Progress in Plant Protection

The weed fitness in herbicide resistance research

Fitnes chwastów w badaniach odporności na herbicydy 

Kazimierz Adamczewski, e-mail: K.Adamczewski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Adam Dobrzański, e-mail: adam.dobrzaski1@neostrada.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych , Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

The aim of the studies was review of literature date on weed fitness. However the expression-weed fitness has not been commonly used by the Polish weed scientists so far, some research dealt with the above phenomenon were done in Poland. In general, weed fitness can be defined as weed reproductive capabilities, and adjustment of singe genes from the gene pool to new conditions being a result of herbicide applications. Therefore, weed survival and reproduction are regarded as two main criteria determining weed fitness. In each weed population there are individual plants characterized by a different level of sensitivity to applied herbicides. Sensitive weed plants of the same species are effectively controlled by herbicides. As a result of intraspecific competitiveness, resistant weed plants or plants with acquired resistance survive and become dominant in agrophytocenosis. Studies on weed fitness are mainly concerned with the effects of long term application of herbicides. Among other things, morphophysiological differences between resistance and susceptible weed species biotypes are determined, biotype reproduction capabilities as well as quantitative relations depending on agro-ecological conditions. 

 

Przedstawiono przegląd literatury dotyczący fitnesu chwastów. W polskiej literaturze z herbologii słowo fitness chwastów, jak do tej pory, nie wystąpiło mimo, że badania z tego zakresu były prowadzone. Fitnes można zdefiniować jako sukces reprodukcyjny chwastów lub dostosowanie się pojedynczych genów w puli genowej populacji do warunków wynikających ze stosowania herbicydów. Są dwa podstawowe kryteria związane z fitnesem, przetrwanie i reprodukcja. W każdej populacji chwastów znajdują się osobniki charakteryzujące się zróżnicowanym stopniem wrażliwości na herbicydy. Dlatego osobniki wrażliwe tego samego gatunku po zastosowaniu herbicydu zamierają. Na skutek konkurencji wewnątrz gatunkowej osobniki odporne oraz uodpornione pozostają i zaczynają dominować w agrofitocenozie. Zadaniem prac badawczych dotyczących fitnesu jest poszukiwanie cech przystosowawczych organizmu, które pozwalają na przekazanie ich potomstwu, a więc dziedziczenie. W badaniach fitnesu nie uwzględnia się bezpośredniego działania herbicydów na chwasty. Dotyczą one efektów długofalowego działania ich stosowania. W badaniach fitnesu określa się między innymi różnice morfologiczne i fizjologiczne pomiędzy biotypami odpornymi i wrażliwymi oraz stosunki ilościowe w populacji określonego gatunku, w zależności od warunków agroekologicznych, a także potencjał reprodukcyjny. 

Słowa kluczowe
weeds; herbicides; selection; weed fitness; chwasty; herbicydy; selekcja; fitnes chwastów  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 549-555
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-095
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy