Progress in Plant Protection

Errata
Study on the effectiveness of insecticides applied to eliminate green apple aphid (Aphis pomi De Geer, Aphididae, Homoptera) in apple cultivation in Poland
Badanie skuteczności najczęściej stosowanych aficydów w walce z mszycą jabłoniową (Aphis pomi De Geer, Aphididae, Homoptera) w uprawach jabłoni na terenie Polski

Michał Hołdaj, e-mail: michal.holdaj@gmail.com

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja, 96-100 Skierniewice, Polska

Remigiusz W. Olszak, e-mail: Remigiusz.Olszak@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja, 96-100 Skierniewice, Polska

Damian Gorzka, e-mail: Damian.Gorzka@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja, 96-100 Skierniewice, Polska
Abstract

Aphids are one of the most common pests of apple crop in Poland. in the orchards production proper use of insecticides from the group of pyrethroids and carbamates and organophosphates gives satisfactory results in the reduction of this pest. The use of insecticides, however, does not provide a lasting solution to the problem of pests. It is no secret that for decades use of this type of plant protection products may be selection of resistant aphids breeds or breeds with reduced sensitivity to some of these active substances. The results show, that a Mospilan 20 SP (acetamipryd) was effective up to 82%, so about 18% of individuals in the population survived the experience. Given the high reproductive capacity of green apple aphids can be quite disturbing results.

 

Jednymi z najczęściej występujących szkodników upraw jabłoni w Polsce są mszyce. W produkcji sadowniczej właściwe stosowanie insektycydów z grup: pyretroidów, karbaminianów i substancji fosforoorganicznych, daje zadowalające rezultaty w redukcji tego szkodnika. Stosowanie środków ochrony roślin nie zapewnia jednak trwałego rozwiązania problemu szkodników. Wskutek stosowania tego typu środków ochrony roślin przez dziesięciolecia mogła nastąpić selekcja ras odpornych mszyc lub rasy o ograniczonej wrażliwości na niektóre z tych substancji aktywnych. Wyniki badań wskazują, że środek Mospilan 20 SP (acetamipryd) wykazywał skuteczność do 82%, więc około 18% osobników w populacji przeżyło doświadczenie. Ze względu na wysoką zdolność reprodukcyjną mszycy jabłoniowej mogą to być niepokojące wyniki.

Key words
Aphis pomi; Green Apple aphid; resistance; insekticides; mszyca jabłoniowa; odporność; insektycydy
Progress in Plant Protection (2016) 56: 129-129
First published on-line: 2016-02-02 11:32:32
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-011
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list