Progress in Plant Protection

Effect of the interaction between soil moisture and growth stage of weeds on the efficacy of herbicides applied at different doses
Wpływ współdziałania wilgotności gleby i fazy rozwojowej chwastów na skuteczność herbicydów stosowanych w zróżnicowanych dawkach 

Renata Kieloch, e-mail: r.kieloch@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska

Krzysztof Domaradzki

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska
Abstract

The pot experiment under controlled environment was carried out to evaluate the influence of the interaction between soil moisture (60 and 30%) and growth stage (2–4 and 6–8 leaves) of Anthemis arvensis L. and Papaver rhoeas L. on the efficacy of herbicides. Under optimal conditions (growth stage of 2–4 leaves and soil moisture 60%), high efficacy for both doses of the mixture 2,4-D + florasulam and full dose of the mixture 2,4-D + dicamba was observed. Dose reduction of the second mixture contributed to poorer weed control. Low soil moisture and advanced growth stage of weeds decreased the efficacy of the mixture 2,4-D + florasulam against P. rhoeas. However, A. arvensis at the growth stage of 2–4 leaves was efficiently controlled under low soil moisture conditions. The mixture 2,4-D + dicamba applied under optimal conditions was efficient only against A. arvensis. Regardless of weed species, a decrease of herbicide efficacy for reduced dose was noted under above conditions. Application of the mixture 2,4-D + dicamba at the growth stage of 6–8 leaves resulted in poor herbicide effect despite the soil moisture. Water deficit in soil also significant decreased the herbicide efficacy.

 

Badania wykonano w warunkach kontrolowanych w celu oceny wpływu interakcji wilgotności gleby (60 i 30%) i fazy rozwojowej (2–4 i 6–8 liści) Anthemis arvensis L. i Papaver rhoeas L. na skuteczność herbicydów stosowanych w dawce zalecanej i obniżonej o 50%. W warunkach optymalnych (faza 2–4 liści i wilgotność gleby 60%) osiągnięto wysoką skuteczność obu dawek mieszaniny 2,4-D + florasulam oraz pełnej dawki mieszaniny 2,4-D + dikamba. Obniżenie dawki mieszaniny 2,4-D + dikamba przyczyniło się do słabszego zwalczania chwastów. Niska wilgotność gleby i zaawansowana faza rozwojowa chwastów spowodowała spadek efektywności mieszaniny 2,4-D + florasulam w stosunku do P. rhoeas, natomiast A. arvensis był skutecznie niszczony w warunkach niskiej wilgotności gleby, jedynie gdy rośliny znajdowały się w fazie 2–4 liści. Mieszanina 2,4-D + dikamba stosowana w optymalnych warunkach była skuteczna jedynie w niszczeniu A. arvensis. Niezależnie od gatunku chwastu, w powyższych warunkach nastąpił spadek skuteczności mieszaniny 2,4-D + dikamba stosowanej w dawce zredukowanej. Aplikacja mieszaniny 2,4-D + dikamba na rośliny w fazie 6–8 liści skutkowała słabym efektem bez względu na wilgotność gleby. Do znacznego spadku skuteczności przyczynił się również deficyt wody w glebie. 

Key words
herbicides; doses; efficacy; soil moisture; weeds growth stage; interaction; herbicydy; dawki; skuteczność; wilgotność gleby; faza rozwojowa chwastów; interakcja
References

Adkins S.W., Tanpipat S., Swarbrick J.T., Boersma M. 1998. The influence of soil moisture content on glyphosate efficacy for the control of annual grasses in fallow land. Weed Research 38 (2): 119–127.

Ahmadi M.S., Haderlie L.C., Wicks G.A. 1980. Effect of growth stage and water stress on barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) control and on glyphosate absorption and translocation. Weed Science 28: 277–282.

Chachalis D., Reddy K.N., Elmore C.D. 2001. Characterization of leaf surface, wax composition, and control of redvine and trumpetcreeper with glyphosate. Weed Science 49 (2): 156–163.

Collings L.V., Blair A.M., Gay A.P., Dyer C.J., Mackay N. 2003. The effect of weather factors on the performance of herbicides to control Alopecurus myosuroides in winter wheat. Weed Research 43: 146–153.

Cruz-Hipolito H., Osuna M.D., Domínguez-Valenzuela J., Espinoza N., De Prado R. 2011. Mechanism of resistance to ACCase-inhibiting herbicides in wild oat (Avena fatua) from Latin America. Journal of Agricultural and Food Chemistry 59: 7261–7267.

Domaradzki K., Rola H. 2001. Ekologiczno-agronomiczne aspekty stosowania niższych dawek herbicydów w regulacji zachwaszczenia zbóż. [Ecological and agronomic aspects of application lower rates of herbicides in regulation of weed infestation of cereals]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 41 (1): 229–239.

Kieloch R., Domaradzki K. 2011. The role of the growth stage of weeds in their response to reduced herbicide doses. Acta Agrobotanica 64 (4): 259–266.

Lubbers M.D., Stahlman P.W., Al.-Khatib K. 2007. Fluroxypyr efficacy is affected by relative humidity and soil moisture. Weed Science 55 (3): 260–263.

Levene B.C., Owen M.D.K. 1995. Effect of moisture stress and leaf age on bentazon absorption in common cocklebur (Xantium strumarium) and velvetleaf (Abutilon theoprasti). Weed Science 43 (1): 7–12.

Morrison R.G., Lownds N.K., Steerling T.M. 1995. Picloram uptake, translocation and efficacy in relation to water status of russian knapweed (Acroptilon repens). Weed Science 43 (1): 34–39.

Petersen J., Hurle K. 2001. Influence of climatic conditions and plant physiology on glufosinate-ammonium efficacy. Weed Research 41 (1): 31–39.

Urban M., Gil Z., Smorąg A., Grządka M. 2011. Wpływ zróżnicowanych dawek herbicydów na redukcję zachwaszczenia i plonowanie odmian pszenicy jarej. [The effect of varied herbicide doses on weed infestation and yielding of spring wheat varieties]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (2): 707–713.

Xie H.S., Hsiao A.I., Quick W.A. 1997. Influence of drought on graminicide phytotoxicity in Wild oat (Avena fatua) grown under different temperature and humidity conditions. Journal of Plant Growth Regulation 16 (4): 233–237.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 58-63
First published on-line: 2015-01-27 11:41:42
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-010
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list