Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Kazimierz Adamczewski 2014.
Odporność chwastów na herbicydy
Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa, 276 ss.
ISBN 978-83-01-17596-2 

Hanna Kazikowska, e-mail: h.kazikowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Jerzy J. Lipa, e-mail: j.j.lipa@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Abstract

Polskie piśmiennictwo z zakresu nauk agronomicznych wzbogaciło się o bardzo cenną pozycję podręcznikową prezentującą wysoki poziom naukowy oraz dużą przydatność praktyczną. Autorem podręcznika jest prof. Kazi-mierz Adamczewski z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu – wybitny specjalista z zakresu nauk agronomicznych – zwłaszcza w zakresie herbologii – czyli nauki o chwastach, ich szkodliwości, występowaniu oraz ich zwalczaniu. Należy podkreślić, że chwasty stanowiły i nadal stanowią najbardziej uciążliwy i pracochłonny problem w wielkoobszarowych uprawach rolniczych, a także w ogródkach działkowych i przydomowych. Wprawdzie wielki przełom nastąpił dzięki wdrożeniu do szerokiej praktyki chemicznych środków chwastobójczych to jednak narastający problem wykształcania odporności na herbicydy przez populacje wielu gatunków chwastów stawia wiele nowych wyzwań, które są przedstawione w omawianej książce. Podręcznik adresowany jest do szerokiego kręgu osób zajmujących się naukami agronomicznymi, a zwłaszcza do doradców w zakresie agronomii i ochrony roślin, studentów na kierunkach rolnictwa i ogrodnictwa, pracowników naukowych i nauczycieli akademickich, a także inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i nasiennictwa. 

Key words
odporność; chwasty; herbicydy
Progress in Plant Protection (2015) 55: 121-122
First published on-line: 2015-01-27 13:30:15
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-043
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list