Progress in Plant Protection

Wpływ wybranych herbicydów i zoocydów na wzrost akaropatogenicznych grzybów z rodzaju Hirsutella
The effect of selected herbicides and zoocides on the growth of acaropathogenic fungi from the Hirsutella genus

Cezary Tkaczuk, e-mail: cezary.tkaczuk@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska

Anna Majchrowska-Safaryan, e-mail: anna.majchrowska-safaryan@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska

Tomasz Krzyczkowski, e-mail: tkrzyczkowski@gmail.com

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska
Abstract

Badania grzybów entomopatogenicznych, które infekują roztocze w Polsce, a także w niektórych krajach europejskich wykazały, że stawonogi te, niezależnie od warunków, w których żerują, najczęściej atakowane są przez grzyby z rodzaju Hirsutella. Ich populacja w środowisku naturalnym, w największym stopniu ograniczana jest poprzez ciągłą intensyfikację produkcji rolniczej oraz nadmierne lub niewłaściwe stosowanie pestycydów. Celem badań było określenie wpływu wybranych środków ochrony roślin (herbicydów i zoocydów) na wzrost kolonii grzybów patogenów roztoczy należących do rodzaju Hirsutella. W warunkach laboratoryjnych zbadano wpływ dwóch herbicydów i czterech zoocydów na wzrost kolonii wybranych szczepów grzybów akaropatogenicznych: H. thompsonii var. synnematosa, H. thompsonii, H. vandergeesti i H. danubiensis. Zastosowane w doświadczeniu herbicydy zawierały następujące substancje czynne: quizalofop-P-etylowy i glifosat, a zoocydy: propargil, heksytiazoks, fenazachin i lambda-cyhalotrynę. Zostały one dodane do sterylnych pożywek SDA w dawce 10-krotnie wyższej od zalecanej (A), dawce zalecanej (B) i 10-krotnie niższej niż dawka zalecana (C). Przeprowadzone badania wykazały, że spośród testowanych w doświadczeniu herbicydów zastosowanych w zalecanej dawce (B), najmniej toksyczny dla badanych szczepów grzybów akaropatogenicznych był Roundup 360 SL, którego substancją czynną jest glifosat, a spośród zoocydów, Karate Zeon 050 CS zawierający w swoim składzie lambda-cyhalotrynę.

 

Mites are pests commonly occurring on cultivated plants, grown both indoors and outdoors. So far relatively few mite pathogens have been identified and described, but fungi are the largest group of organisms infecting these arthropods and have a big potential in their biological control. The greatest impact on narrowing the species composition of acaropathogenic fungi in natural environment is exerted by human activity, associated with constant intensification of agricultural production and excessive or inappropriate use of pesticides. The aim of the research was to study the impact of selected pesticides (herbicides and zoocides) on the growth of a fungal colony of mite pathogens belonging to the Hirsutella genus. In a laboratory the effects of two herbicides and four zoocides on the growth of selected strains of acaropathogenic fungi: H. thompsonii var. synnematosa, H. thompsonii, H. vandergeesti, and H. danubiensis were examined. The herbicides used in the research were as follows: quizalofop-P-ethyl, glyphosate and the zoocides were as follows: propargyl, hexythiazox, fenazaquin and lambda-cyhalothrin. They were added to sterile SDA media in the 10 times higher than the recommended dose (A), recommended field dose (B), and 10 times lower than the recommended dose (C). Among the herbicides tested in the experiment recommended in the field dose (B), the least toxic to the tested strains of acaropatogenic fungi was a preparation containing glyphosate and the lambda-cyhalothrin among the zoocides.

Key words
grzyby z rodzaju Hirsutella; herbicydy; zoocydy; toksyczność; fungi of the Hirsutella genus; herbicides; zoocides; toxicity
References

Alves S.B., Moino A.Jr., Almeida J.E.M. 1998. Produtos fitosanitários e entomopatógenos. W: Controle microbiano de insetos (S.B. Alves, red.). Piracicaba, FEALQ, 1163 ss.

 

Andalo V., Moino A., Santa-Cecilia L.V.S., Souza G.C. 2004. Compatibility of Beauveria bassiana with chemical pesticides for the control of the coffee root mealybug Dysmicoccus texensis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae). Neotropical Entomology 33 (4): 463–467. DOI: 10.1590/S1519-566X2004000400011

 

Bajan C., Kmitowa K. 1982. Effect of herbicides: Simazin 50, Avadex and Antyperz on four species of entomopathogenic fungi. Polish Ecological Studies 8 (3): 489–497.

