Progress in Plant Protection

Effect of foliar application of humic substances on qualitative and quantitative traits of the yield of potato (Solanum tuberosum L.) and sugar beet (Beta vulgaris L.)
Wpływ nalistnej aplikacji substancji huminowych na cechy jakościowe i ilościowe plonu ziemniaka (Solanum tuberosum L.) i buraka cukrowego (Beta vulgaris L.)

Kinga Matysiak, e-mail: K.Matysiak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Abstract

Humic substances have a direct and indirect impact on plants and the environment. They stimulate the growth and development of plants, affect their metabolism, but also improve the chemical, physical and biological properties of soil, however their action is dependent on the dose and concentration. The aim of the study was to evaluate the impact of humic substances (HumiPlant) on qualitative and quantitative characteristics of potato and sugar beet crops, depending on the dose and development phase of the plants during the substance application. The field studies were carried out in Institute of Plant Protection – National Research Institute in the years 2011–2012. For each cultivated plant two separate double-agent experiments were established. The studies testes HumiPlant containing humic substances (humic and fulvic acids). The experiments evaluated tuber size, starch content in tubers and tuber yield (potato), as well as content of sodium, potassium and alpha-amino nitrogen, polarization and root yield (sugar beet).

 

Substancje huminowe mają pośredni i bezpośredni wpływ na rośliny i środowisko. Stymulują wzrost i rozwój roślin, wpływają na ich metabolizm, ale także poprawiają chemiczne, fizyczne i biologiczne właściwości gleby, jednak ich działanie jest ściśle zależne od dawki i stężenia. Celem badań była ocena substancji huminowych (HumiPlant) na cechy jakościowe i ilościowe plonu ziemniaka i buraka cukrowego w zależności od dawki i fazy rozwojowej rośliny uprawnej w czasie aplikacji preparatu. Badania polowe prowadzono w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w latach 2011–2012. Dla każdej rośliny uprawnej założono dwa odrębne dwuczynnikowe doświadczenia. W doświadczeniach badano preparat HumiPlant zawierający substancje huminowe (kwasy huminowe i fulwowe). W doświadczeniach oceniano wielkość bulw, zawartość skrobi w bulwach i plon bulw (ziemniak) oraz zawartość sodu, potasu i azotu alfa-aminowego, polaryzację i plon korzeni (burak).

Key words

humic acids; potato tuber size; polarization; natural alkalinity coefficient; sugar beet root yield; kwasy huminowe i fulwowe; wielkość bulw ziemniaka; polaryzacja; współczynnik alkaliczności naturalnej; plon korzeni buraka cukrowego

References

Abu-Zinada I.A., Sekh-Eleid K.S. 2015. Humic acid to decrease fertilization rate on potato (Solanum tuberosum L.). American Journal of Agriculture and Forestry 3 (5): 234–238. DOI: 10.11648/j.ajaf.20150305.20

 

Akinci S., Bueyuekkeskin T., Eroğlu A., Erdoğan B.E. 2009. The effect of humic acid on nutrient composition in broad bean (Vicia faba L.) roots. Notulae Scientia Biologicae 1 (1): 81–87.

 

Arancon N.Q., Edwards C.A., Lee S., Byrne R. 2006. Effects of humic acids from vermicomposts on plant growth. European Journal of Soil Biology 42: S65–S69. DOI: 10.1016/j.ejsobi.2006.06.004

 

Atiyeh R.M., Lee S., Edwards C.A., Arancon N.Q., Metzger J.D. 2002. The influence of humic acids derived from earthworm-processed organic wastes on plant growth. Bioresource Technology 84 (1): 7–14. DOI: 10.1016/s0960-8524(02)00017-2

 

Boligłowa E., Gleń K. 2003. Yielding and quality of potato tubers depending on the kind of organic fertilization and tillage method. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 6 (1): 1–8.

 

Bzowska-Bakalarz M., Banach M. 2009. Właściwości technologiczne surowca buraczanego produkowanego w zmodyfikowanej technologii nawożenia. [Technological properties of sugar beet produced in modified fertilisation technology]. Acta Agrophysica 14 (1): 31–40.

 

Chen Y., Clapp C.E., Magen H. 2004. Mechanisms of plant growth stimulation by humic substances: The role of organo-iron complexes. Soil Science and Plant Nutrition 50 (7): 1089–1095. DOI: 10.1080/00380768.2004.10408579

 

Dobrzański A., Anyszka Z., Elkner K. 2008. Reakcja marchwi na ekstrakty pochodzenia naturalnego z alg z rodzaju Sargassum - Algaminoplant i z leonardytu - HumiPlant. [Response of carrots to application of natural extracts from seaweed (Sargassum sp.) - Algaminoplant and from leonardite - HumiPlant]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 53 (3): 53–58.

 

du Jardin P. 2015. Plant biostimulants: definition, concept, main categories and regulation. Scientia Horticulturae 196: 3–14. DOI: 10.1016/j.scienta.2015.09.021

 

Eyheraguibel B., Silvestre J., Morard P. 2008. Effects of humic substances derived from organic waste enhancement on the growth and mineral nutrition of maize. Bioresource Technology 99 (10): 4206–4212. DOI: 10.1016/j.biortech.2007.08.082

 

Jabłoński K. 2009. Kierunki przewidywanych zmian w technologii produkcji ziemniaka do roku 2020. Studia i Raporty IUNG – PIB 17: 117–127.

