Progress in Plant Protection

The analysis of the rDNA sequence in populations of western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande) from Wielkopolska

Analiza sekwencji rDNA wielkopolskich populacji wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis Pergande) 

Arnika Jeszke, e-mail: a.jeszke@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Żaneta Fiedler

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Aleksandra Obrępalska-Stęplowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

Western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande) is an economically important pest in greenhouse crops. Successful control of this pest is very difficult. Larvae of this pest are vectors of Tomato spotted wilt virus (TSWV) and Tobacco streak virus (TSV). The aim of this work was to analyze ribosomal DNA sequences of western flower thrips populations originating from different regions of the Wielkopolska province and to make phylogenetic studies based on those sequences. In this work new Polymerase Chain Reaction (PCR) primers were used which enable rDNA fragment amplification. PCR reaction was carried out and its products were sequenced, followed by bioinformatic analysis. The identity level of analyzed populations from Wielkopolska was 98.2–100% and identity between analyzed populations and reference population from the GeneBank database was about 98.7–99.7%. Phylogenetic studies were also made. The results of this work will be useful to develop new diagnostic methods to distinguish western flower thrips and other thrips species presenting a threat in Poland. 

 

Wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis Pergande) jest ważnym ekonomicznie szkodnikiem występującym zarówno na warzywach, jak i roślinach ozdobnych w uprawach szklarniowych. Większość gatunków wciornastków nie ma dużego znaczenia gospodarczego, ponieważ cały rozwój przechodzą na roślinie, głównie żerując gromadnie na liściach. Stąd są łatwe do zwalczania środkami chemicznymi. Inne zaś, takie jak wciornastek zachodni sprawiają duże problemy w ochronie, w uprawach szklarniowych ze względu na ukryty sposób bycia oraz na występowanie dużej oporności na insektycydy. Ponadto, larwy F. occidentalis są wektorami wirusa brunatnej plamistości pomidora (TSWV) i wirusa pasiastości tytoniu (TSV). Celem pracy była analiza fragmentów sekwencji rybosomalnego DNA wielkopolskich populacji wciornastka zachodniego oraz przeprowadzenie ich analiz filogenetycznych. W pracy zaproponowano parę starterów, umożliwiającą powielenie fragmentu rDNA. Przeprowadzono reakcje PCR, a uzyskane w nich produkty poddano sekwencjonowaniu. Wyniki analizowano przy pomocy narzędzi bioinformatycznych. Wykazano, że poziom identyczności pomiędzy poszczególnymi wielkopolskimi populacjami wynosił 98,2–100%, natomiast pomiędzy populacjami analizowanymi a sekwencją referencyjną pochodzącą z Banku Genów – 98,7–99,7%. Przeprowadzono także analizy filogenetyczne. Uzyskane wyniki posłużą do opracowania metod diagnostycznych, umożliwiających jednoznaczne odróżnienie wciornastka zachodniego od innych gatunków wciornastków stanowiących zagrożenie na terenie Polski. 

Słowa kluczowe
Frankliniella occidentalis; rDNA; PCR; phylogenesis; wciornastek zachodni; filogeneza
Progress in Plant Protection (2012) 52: 511-514
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-089
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy