Progress in Plant Protection

Monitoring of the vapourer moth (Orgyia antiqua Linnaeus, 1758)
Monitoring lotu znamionówki starki (Orgyia antiqua Linnaeus, 1758) 

Barbara H. Łabanowska, e-mail: barbara.labanowska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Zofia Płuciennik, e-mail: zofia.pluciennik@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Wojciech Piotrowski, e-mail: wojciech.piotrowski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Barbara Sobieszek, e-mail: barbara.sobieszek@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Abstract

The vapourer moth (Orgyia antiqua L.) is a polyphagous pest occuring on many trees and bushes, including apple, currants and raspberry. In 2013 and 2014 monitoring of this pest using pheromone traps to attracting males was carried out in apple orchards at the Research Institute of Horticulture. Butterflies of the vapourer moth were caught on pheromone traps placed in all monitored orchards however: there was no damage to the leaves caused by caterpillars. Adult flight of O. antiqua usually began in the second half of June and ended in late of October or even early November. The second generation of butterflies was more numerous in monitored orchards than the first one. The main flight of males of the first generation took place in July and another in September. The vapourer moth population was not abundant in the monitored orchards and there was no need to control it.


Znamionówka starka (Orgyia antiqua L.) jest polifagiem, który może występować na wielu drzewach i krzewach liściastych, w tym także na jabłoni, porzeczkach, malinie. W latach 2013–2014, w Instytucie Ogrodnictwa prowadzono monitoring tego szkodnika w sadach jabłoniowych z wykorzystaniem pułapek z feromonem do wabienia samców. We wszystkich monitorowanych sadach w pułapkach z feromonem odłowiono motyle znamionówki starki, ale nie stwierdzono uszkodzeń liści przez gąsienice. Wylot osob-ników dorosłych znamionówki starki rozpoczynał się zwykle w drugiej połowie czerwca, a kończył pod koniec października lub nawet w pierwszych dniach listopada. W większości sadów drugie pokolenie motyli było bardziej liczne niż pierwsze. Główny wylot motyli pierwszego pokolenia odbywał się w lipcu, a drugiego we wrześniu. W monitorowanych sadach liczebność populacji znamionówki starki była niewielka i nie było potrzeby jej zwalczania.


Key words
vapourer moth; Orgyia antiqua; monitoring; znamionówka starka; monitoring lotu 
References

Alford D.V. 2007. Pests of Fruit Crops. Manson Publishing Ltd.: 349–350.

Audemard H., Daures V. 1992. Trapping survey of populations of lepidopteran pests in 2 apple orchards for an integrated control programme. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 27: 1–4, 51–57.

Buszko J., Nowacki J. 2000. The Lepidoptera of Poland – a distributional checklist. Polish Entomological Monographs 1, 178 pp.

Dronka K., Niemczyk E., Olszak R. 1978. Skuteczność preparatu bakteryjnego Dipel i niektórych insektycydów w zwalczaniu znamionówki tarniówki (Orgyia antiqua L.) w sadach jabłoniowych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria E, 7 (1): 75–80.

Lipa J.J., Bąkowski G., Rychlewska M. 1977. Skuteczność mikrobiologicznych insektycydów Bactospeine, Dipel, Selectzin i Thuricidae w zwalczaniu znamionówki tarniówki (Orgyia antiqua L.) (Lepidoptera, Lymantriidae) na jabłoniach. Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 19: 183–190.

Łabanowski G., Orlikowski L., Soika G., Wojdyła A. 2000. Ochrona ozdobnych krzewów liściastych. Plantpress, Kraków: 76–77, 181; 272 ss.

Łabanowski G., Soika G. 2012. Motyle (Lepidoptera) występujące na plantacjach róż (Rosa canina i R. rugosa) uprawianych metodą ekologiczną. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka 20: 69–85.

Płuciennik Z., Łabanowska B.H., Piotrowski W., Gruchała M., Sobieszek B. 2014. Monitoring lotu znamionówki tarniówki (Orgyia antiqua) w sezonie 2013. 57. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych „Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców wysokiej jakości”. Ossa koło Białej Rawskiej, 11–12 lutego 2014: 141–142.

Płuciennik Z., Olszak R.W. 2006. Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu owocówki jabłkóweczki i zwójkówek liściowych w sadach. [An application of the pheromone traps to monitoring of codling moth and leaf roller populations in the orchards]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 399–402.

Płuciennik Z., Olszak R.W. 2008. Monitoring zwójki koróweczki za pomocą pułapek feromonowych. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Skierniewice, 12–13 marca 2008: 166–167.

Soika G., Łabanowski G. 2015. Szkodniki ozdobnych krzewów liściastych i pnączy. Plantpress, Kraków: 44, 115, 121; 192 ss.

Stocki J. 2001. Drzewa liściaste i owady na nich żerujące. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa: 47; 256 ss.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 67-72
First published on-line: 2016-02-22 12:43:10
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-012
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list