Progress in Plant Protection

The profitability of using mechanical treatments, herbicides and biostimulants in the cultivation of the edible potato cultivar Bartek
Opłacalność stosowania zabiegów mechanicznych, herbicydów i biostymulatorów w uprawie ziemniaka odmiany Bartek

Krystyna Zarzecka, e-mail: kzarzecka@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Agrotechnologii, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Marek Gugała, e-mail: gugala@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Agrotechnologii, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Kornelia Grzywacz, e-mail: kornelia.grzywacz@wp.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Agrotechnologii, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Abstract

The aim of the research was to determine economic efficiency of the applied mechanical treatments, herbicides and biostimulants in the cultivation of Bartek, edible potato cultivar. The research was carried out in the period 2012–2014. Five methods of application of herbicides and biostimulants were compared. The first method included the control object without herbicides and four objects with herbicides and biostimulants such as Harrier 295 ZC (linuron + chlomazon), Harrier 295 ZC (linuron + chlomazon) + Kelpak SL, Sencor 70 WG (metribuzin) and Sencor 70 WG (metribuzin) + Asahi SL. Combined use of mechanical and chemical treatments was more profitable than mechanical treatments alone. The best economic effect was recorded for the object where intensive mechanical care consisting of ridging twice and ridging with harrowing once were performed and the combined application of Sencor 70 WG (metribuzin) and Asahi SL.

 

Celem badań było określenie efektywności ekonomicznej stosowania zabiegów mechanicznych, herbicydów i biostymulatorów w uprawie ziemniaka jadalnego odmiany Bartek. Badania przeprowadzono w latach 2012–2014. Porównywano pięć sposobów aplikacji herbicydów i biostymulatorów, takich jak: obiekt kontrolny, bez użycia herbicydów, w kolejnych czterech obiektach aplikowano herbicydy i biostymulatory: Harrier 295 ZC (linuron + chlomazon), Harrier 295 ZC (linuron + chlomazon) + Kelpak SL, Sencor 70 WG (metrybuzyna) oraz Sencor 70 WG (metrybuzyna) + Asahi SL. Stosowane na plantacji zabiegi mechaniczno-chemiczne były bardziej opłacalne, niż pielęgnacja wyłącznie mechaniczna. Z porównywanych obiektów najlepszy efekt ekonomiczny stwierdzono po zastosowaniu intensywnej pielęgnacji mechanicznej obejmującej dwukrotne obredlanie oraz jednokrotne obredlanie z bronowaniem, oraz po łącznym zastosowaniu preparatów Sencor 70 WG (metrybuzyna) i Asahi SL.

Key words
economic effect; growth regulators; herbicide products; Solanum tuberosum L.; efekt ekonomiczny; regulatory wzrostu; preparaty chwastobójcze
References

Baranowska A., Mystkowska I., Zarzecka K. 2018. Zachwaszczenie łanu ziemniaka (Solanum tuberosum L.) w warunkach stosowania biostymulatorów i herbicydu. [The weed infestation of the potato (Solanum tuberosum L.) field under the conditions of growth biostymulators and herbicide applications]. Progress in Plant Protection 58 (4): 275–281. DOI: 10.14199/ppp-2018-038.

 

Golinowska M. 2009. Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku. [Chemical plant protection outlays in vast areas farming at the beginning of 21st century]. Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 53–60.

 

Gugała M., Zarzecka K. 2006. Efektywność ekonomiczna ochrony ziemniaka przed chwastami. [Economic effectiveness of potato protection against weeds]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 511 (2): 441–449.

 

Gugała M., Zarzecka K., Dołęga H., Sikorska A. 2018. Weed infestation and yielding of potato under conditions of varied use herbicides and bio-stimulants. Journal of Ecological Engineering 19 (4): 191–196. DOI: 10.12911/22998993/89654.

 

Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A. 2013. Ocena skuteczności działania herbicydów i ich wpływ na plon handlowy ziemniaka. [Evaluation of herbicide efficiency and their influence on potato marketable yield]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 270: 75–84.

 

Gugała M., Zarzecka K., Zadrożniak B. 2010. Wpływ adiuwantów na plonowanie i ograniczenie zachwaszczenia na plantacji ziemniaka. [An effect of adjuvants on potato yielding and limiting weed infestation in potato stands]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 255: 47–57.

 

Krzysztofik B., Marks N., Baran D. 2009. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na ilościowe cechy plonu bulw ziemniaka. [The impact of selected agrotechnical factors on the quantitative characteristics of potato tuber crop]. Inżynieria Rolnicza 5 (114): 123–129.

 

Kulig B., Oleksy A., Sajdak A. 2006. Plonowanie wybranych odmian bobiku w zależności od sposobu ochrony roślin i gęstości siewu. [Yielding of selected Faba bean cultivars depending on plant protection methods and sowing density]. Fragmenta Agronomica 26 (3): 93–101.

 

Mierzejewska W. 1989. Rachunek kosztów w ochronie roślin. [Calculation of costs in the plant protection]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 363: 9–22.

 

Mierzejewska W. 1991. Ochrona roślin jako nakład gospodarczy. [Plant protection as an economic input]. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 85 (3): 67–79.

 

Paradiković N., Vinković T., Vinković-Vrček I., Žuntar I., Bojić M., Medić-Šarić M. 2011. Effect of natural biostimulants on yield and nutritional quality: an example of sweet yellow pepper (Capsicum annuum L.) plants. Journal of the Science of Food and Agriculture 91 (12): 2146–2152. DOI: 10.1002/jsfa.4431.

 

Pytlarz-Kozicka M., Golinowska M. 2006. Efektywność ekonomiczna ochrony roślin w uprawie ziemniaków z różnych grup wczesności. [Economic effectiveness of crop protection in the cultivation of potatoes from various groups of earliness]. Progress in Plant Protection 46 (1): 312–318.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków. [Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 29 October 2003 on detailed requirements for commercial quality of potatoes]. Dz. U. nr 194 poz. 1900 z 19 listopada 2003 r.

 

Skowera B. 2014. Zmiany warunków hydrotermicznych na obszarze Polski (1971−2010). [Changes of hydrothermal conditions in the Polish area (1971−2010)]. Fragmenta Agronomica 31 (2): 74–87.

 

Trawczyński C. 2014. Wpływ biostymulatorów aminokwasowych – tecamin – na plon i jakość ziemniaków. Ziemniak Polski 3: 29–34.

 

Urbanowicz J. 2015. Herbicydy zalecane do ochrony ziemniaka. Ziemniak Polski 2: 25–29.

 

Wereszczaka J., Marczakiewicz J. 2014. Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ziemniaków z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 104 ss. ISBN 978-83-939158-2-8.

 

Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Baranowska A. 2014. Wpływ herbicydów i ich mieszanin na wielkość plonu ubocznego bulw ziemniaka. [The effect of herbicides and their mixtures on the side yield of potato tubers]. Acta Agrophysica 21 (3): 375–385.

 

Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Baranowska A., Głuszczak B. 2017. Ekonomiczna ocena różnych sposobów odchwaszczania ziemniaków jadalnych. [Economic evaluation of different systems of weed control of edible potatoes]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 19 (3): 308–311. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3268.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 88-92
First published on-line: 2019-04-10 10:06:53
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-012
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list