 

Bajan C., Kmitowa K. 1997. Thirty years studies on entomopathogenic fungi in the Institute of Ecology, PAS. Polish Ecological Studies 23 (3–4): 133–154.

 

Bałazy S., Miętkiewski R., Tkaczuk C., Wegensteiner R., Wrzosek M. 2008. Diversity of acaropathogenic fungi in Poland and other European countries. Experimental and Applied Acarology 46 (1–4): 53–70.

 

Bałazy S., Wiśniewski J. 1986. Two new species of Hirsutella infecting mites in Poland. Transactions of the British Mycological Society 86 (4): 629–635. DOI: 10.1016/S0007-1536(86)80066-3

 

Bing L.A., Lewis L.C. 1991. Suppression of Ostrinia nubilalis (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) by endophytic Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin. Environmental Entomology 20 (4): 1207–1211. DOI: 10.1093/ee/20.4.1207

 

Bing L.A., Lewis L.C. 1993. Occurrence of the entomopathogen Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin in different tillage regimes and in Zea mays L. and virulence towards Ostrinia nubilalis (Hübner). Agriculture, Ecosystems and Environment 45 (1–2): 147–156. DOI: 10.1016/0167-8809(93)90065-W

 

Boczek J. 1999. Zarys akrologii rolniczej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 388 ss.

 

Celar F.A., Kos K. 2016. Effects of selected herbicides and fungicides on growth, sporulation and conidial germination of enfentomopathogenic fungus Beauveria bassiana. Pest Management Science 72 (11): 2110–2117. DOI: 10.1002/ps.4240

 

Fiedler Ż., Sosnowska D. 2017. Side effects of fungicides and insecticides on entomopathogenic fungi in vitro. Journal of Plant Protection Research 57 (4): 355–360. DOI: 10.1515/jppr-2017-0048

 

Filho A.B., Almeida J.E.M., Lamas C. 2001. Effect of thiamethoxam on entomopathogenic microorganism. Neotropical Entomology 30 (3): 437–447. DOI: 10.1590/S1519-566X2001000300017

 

Fisher F.E. 1951. An Entomophthora attacking citrus red mite. Florida Entomologist 34 (3): 83–88. DOI: 10.2307/3492020

 

Hodge K.T. 1998. Revisionary studies in Hirsutella (Anamorphic Hypocereales: Clavicipitaceae). UMI Microform 9900074, Ann Arbor.

 

Ingoffo C.M., Hostetter D.L., Garcia C., Pinnel R.E. 1975. Sensitivity of the entomopathogenic fungus Nomuraea rileyi to chemical pesticides used on soybeans. Environmental Entomology 4 (5): 765–768. DOI: 10.1093/ee/4.5.765

 

Jaber L.R., Enkerli J. 2017. Fungal entomopathogens as endophytes: can they promote plant growth? Biocontrol Science and Technology 27 (1): 28–41. DOI: 10.1080/09583157.2016.1243227

 

Keller S. 1978. Investigations of the effect of Dimilin (diflubenzuron) on growth and germination of conidia of some entomopathogenic fungi. Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz 51 (6): 81–83. DOI: 10.1007/BF01902973

 

Lipa J. 1971. Microbial control of mites and ticks. s. 357–373. W: Microbial Control of Insects and Mites (H.D. Burges, N.W. Hussey, red.). Academic Press, New York, 861 ss.

 

Lipa J. 2000. Obecne i przyszłe miejsce biologicznej i innych niechemicznych metod ochrony roślin. [Current and future place of biological and other non-chemical methods of plant protection]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 40 (1): 62–72.

 

Lopez D.C., Sword G.A. 2015. The endophytic fungal entomopathogens Beauveria bassiana and Purpureocillium lilacinum enhance the growth of cultivated cotton (Gossypium hirsutum) and negatively affect survival of the cotton bollworm (Helicoverpa zea). Biological Control 89: 53–60. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2015.03.010

 

Lopez D.C., Zhu-Salzman K., Ek-Ramos M.J., Sword G.A. 2014. The entomopathogenic fungal endophytes Purpureocillium lilacinum (formerly Paecilomyces lilacinus) and Beauveria bassiana negatively affect cotton aphid reproduction under both greenhouse and field conditions. PloS One 9: e103891. DOI: 10.1371/journal.pone.0103891

 

Majchrowicz I., Poprawski T.J. 1993. Effects in vitro of nine fungicides on growth of entomopathogenic fungi. Biocontrol Science and Technology 3 (3): 321–336. DOI: 10.1080/09583159309355287

 

McCoy C.W. 1981. Pest control by the fungus Hirsutella thompsonii. s. 499–512. W: Microbial Control of Pests and Plant Diseases 1970–1980 (H.D. Burges, red.). Academic Press, London, 949 ss. ISBN 978-012-143-36-04.