 

Knapik M. 2018. Zastosowanie biostymulatorów we współczesnym rolnictwie. [Using biostimulants in modern agriculture]. Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 27 (2): 79–84.

 

Malik K.A., Azam F. 1985. Effects of humic acid on wheat (Triticum aestivum L.) seedling growth. Environmental and Experimental Botany 25 (3): 245–252. DOI: 10.1016/0098-8472(85)90008-5

 

Matysiak K., Kaczmarek S., Kierzek R., Kardasz P. 2010. Effect of seaweeds extracts and humic and fulvic acids on the germination and early growth of winter oilseed rape (Brassica napus L.). [Ocena działania ekstraktów z alg morskich oraz mieszaniny kwasów huminowych i fulwowych na kiełkowanie i początkowy wzrost rzepaku ozimego (Brassica napus L.)]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (4): 28–32.

 

Matysiak K., Kaczmarek S., Krawczyk R. 2011. Influence of seaweed extracts and mixture of humic and fluvic acids on germination and growth of Zea mays L. [Wpływ ekstraktów z alg morskich oraz kwasów huminowych i fulwowych na kiełkowanie i początkowy wzrost Zea mays L.]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 10 (1): 33–45.

 

Mosa A.A. 2012. Effect of the application of humic substances on yield, quality, and nutrient content of potato tubers in Egypt. s. 471–492. W: Sustainable Potato Production: Global Case Studies (Z. He, R. Larkin, W. Honeycutt, red.). Springer Netherlands, Dordrecht, 542 ss. ISBN 978-94-007-4103-4. DOI: 10.1007/978-94-007-4104-1

 

Mystkowska I. 2017. Wpływ zróżnicowanej techniki odchwaszczania i stosowania biostymulatorów na efektywność ekonomiczną uprawy ziemniaków jadalnych. [Effects of different weed control of techniques and biostimulators on economic efficiency of potaoes growing]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 19 (6): 190–193. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7928

 

Mystkowska I. 2018. Biostymulatory jako czynnik wpływający na plon ziemniaka jadalnego. [Biostimulators as a factor affecting the yield of edible potato]. Acta Agrophysica 25 (3): 307–315. DOI: 10.31545/aagr/95109

 

Mystkowska I. 2019. Wpływ stosowania biostymulatorów na zawartość suchej masy i skrobi w bulwach ziemniaka jadalnego. [The effect of the use of biostimulators on dry matter and starch content of tuber potatoes]. Fragmenta Agronomica 36 (1): 45–53. DOI: 10.26374/fa.2019.36.5

 

Osman E.A.M., El-Masry A.A., Khatab K.A. 2013. Effect of nitrogen fertilizer sources and foliar spray of humic and/or fulvic acids on yield and quality of rice plants. Advances in Applied Science Research 4 (4): 174–183.

 

Rizk F.A., Shaheen A.M., Singer S.M., Sawan O.A. 2013. The productivity of potato plants affected by urea fertilizer as foliar spraying and humic acid added with irrigation water. Middle East Journal of Agricultural Research 2 (2): 76–83.

 

Sanli A., Karadogan T., Tonguc M. 2013. Effects of leonardite applications on yield and some quality parameters of potatoes (Solanum tuberosum L.). Turkish Journal of Field Crops 18 (1): 20–26.

 

Sharif M., Khattak R.A., Sarir M.S. 2002. Effect of different levels of lignitic coal derived humic acid on growth of maize plants. Soil Science and Plant Analysis 33 (19–20): 3567–3580. DOI: 10.1081/CSS-120015906

 

Stępień A., Pawluczuk J., Adamiak J., Marks M., Buczyński G. 2010. Wpływ wybranych czynników klimatycznych Polski północno-wschodniej na jakość plonu korzeni buraka cukrowego. [Influence of meteorological conditions in north-eastern poland on quality of sugar beet yields]. Fragmenta Agronomica 27 (1): 170–176.

 

Suh H.Y., Yoo K.S., Suh S.G. 2014. Tuber growth and quality of potato (Solanum tuberosum L.) as affected by foliar or soil application of fulvic and humic acids. Horticulture, Environment, and Biotechnology 55 (3): 183–189. DOI: 10.1007/s13580-014-0005-x

 

Wilczewski E., Szczepanek M., Wenda-Piesik A. 2018. Response of sugar beet to humic substances and foliar fertilization with potassium. [Reakcja buraka cukrowego na substancje humusowe i dolistne nawożenie potasem]. Journal of Central European Agriculture 19 (1): 153–165. DOI: 10.5513/JCEA01/19.1.2033

 

Yakhin O.I., Lubyanov A.A., Yakhin I.A., Brown P.H. 2017. Biostimulants in plant science: a global perspective. Frontiers in Plant Science 7: 2049. DOI: 10.3389/fpls.2016.02049

 

Zarzecka K., Gugała M. 2012. Plonotwórcze działanie użyźniacza glebowego UGmax w prawie ziemniaka. [Crop-yielding effect of soil fertilizer UGmax in cultivation of potato]. Inżynieria Ekologiczna 28: 144–148.

Progress in Plant Protection (2020) 60: 17-23
First published on-line: 2020-02-12 13:19:45
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-003
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list