Progress in Plant Protection

Effect of a biostimulator and herbicidal protection on weed infestation as well as quantitative and qualitative parameters of spring wheat crop yield
Wpływ biostymulatora i ochrony herbicydowej na zachwaszczenie oraz parametry ilościowe i jakościowe plonu pszenicy jarej

Bożena Łozowicka, e-mail: b.lozowicka@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku, Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Rafał Konecki, e-mail: r.konecki@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku, Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Piotr Iwaniuk, e-mail: p.iwaniuk@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku, Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska
Uniwersytet w Białymstoku, Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok, Polska

Wojciech Drągowski, e-mail: w.dragowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku, Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Julia Rusiłowska, e-mail: j.rusilowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku, Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Aleksandra Pietraszko, e-mail: a.pietraszko@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku, Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska

Krystyna Snarska, e-mail: ksnarska@op.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku, Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok, Polska
Abstract

The study was aimed to assess the effect of a biostimulator (S) and a herbicide (H) on weed infestation as well as qualitative and quantitative yield parameters of Mandaryna variety spring wheat. The experiment was conducted in north-eastern Poland conditions (2017–2018). The research consisted in using the herbicide (H) – sulfosulfuron and the biostimulator based on humic substance (S) in the H, S, H + S configuration. The herbicide was applied in the BBCH 31 phase, and the biostimulator – in BBCH 32, 47 and 69–71 phases. The treatments with the humic biostimulator reduced the effectiveness of herbicidal protection in weed biomass reduction. It was observed that weed biomass increased after using the biostimulator without any herbicide. In 2017, the highest wheat yield (4.5 t/ha) was obtained after herbicide application, and in 2018 after biostimulator application with the herbicide (5.0 t/ha). No significant effect of the biostimulator use on the qualitative parameters of spring wheat grains (protein, starch, Zeleny sedimentation index) was recorded.

 

Celem pracy była ocena wpływu biostymulatora i herbicydu na zachwaszczenie oraz parametry jakościowe i ilościowe plonu pszenicy jarej odmiany Mandaryna. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach północno-wschodniej Polski w latach 2017–2018. W badaniach zastosowano: herbicyd (H) – sulfosulfuron oraz biostymulator na bazie kwasów humusowych (S) w układzie: H, S, H + S. Herbicyd zaaplikowano w fazie BBCH 31, a biostymulator w fazach BBCH 32, 47, 69–71. Zabiegi biostymulatorem humusowym zmniejszyły skuteczność herbicydowej ochrony w ograniczaniu biomasy chwastów. W przypadku użycia biostymulatora bez wcześniejszego zastosowania herbicydu zaobserwowano zwiększenie biomasy chwastów. W 2017 roku najwyższy plon pszenicy (4,5 t/ha) uzyskano po zastosowaniu herbicydu, a w 2018 roku po aplikacji biostymulatora z herbicydem (5,0 t/ha). Nie odnotowano istotnego wpływu zastosowania biostymulatora na parametry jakościowe ziarna pszenicy jarej (białko, skrobia, wskaźnik sedymentacyjny Zelenyego).

Key words
wheat; weeds; chemical protection; biostimulators; yield; yield quality traits; pszenica; chwasty; ochrona chemiczna; biostymulatory; plon; cechy jakościowe plonu
References

Anjum S.A., Wang L., Farooq M., Xue L., Ali S. 2011. Fulvic acid application improves the maize performance under well-watered and drought conditions. Journal of Agronomy and Crop Science 197 (6): 409–417. DOI: 10.1111/j.1439-037X.2011.00483.x

 

Bojarszczuk J., Staniak M., Księżak J. 2013. Ocena zachwaszczenia zbóż ozimych uprawianych w siewie czystym i z wsiewką seradeli (Ornithopus sativus L.) w systemie ekologicznym. [The assessment of weed infestation of winter cereals cultivated in pure sowing and undersown with serradella in organic system]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie Water-Environment-Rural Areas 13 (2) (42): 5–16.

 

Brzozowski J., Brzozowska I. 2004. Wpływ dawki herbicydu Granstar 75 DF na plonowanie pszenżyta ozimego i efektywność rolniczą azotu. [Effect of Granstar 75 DF herbicide dose on the yielding of winter triticale and agricultural effectiveness of nitrogen]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 3 (1): 63–70.

 

Budzyński W., Dubis B., Jankowski A. 2008. Response of winter oilseed rape to the biostimulator Asahi SL applied in spring. s. 18–24. W: Biostimulators in Modern Agriculture. Field Crops (Z. Dąbrowski, red.). Wieś Jutra, Warszawa, 118 ss.

