Progress in Plant Protection

Impact of selected agrotechnical factors on the occurrence of pests in maize cultivation (Zea mays L.)
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na występowanie szkodników w uprawie kukurydzy (Zea mays L.)

Piotr Szulc, e-mail: piotr.szulc@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Katarzyna Ambroży-Deręgowska, e-mail: katarzyna.ambrozy-deregowska@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska

Iwona Mejza, e-mail: iwona.mejza@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska

Daniel Krauklis, e-mail: danielkrauklis@wp.pl

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie, Chrząstowo 8, 89-100 Nakło nad Notecią, Polska
Abstract

The objective of presented in this paper the results of the 4-year field research was an evaluation of effect of two-component (NP) fertilizer placement depth, the type of nitrogen fertilizer and the date of its application on the occurrence of pests in maize cultivation. Changing weather conditions in the years of performing the field studies significantly differentiated the percentage of maize plants damaged by pests. The depth of NP fertilizer application did not have a significant impact on the number of plants damaged by the European maize borer [Ostrinia nubilalis (Hübner)], frit fly (Oscinella frit L.) and cereal leaf beetle (Oulema melanopus). Frit fly damaged plants fertilized with ammonium nitrate at higher degree than the plants fertilized with urea. In-season sidedress nitrogen application at the BBCH 15/16 growth stage increased the percentage of plants damaged by cereal leaf beetle compared to the pre-sowing N application. Regardless of the years of research and the NP fertilizer placement depth, significantly the smallest damage to plants caused by cereal leaf beetle was recorded for pre-sowing application of ammonium nitrate or urea and significantly the greatest when ammonium nitrate was applied in season at the BBCH 15/16 growth phase.

 

W pracy przedstawiono wyniki 4-letnich badań polowych, których celem była ocena wpływu głębokości umieszczania nawozu mineralnego, dwuskładnikowego (NP) w warstwie gleby, rodzaju nawozu azotowego oraz terminu jego aplikacji na występowanie szkodników w uprawie kukurydzy. Zmienne warunki pogodowe w latach badań, w istotny sposób różnicowały odsetek roślin kukurydzy uszkodzonych przez szkodniki. Głębokość aplikacji nawozu NP nie miała istotnego wpływu na ilość roślin uszkodzonych przez omacnicę prosowiankę [Ostrinia nubilalis (Hübner)], ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.) i skrzypionkę zbożową (Oulema melanopus). Ploniarka zbożówka w większym stopniu uszkadzała rośliny nawożone saletrą amonową, w porównaniu do mocznika. Pogłówna aplikacja azotu w fazie BBCH 15/16 zwiększała odsetek roślin uszkodzonych przez skrzypionkę zbożową, w stosunku do przedsiewnej aplikacji tego składnika. Niezależnie od lat badań i głębokości aplikacji nawozu NP, istotnie najmniejsze uszkodzenia roślin przez skrzypionkę zbożową odnotowano po zastosowaniu saletry amonowej lub mocznika przed siewem kukurydzy, a istotnie największe, gdy zastosowano saletrę amonową w fazie BBCH 15/16.

Key words
maize; fertilization placement depth; nitrogen; pests; kukurydza; głębokość nawożenia; azot; szkodniki
References

Belanger G., Claessens A., Ziadi N. 2011. Relationship between P and N concentration in maize and wheat leaves. Field Crops Research 123 (1): 28–37. DOI: 10.1016/j.fcr.2011.04.007

 

Bereś P.K. 2011. Usefulness of selected seed dressing insecticides for integrated maize (Zea mays L.) protection against frit fly (Oscinella frit L.). [Przydatność wybranych insektycydowych zapraw nasiennych w integrowanej ochronie kukurydzy (Zea mays L.) przed ploniarką zbożówką (Oscinella frit L.)]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 10 (4): 15–23.

