Progress in Plant Protection

Effect of chemical protection, organic fertilization and UGmax soil conditioner on health status of potato tubers
Wpływ ochrony chemicznej, nawożenia organicznego oraz użyźniacza glebowego UGmax na zdrowotność bulw ziemniaka 

Małgorzata Jeske, e-mail: jeske@utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zakład Fitopatologii Molekularnej , Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz , Polska

Dariusz Pańka

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zakład Fitopatologii Molekularnej , Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz , Polska

Dorota Wichrowska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Zakład Technologii Żywności , Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz , Polska
Abstract

The aim of the study was to determine the effect of chemical protection, organic fertilization and UGmax soil conditioner on the healthiness of potato tubers. Satina, a medium-early potato cultivar was used for the research. Field and storage experiments were carried out in 2009–2011. Infestation of potato tubers during storage remained at a relatively low level. Occurrence of common scab and black scurf of potato was observed in the subsequent years of the study. Due to low infestation of potato tubers the statistical analysis showed no significant effects of the soil conditioner, type of chemical protection and organic fertilizers on the severity of common scab and black scurf for the subsequent years of the study. Low level of potato tubers infection by pathogens was probably the result of the medium susceptibility of the cultivar used, and unfavorable weather conditions during the growing seasons in the years of research.

 

Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanej ochrony chemicznej, nawożenia organicznego oraz użyźniacza glebowego UGmax na zdrowotność bulw ziemniaka. Materiał badawczy stanowiła średniowczesna odmiana ziemniaka – Satina. Doświadczenia polowe i założone w przechowalni przeprowadzono w latach 2009–2011. Podczas przechowywania porażenie bulw kształtowało się na stosunkowo niskim poziomie. W latach badań obserwowano jedynie występowanie parcha zwykłego i rizoktoniozy. Ze względu na tak niskie porażenie bulw, analiza statystyczna nie wykazała istotnego wpływu badanych czynników na nasilenie objawów chorobowych w latach badań. Obserwowane niewielkie porażenie było najprawdopodobniej wynikiem średniej podatności zastosowanej odmiany ziemniaka oraz mało sprzyjających warunków pogodowych panujących w sezonie wegetacyjnym lat badań. 

Key words
healthiness of potato; chemical protection; UGmax; organic fertilization; pathogens; zdrowotność bulw ziemniaka; ochrona chemiczna; użyźniacz glebowy; nawożenie organiczne; grzyby patogeniczne
References

Bernat E. 2007. Wpływ stosowania użyźniacza glebowego na plonowanie i zdrowotność ziemniaków. Materiały Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. Kołobrzeg, 19–20 kwietnia 2007: 43–46.

Boligłowa E. 2005. Ochrona ziemniaka przed chorobami i szkodnikami przy użyciu Efektywnych Organizmów (EM) z udziałem ziół. s. 165–170. W: „Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie” (Z. Zbytek, red.). Państwowy Instytut Mechanizacji Rolnictwa, Poznań, 375 ss.

Chrabąszcz K., Klusek G. 2008. Podnieśmy urodzajność gleby – Użyźniacz Glebowy UGmax. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Aktualności Rolnicze 4: 9–11.

Gałęzewska M., Kapuściński J. 1978. Próba określenia prawdopodobieństwa okresów posuchy i suszy w Wielkopolsce na przykładzie Poznania. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CV: 3–11.

Głuska A. 2002. Wpływ warunków glebowych i rozkładu opadów na plon i niektóre cechy jakości bulw jako ograniczenia w produkcji ekologicznej ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 489: 113–121.

Kurzawińska H. 1992. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego oraz trzech terminów sadzenia wybranych odmian ziemniaka na występowanie parcha zwykłego [Streptomyces scabies (Thaxt) Waksman et Henrici]. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 267: 149–158.

Kuś J. 1996. Systemy gospodarowania w rolnictwie. Rolnictwo ekologiczne. Materiały Szkoleniowe, 45/95. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, 61 ss.

Lenc L. 2006. Effect of pre-sprouting of potato tubers on occurrence of Rhizoctonia solani Kühn on sprouts and tubers of six organically grown potato cultivars. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 104–107.

Sadowski Cz., Korpal W., Lenc L., Kawalec A. 2003. Health status of tubers of potato cultivated under organic and integrated conditions. s. 682–686. W: „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie” (B. Gworek, J. Misiak, red.). Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 730 ss.

Sadowski Cz., Pańka D., Lenc L. 2004. Porównanie zdrowotności bulw i kiełków wybranych odmian ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 500: 373–381.

Trawczyński C., Bogdanowicz P. 2007. Wykorzystanie użyźniacza glebowego w aspekcie ekologicznej uprawy ziemniaka. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 52 (4): 94–97.

Zarzecka K., Gugała M., Milewska A. 2011. Oddziaływanie użyźniacza glebowego UGmax na plonowanie ziemniaka i zdrowotność roślin. [Effect of soil fertilizer UGmax on potato yielding and plant health]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (1): 153–157.

Zarzyńska K. 2011. Rola wybranych czynników agrotechnicznych w kształtowaniu jakości handlowej ziemniaków uprawianych w systemie ekologicznym. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 259: 243–250. 

Progress in Plant Protection (2015) 55: 92-97
First published on-line: 2015-01-27 12:24:46
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-016
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list