 

Calvo P., Nelson L., Kloepper J.W. 2014. Agricultural uses of plant biostimulants. Plant and Soil 383 (1–2): 3–41. DOI: 10.1007/s11104-014-2131-8

 

Dobbss L.B., Medici L.O., Peres L.E.P., Pino-Nunes L.E., Rumjanek V.M., Façanha A.R., Canellas L.P. 2007. Changes in root development of Arabidopsis promoted by organic matter from oxisols. Annals of Applied Biology 151 (2): 199–211. DOI: 10.1111/j.1744-7348.2007.00166.x

 

du Jardin P. 2012. The science of plant biostimulants-a bibliographic analysis. Contract 30-CE0455515/00-96, ad hoc. Study on biostimulants products. http://hdl.handle.net/2268/169257 [dostęp: 28.10.2019].

 

Eizenberg H., Goldwasser Y., Achdary G., Hershenhorn J. 2003. The potential of sulfosulfuron to control troublesome weeds in tomato. Weed Technology 17 (1): 133–137.

 

Feledyn-Szewczyk B. 2012. Porównanie zdolności konkurencyjnych w stosunku do chwastów oraz plonów ziarna pszenicy orkisz (Triticum aestivum ssp. spelta) z odmianami pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum ssp. vulgare) w ekologicznym systemie produkcji. [The comparison of competitiveness against weeds and grain yield of spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta) with common wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare) varieties in organic system]. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica 293 (21): 13–26.

 

Gajc-Wolska J., Łyszkowska M., Zielony T. 2010. The influence of grafting and biostimulators on the yield and fruit quality of greenhouse tomato cv. (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in the field. [Wpływ szczepienia i biostymulatorów na plonowanie i jakość owoców pomidora szklarniowego (Lycopersicon esculentum Mill.) w uprawie polowej]. Vegetable Crops Research Bulletin 72 (1): 63–70. DOI: 10.2478/v10032-010-0006-y

 

García-Martínez A.M., Díaz A., Tejada M., Bautista J., Rodríguez B., Santa María C., Revilla E., Parrado J. 2010. Enzymatic production of an organic soil biostimulant from wheat-condensed distiller solubles: Effects on soil biochemistry and biodiversity. Process Biochemistry 45 (7): 1127–1133. DOI: 10.1016/j.procbio.2010.04.005

 

Gugała M., Zarzecka K. 2010. Wpływ herbicydów na zawartość suchej masy, białka i skrobi w bulwach ziemniaka. [The influence of herbicides on content of dry matter, protein and starch in potato tubers]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 257/258: 111–119.

 

Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Mystkowska I., Dołęga H. 2017. Wpływ herbicydów i biostymulatorów wzrostu na ograniczenie zachwaszczenia i plonowanie ziemniaka jadalnego. [Effect of herbicides and growth biostimulants on weed reduction and yield of edible potato]. Fragmenta Agronomica 34 (4): 59–66.

 

Harasimowicz-Herman G., Borowska M. 2006. Efekty działania biostymulatora Asahi SL w uprawie rzepaku ozimego w zależności od warunków pluwiotermicznych. [Effect of bio-stimulant Asahi SL in winter rapeseed depending on pluviothermic conditions]. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 27 (1): 95–106.

 

Hesammi E. 2011. Evaluation of the efficacy of sulfosulfuron and other herbicides on management weeds of wheat. International Journal of Applied Agricultural Research 6 (3): 211–216.

 

Iwaniuk P., Konecki R., Snarska K., Łozowicka B. 2018. Quantitative evaluation of Fusarium species and crop quality traits in wheat varieties of northeastern Poland. Journal of Plant Protection Research 58 (4): 413–419. DOI: 10.24425/jppr.2018.125882

 

Jabłońska M., Giemza-Mikoda M., Lehmann A., Paluch M. 2012. Wpływ systemów uprawy roli oraz wybranych biopreparatów na zachwaszczenie łanu pszenżyta jarego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze. [Influence of tillage systems and selected bioplant conditioners on weed infestation of spring triticale grown in short-therm monoculture]. Episteme 15: 89–95.

 

Kotwica K., Jaskulska I., Gałęzewski L., Jaskulski D., Lamparski R. 2014. Spring wheat yield in short-term monoculture depending on the tillage method, use of organic matter and a biostimulant. [Plonowanie pszenicy jarej w krótkotrwałej monokulturze w zależności od sposobu uprawy roli, stosowania masy organicznej i biostymulatora]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 13 (3): 19–28.

