Progress in Plant Protection

Fusarium ear blight and the occurrence and harmfulness of fungi colonizing the grain of selected varieties of winter triticale (Triticale) grown in the organic system
Fuzarioza kłosów oraz występowanie i szkodliwość grzybów zasiedlających ziarno wybranych odmian pszenżyta ozimego (Triticale) uprawianego w systemie ekologicznym

Leszek Lenc, e-mail: lenc@utp.edu.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Polska

Krzysztof Jończyk, e-mail: kjonczyk@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Polska
Abstract

Triticale is an important feed component. Like other cereals, it can be infected by potentially mycotoxin-forming fungi of the Fusarium spp. In the years 2015–2017, the occurrence of fusariosis of ears and fungi colonizing winter triticale grain on selected cultivars cultivated in the organic system in two regions of the country was determined. Weather conditions during the flowering phase were not conducive to the infection by Fusarium spp., therefore, the symptoms were slight or trace. However, significant seed colonization by the pathogens was found. It varied depending on the year, cereal variety and location of the research. During the researched period in Grabów it averaged between 1.3 and 8.6% and in Tarasków between 2.1 and 13.0%, but in individual years it reached up to 22.8%. Fusarium avenaceum and Fusarium poae were most frequently isolated from grain.

 

Pszenżyto jest ważnym komponentem pasz. Podobnie jak inne rośliny zbożowe, może być porażane przez grzyby potencjalnie mykotoksynotwórcze rodzaju Fusarium. W latach 2015–2017 określano występowanie fuzariozy kłosów i grzybów zasiedlających ziarno pszenżyta ozimego na wybranych odmianach uprawianych w systemie ekologicznym, w dwóch regionach kraju. Warunki pogodowe w fazie kwitnienia nie sprzyjały infekcji przez Fusarium spp., stąd objawy chorobowe były niewielkie bądź śladowe. Jednak stwierdzono znaczne zasiedlenie ziarna przez te patogeny. Było ono zróżnicowane w zależności od roku, odmiany i lokalizacji doświadczenia, średnio za okres badań wynosiło w Grabowie od 1,3 do 8,6%, a w Taraskowie od 2,1 do 13,0%, ale w poszczególnych latach dochodziło nawet do 22,8%. Z ziarna najczęściej izolowano Fusarium avenaceum i Fusarium poae.

Key words

organic farming; triticale; fungi; Fusarium spp.; uprawa ekologiczna; pszenżyto; grzyby

References

Arseniuk E., Oleksiak T. 2002. Production and breeding of cereals in Poland. Proceedings of the 5th International Triticale Symposium, Radzików, Poland, 30 June–5 July, 2002: 11–20.

 

Bateman G.L., Gutteridge R.J., Gherbawy Y., Thomsett M.A., Nicholson P. 2007. Infection of stem bases and grains of winter wheat by Fusarium culmorum and F. graminearum and effects of tillage method and maize-stalk residues. Plant Pathology 56 (4): 604–615. DOI: 10.1111/j.1365-3059.2007.01577.x

 

Bisht V., Singh B.P., Arora N., Gaur S.N., Sridhara S. 2002. Antigenic and allergenic cross-reactivity of Epicoccum nigrum with other fungi. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 89 (3): 285–291. DOI: 10.1016/S1081-1206(10)61956-4

 

Comeau A., Langevin F., Savard M.E., Gilbert J., Dion Y., Rioux S., Martin S.A., Haber S., Voldeng H., Fedak G., Somers D., Eudes F. 2008. Improving Fusarium head blight resistance in bread wheat and triticale for Canadian needs. Cereal Research Communications 36 (6): 91–92.

 

Flannigan B., Samson R.A., Miller J.D. (red.). 2011. Microorganisms in home and indoor work environments: diversity, health impacts, investigation and control (2nd ed.). Boca Raton, FL, CRC Press, 529 ss.

 

Góral T. 2009. Odporność odmian pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów powodowaną przez grzyb Fusarium culmorum. [Resistance of winter triticale cultivars to Fusarium head blight caused by Fusarium culmorum]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 254: 41–50.

 

Góral T., Ochodzki P. 2006. Resistance of Polish winter triticale cultivars to Fusarium head blight and accumulation of Fusarium-myctoxins in grain. Proceedings of the 6th International Triticale Symposium, Stellenbosch, South Africa, September 3–7, 2002: 140–143.

 

Góral T., Wiśniewska H., Ochodzki P., Walentyn-Góral D. 2016. Higher Fusarium toxin accumulation in grain of winter triticale lines inoculated with Fusarium culmorum as compared with wheat. Toxins 8 (10): 301. DOI: 10.3390/toxins8100301

 

Lenc L. 2015. Fusarium head blight (FHB) and Fusarium populations in grain of winter wheat grown in different cultivation systems. Journal of Plant Protection Research 55 (1): 94–109. DOI: 10.1515/jppr-2015-0013

 

Łączyński A. (red). 2019. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 r. GUS, Departament Rolnictwa, Warszawa, s. 74.

 

Miedaner T., Reinbrecht C., Lauber U., Schollenberger M., Geiger H.H. 2001. Effects of genotype and genotype-environment interaction on deoxynivalenol accumulation and resistance to Fusarium head blight in rye, triticale, and wheat. Plant Breeding 120 (2): 97–105. DOI: 10.1046/j.1439-0523.2001.00580.x

 

Parry D.W., Nicholson P. 1996. Development of a PCR assay to detect Fusarium poae in wheat. Plant Pathology 45 (2): 383–391.

 

Prodi A., Tonti S., Nipoti P., Pancaldi D., Pisi A. 2009. Identification of deoxynivalenol and nivalenol producing chemotypes of Fusarium graminearum isolates from durum wheat in a restricted area of Northern Italy. Journal of Plant Pathology 91 (3): 727–731.

 

Ramires F.A., Masiello M., Somma S., Villani A., Susca A., Logrieco A.F., Luz C., Meca G., Moretti A. 2018. Phylogeny and mycotoxin characterization of Alternaria species isolated from wheat grown in Tuscany, Italy. Toxins 10 (11): 472. DOI: 10.3390/toxins10110472

 

Sadowski Cz., Lenc L., Kuś J. 2010. Fusarium head blight and Fusarium spp. on grain of winter wheat, a mixture of cultivars and spelt grown in organic system. [Fuzarioza kłosów i grzyby rodzaju Fusarium zasiedlające ziarno pszenicy ozimej, mieszaniny odmian i pszenicy orkisz uprawianych w systemie ekologicznym]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (4): 79–83.

 

Veitch R.S., Caldwell C.D., Martin R.A., Lada R., Salmon D., Anderson D.M., MacDonald D. 2008. Susceptibility of winter and spring triticales to Fusarium head blight and deoxynivalenol accumulation. Canadian Journal of Plant Science 88 (4): 783–788. DOI: 10.4141/CJPS07085

 

Wiśniewska H., Góral T., Ochodzki P., Walentyn-Góral D., Kwiatek M., Majka M., Grzeszczak I., Belter J., Banaszak Z., Pojmaj M., Kurleto D., Konieczny M., Budzianowski G., Cicha A., Paizert K., Woś H. 2014. Odporność rodów hodowlanych pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów. [Resistance of winter triticale breeding lines to Fusarium head blight]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 271: 29–43.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 244-251
First published on-line: 2019-12-17 14:59:37
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-032
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list