 

Bocianowski J., Szulc P., Tratwal A., Nowosad K., Piesik D. 2016. The influence of potassium to mineral fertilizers on the maize health. Journal of Integrative Agriculture 15 (6): 1286–1292. DOI: 10.1016/S2095-3119(15)61194-7

 

Ciampitti I.A., Vyn T.J. 2013. Maize nutrient accumulation and partitioning in response to plant density and nitrogen rate: II. Calcium, magnesium, and micronutrients. Agronomy Journal 105 (6): 1645–1657. DOI: 10.2134/agronj2013.0126

 

Dorn B., Forrer H.R., Schürch S., Vogelgsang S. 2009. Fusarium species complex on maize in Switzerland: occurrence, prevalence, impact and mycotoxins in commercial hybrids under natural infection. European Journal of Plant Pathology 125: 51–61. DOI: 10.1007/s10658-009-9457-8

 

Dyrektywa 2009. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21.10.2009 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.U. UE L 309/71 z 24.11.2009 r.).

 

Grzebisz W., Barłóg P., Waszak M., Łukowiak R. 2007. Homeostaza żywieniowa a odporność roślin uprawnych na stresy biotyczne. [Nutritional homeostasis and plant crops resistance to biotic stresses]. Fragmenta Agronomica 24 (3): 136–143.

 

Krauss A. 2001. Potassium and biotic stress. 1st FAUBA – Fertilizer – IPI Workshop on Potassium in Argentina Agricultural System. Buenos Aires, Argentyna, November 20–21, 2001, 11 ss.

 

Ladha K.J., Pathak H., Krupnik J.T., Six J., Van Kessel Ch. 2005. Efficiency of fertilizer nitrogen in cereal production: retrospects and prospects. Advances in Agronomy 87: 85–156. DOI: 10.1016/s0065-2113(05)87003-8

 

Mesterházy Á., Lemmens M., Reid L.M. 2012. Breeding for resistance to ear rots caused by Fusarium ssp. in maize – a review. Plant Breeding 131 (1): 1–19. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2011.01936.x

 

Molga M. 1986. Meteorologia rolnicza. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 470–475.

 

Scauflaire J., Mahieu O., Louveaux J., Foucart G., Renard F., Munaut F. 2011. Biodiversity of Fusarium species in ears and stalks of maize plants in Belgium. European Journal of Plant Pathology 131: 59–66. DOI: 10.1007/s10658-011-9787-1

 

Scharf P.C., William J., Wiebold J., Lory J.A. 2002. Corn yield response to nitrogen fertilizer timing and deficiency level. Agronomy Journal 94 (3): 435–441. DOI: 10.2134/agronj2002.4350

 

Setiyono T.D., Walters D.T., Cassman K.G., Witt C., Dobermann A. 2010. Estimating maize nutrient uptake requirements. Field Crops Research 118 (2): 158–168. DOI: 10.1016/j.fcr.2010.05.006

 

Szulc P. 2013. Nawożenie organiczne i mineralne kukurydzy kształtujące występowanie chorób fuzaryjnych (Fusarium spp.) oraz omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis Hbn.). [Organic and mineral fertilization of maize affecting prevalence of fusarium diseases (Fusarium spp.) and European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (3): 498–502. DOI: 10.14199/ppp-2013-053

 

Szulc P., Bocianowski J. 2014. Susceptibility of maize hybrids (Zea mays L.) to frit fly (Oscinella frit L.) under conditions of diversified nitrogen content in the soil and different types of nitrogen fertilizers. [Podatność mieszańców kukurydzy (Zea mays L.) na ploniarkę zbożówkę (Oscinella frit L.) w warunkach zróżnicowanej zasobności gleby w azot i rodzaj nawozu azotowego]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 13 (2): 63–77.

 

Szulc P., Rybus-Zając M., Jagła M. 2015. Influence of maize hybrid type (Zea mays L.) and N dose on nitrogen eutrophication of the environment. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 18 (2): #08.

 

Szulc P., Waligóra H., Michalski T., Bocianowski J., Rybus-Zając M., Wilczewska W. 2018. The size of the Nmin soil pool as a factor impacting nitrogen utilization efficiency in maize (Zea mays L.). Pakistan Journal of Botany 50 (1): 189–198.

 

Ziadi N., Bélanger G., Cambourus A.N., Tremblay N., Nolin M.C., Claessens A. 2007. Relationship between P and N concentrations in corn. Agronomy Journal 99 (3): 833–841. DOI: 10.2134/agronj2006.0199

Progress in Plant Protection (2019) 59: 265-270
First published on-line: 2019-12-20 11:44:19
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-035
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list