 

Kotwica K., Jaskulska I., Piekarczyk M., Wasilewski P., Gałęzewski L., Kulpa D. 2013. Wpływ użyźniania gleby oraz stosowania biostymulatora na produkcyjność pszenicy ozimej w zmianowaniu i krótkotrwałej monokulturze. [Effect of soil conditioning and the application of biostimulants on the productivity of winter wheat in crop rotation and short-term monoculture]. Fragmenta Agronomica 30 (4): 55–64.

 

Maciejewski T., Szukała J., Jarosz A. 2007. Wpływ biostymulatora Asahi SL i Atonik SL na cechy jakościowe bulw ziemniaka. [Influence of biostymulator Asahi SL and Atonik SL on qualitative tubers of potatoes]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 52 (3): 109–112.

 

Malik R.S., Yadav A., Malik R.K., Singh S. 2005. Efficacy of clodinafop, fenoxaprop, sulfosulfuron and triasulfuron alone and as tank mixture against weeds in wheat. Indian Journal of Weed Science 37 (3 & 4): 180–183.

 

Matysiak K., Adamczewski K. 2009. Regulatory wzrostu i rozwoju roślin – kierunki badań w Polsce i na świecie. [Plant growth regulators studies in Poland and in the world]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 1810–1816.

 

Mazhar A.A.M., Shedeed S.I., Abdel-Aziz N.G., Mahgoub M.H. 2012. Growth, flowering and chemical constituents of Chrysanthemum indicum L. plant in response to different levels of humic acid and salinity. Journal of Applied Sciences Research 8 (7): 3697–3706.

 

Maziarek A., Parylak D., Wacławowicz R. 2015. Wpływ stosowania biostymulatorów i międzyplonu ścierniskowego na zachwaszczenie łanu krótkotrwałej monokultury pszenicy jarej. [The effect of biostymulants and stubble crop on weed infestation of short-term spring wheat monoculture]. Progress in Plant Protection 55 (2): 170–176. DOI: 10.14199/ppp-2015-028

 

Milić B., Tarlanović J., Keserović Z., Magazin N., Miodragović M., Popara G. 2018. Bioregulators can improve fruit size, yield and plant growth of northern highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.). Scientia Horticulturae 235: 214–220. DOI: 10.1016/j.scienta.2018.03.004

 

Mystkowska I., Zarzecka K., Baranowska A., Gugała M. 2017. Wpływ herbicydów i ich mieszanin na plonowanie i skuteczność chwastobójczą w uprawie ziemniaka. [An effect of herbicides and their mixtures on potato yielding and efficacy in potato crop]. Progress in Plant Protection 57 (1): 21–26. DOI: 10.14199/ppp-2017-003

 

Nugmanov A., Beishova I., Kokanov S., Lozowicka B., Kaczynski P., Konecki R., Snarska K., Wolejko E., Sarsembayeva N., Abdigaliyeva T. 2018. Systems to reduce mycotoxin contamination of cereals in the agricultural region of Poland and Kazakhstan. Crop Protection 106: 64–71. DOI: 10.1016/j.cropro.2017.12.014

 

Przybysz A., Wrochna M., Słowiński A., Gawrońska H. 2010. Stimulatory effect of Asahi SL on selected plant species. [Stymulujący wpływ Asahi SL na wybrane gatunki roślin]. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 09 (2): 53–64.

 

Schiavon M., Pizzeghello D., Muscolo A., Vaccoro S., Francioso O., Nardi S. 2010. High molecular size humic substances enhance phylpropanoid metabolism in maize (Zea mays L.). Journal of Chemical Ecology 36 (6): 662–669. DOI: 10.1007/s10886-010-9790-6

 

Stępień A., Wojtkowiak K., Orzech K., Wiktorski A. 2016. Zmiana wartości odżywczej i technologicznej ziarna pszenicy zwyczajnej i pszenicy orkisz pod wpływem nawożenia mineralnego i organicznego stymulatora Nano-Gro®. [Nutritional and technological characteristics of common and spelt wheats are affected by mineral fertilizer and organic stimulator Nano-Gro®]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 15 (2): 49–63.

 

Tejada M., Rodríguez-Morgado B., Gómez I., Franco-Andreu L., Benítez C., Parrado J. 2016. Use of biofertilizers obtained from sewage sludges on maize yield. European Journal of Agronomy 78: 13–19. DOI: 10.1016/j.eja.2016.04.014

Progress in Plant Protection (2019) 59: 258-264
First published on-line: 2019-12-19 11:35:08
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-034
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list