 1971–2005. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 16 (3): 33–38.

Smagacz J. 2005. Występowanie zgorzeli podstawy źdźbła i plonowanie pszenicy ozimej uprawianej po sobie w zależności od zaprawy nasiennej oraz częstotliwości nawożenia słomą. [Efficiency of two seed dressings against Gaeumannomyces graminis var. tritici in winter wheat monoculture in dependence on method of straw fertilization]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (1): 441–447.

Smagacz J., Kuś J., Martyniuk S., Duer I., Krasowicz S., Mróz A. 1998. Agrotechniczne metody ograniczania ujemnych następstw zwiększonego udziału zbóż w płodozmianie. Materiały Szkoleniowe Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 70/98, 82 ss.

Tiedmann A., Yuexuan W.M. 2001. Physiologishe Effekte von Azolen und Strobilurinen bei Weizen und Gerste. Getreide Magazin 7: 78–82.

Werker A.R., Gilligan C.A., Horny D. 1991. Analysis of disease-progress curves for take-all in consecutive crops of winter wheat. Plant Pathology 40 (1): 8–24. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 49-57
First published on-line: 2015-01-27 11:33:17
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-009
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list