 

McCoy C.W. 1996. Pathogens of eriophyoide mites. s. 481–490. W: Eriophyoide Mites, their Biology, Natural Enemies and Control (E.E. Lindquist, M.W. Sabelis, J. Bruin, red.). Elsevier, Amsterdam, 790 ss. ISBN 044-488-62-81.

 

McCoy C.W., Bullock R.C., Dybas R.A. 1982. Avermectin B1: a novel miticide active against citrus rust mites in Florida. Proceedings of the Florida State Horticultural Society 95: 51–56.

 

Miętkiewski R., Machowicz-Stefaniak Z., Górski R. 1996. Występowanie entomopatogenicznych grzybów w glebie spod plantacji chmielu i przyległych pól ornych. [Occurrence of entomopathogenic fungi in soil of the hop plantations and adjacent arable fields]. Roczniki Nauk Rolniczych 25 (1–2): 47–51.

 

Miętkiewski R., Miętkiewska Z., Sapieha A., Badowska-Czubik T. 1995. Wpływ herbicydów na patogeniczność grzybów entomopatogenicznych. [Influence of herbicides on the pathogenicity of entomopathogenic fungi]. Zeszyty Naukowe WSRP w Siedlcach 37: 179–186.

 

Miętkiewski R.T., Pell J., Clark S.J. 1997. Influence of pesticides use on the natural occurrence of etomopathogenic fungi in arable soils in the UK: field and laboratory comparisons. Biocontrol Science and Technology 7 (4): 565–575. DOI: 10.1080/09583159730622

 

Miętkiewski R., Sapiecha A., Miętkiewska Z. 1990. Wzrost grzybów owadobójczych na pożywkach zawierających herbicydy stosowane w sadownictwie. [Growth of entomopathogenic fungi on a medium containing herbicides used in orcharding]. Acta Mycologia 25 (2): 35–50.

 

Oliveira R.C., Neves P.M.O.J. 2004. Compatibility of Beauveria bassiana with acarcides. Neotropical Entomology 33 (3): 353–358. DOI: 10.1590/S1519-566X2004000300013

 

Parsa S., Ortiz V., Gómez-Jiménez M.I., Kramer M., Vega F.E. 2018. Root environment is a key determinant of fungal entomopathogen endophytism following seed treatment in the common bean, Phaseolus vulgaris. Biological Control 116: 74–81. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2016.09.001

 

Parsa S., Ortiz V., Vega F.E. 2013. Establishing fungal entomopathogens as endophytes: towards endophytic biological control. Journal of Visualized Experiments 74: 50360. DOI: 10.3791/50360

 

Perez-González O., Sańchez-Pena S.R. 2017. Compatibility in vitro and in vivo of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Hirsutella citriformis with selected insecticides. Southwestern Entomologist 42 (3): 707–718. DOI: 10.3958/059.042.0309

 

Petch T. 1940. An Empusa on a mite. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 65: 259–260.

 

Petch T. 1944. Notes of entomogenous fungi. Transactions of the British Mycological Society 27: 81–93.

 

Qayyum M.A., Wakil W., Arif M.J., Sahi S.T., Dunlap C.A. 2015. Infection of Helicoverpa armigera by endophytic Beauveria bassiana colonizing tomato plants. Biological Control 90: 200–207. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2015.04.005

 

Roberts D.W., Campbell A.S. 1977. Stability of entomopathogenic fungi. Miscellaneous publications of the Entomological Society of America 10: 19–75.

 

Russo M.L., Pelizza S.A., Cabello M.N., Stenglein S.A., Scorsetti A.C. 2015. Endophytic colonisation of tobacco, corn, wheat and soybeans by the fungal entomopathogen Beauveria bassiana (Ascomycota, Hypocreales). Biocontrol Science and Technology 25 (4): 475–480. DOI: 10.1080/09583157.2014.982511

 

Schoch C.L., Seifert K.A., Huhndorf S., Robert V., Spouge J.L., Levesquem C.A., Chen W. 2012. Nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region as a universal DNA barcode marker for fungi. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109 (16): 6241–6246. DOI: 10.1073/pnas.1117018109

 

Sosa-Gomez D.R., Manzur J., Nasca A.J. 1984. Efecto del clorobencilato; dicofoterdifon, carbofenottion y metidationn sobre tres variedades de Hirsutella thompsonii. Cirpo Revista de Investigacion 2: 115–126.

 

Sosa-Gomez D.R., Manzur J., Nasca A.J. 1987. Influence of some pesticides on the three varieties of de Hirsutella thompsonii Fisher (Hyphomycetes: Moniliales). Annals of the Entomological Society of Brasill 16: 399–408.

 

Sosnowska D. 2013. Postępy w badaniach i wykorzystanie grzybów pasożytniczych w integrowanej ochronie roślin. [Progress in research and the use of pathogenic fungi in integrated plant protection]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (4): 747–750. DOI: 10.14199/ppp-2013-018

 

Tkaczuk C. 2001. Wpływ wybranych pestycydów stosowanych w ochronie sadów na wzrost grzybów owadobójczych. Biuletyn Naukowy 12: 375–383.

 

Tkaczuk C. 2008. Występowanie i potencjał infekcyjny grzybów owadobójczych w glebach agrocenoz i środowisk seminaturalnych w krajobrazie rolniczym. Rozprawa Naukowa 94. Akademia Podlaska, Siedlce, 160 ss.

 

Tkaczuk C., Harasimiuk M., Król A., Bereś P. 2015. The effect of selected pesticides on growth of entomopathogenic fungi Hirsutella nodulosa and Beauveria bassiana. Journal of Ecological Engineering 16 (3): 177–183. DOI: 10.12911/22998993/2952

 

Tkaczuk C., Krzyczkowski T., Głuszczak B., Król A. 2012. Wpływ wybranych środków ochrony roślin na wzrost kolonii i kiełkowanie zarodników owadobójczego grzyba Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. [The influence of selected pesticides on the colony growth and conidial germination of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 969–974. DOI: 10.14199/ppp-2012-167

 

Tkaczuk C., Łabanowska B.H., Miętkiewski R. 2004. The influence of pesticides on the growth of fungus Hirsutella nodulosa (Petch) – entomopathogen of strawberry mite (Phytonemus pallidus ssp. fragariae Zimm.). Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 12: 119–126.

 

Tkaczuk C., Majchrowska-Safaryan A., Zawadzka M. 2013. Wpływ spinosadu oraz wybranych insektycydów syntetycznych na wzrost grzybów entomopatogenicznych w warunkach in vitro. [The effect of spinosad and selected synthetic insecticides on the growth of entomopathogenic fungi in vitro]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58 (4): 194–198.

 

Tkaczuk C., Miętkiewski R. 2001. The growth of Hirsutella aphidis Petch – less-known pathogen of aphids – on media containing pesticides. [Wzrost grzyba Hirsutella aphidis Petch – mniej znanego patogena mszyc na pożywkach z dodatkiem pestycydów]. Aphids and Other Hemipterous Insects 8: 423–428.

 

Tkaczuk C., Miętkiewski R. 2005. Effect of selected pesticides on the growth of fungi from Hirsutella genus isolated from phytophagous mites. [Wpływ wybranych środków ochrony roślin na wzrost grzybów z rodzaju Hirsutella wyizolowanych z fitofagicznych roztoczy]. Journal of Plant Protection Research 45 (3): 171–179.

 

van der Geest L.P.S. 1985. Pathogenes of spider mites. s. 247–258. W: Spider Mites, their Biology, Natural Enemies and Control (W. Helle, M.W. Sabelis, red.). Elsevier, Amsterdam, 405 ss. ISBN 978-044-442-37-26.

 

van der Geest L.P.S., Elliot S.L., Breeuwer J.A.J., Beerling E.A.M. 2000. Diseases of mites. Experimental and Applied Acarology 24: 497–560. DOI: 10.1023/A:1026518418163

 

Vänninen I., Hokkanen H. 1988. Effect of pesticides on four species of entomopathogenic fungi in vitro. Annales Agriculture Fenniae 27: 345–353.

 

Vega F.E., Goettel M.S., Blackwell M., Chandler D., Jackson M.A., Keller S., Koike M., Maniania N.K., Monzon A., Ownley B.H. 2009. Fungal entomopathogens: new insights on their ecology. Fungal Ecology 2 (4): 149–159. DOI: 10.1016/j.funeco.2009.05.001

 

Progress in Plant Protection (2021) 61: 74-81
First published on-line: 2021-03-26 13:16:48
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-009
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list