Progress in Plant Protection

Dynamics of free amino acid content changes in plants of field poppy (Papaver rhoeas L.) under the influence of tribenuron methyl

Dynamika zmian zawartości wolnych aminokwasów w roślinach maku polnego (Papaver rhoeas L.) pod wpływem działania tribenuronu metylu 

Renata Kieloch, e-mail: r.kieloch@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska

Jerzy Sadowski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Mariusz Kucharski

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska
Streszczenie

Experiments on the dynamics of free amino acid (valine, leucine and isoleucine) content changes in Papaver rhoeas L. tissues were carried out under controlled environment conditions, in climatic chambers, with fixed temperature 20/10°C (day/night). Plants were sprayed with tribenuron methyl jointly with adjuvant Trend 90 EC at the dose of 20 g/ha + 0.05%, when weeds were at the growth stage of 2–4 leaves. Amino acid content was determined using gas chromatography, with EZ faast Amino Acid Analyser. The initial analysis was made directly prior to plants spraying and successive ones were performed during two weeks period.In the untreated object, each amino acid content systematically increased during 14 days following the herbicide treatment. The plants treated with tribenuron methyl responded to herbicide by initial amino acid overproduction, which may be temporary response to herbicidal stress. Starting from the eighth day after the treatment, amino acidcontent successivelyreduced as compared to initial measurement data. 

 

Badania nad oceną dynamiki zmian zawartości wolnych aminokwasów (waliny, leucyny izoleucyny) w tkankach roślin Papaver rhoeas L. wykonano w warunkach kontrolowanych, w komorach klimatycznych, ze stałą temperaturą powietrza 20/10°C (dzień/noc). Rośliny opryskano tribenuronem metylu łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w dawce 20 g/ha + 0,05%, gdy chwasty znajdowały się w fazie 2–4 liści (BBCH 12–14). Zawartość aminokwasów w roślinach oznaczono metodą chromatografii gazowej, z wykorzystaniem zestawu EZ faastAminoAcid Analysis. Początkową zawartość aminokwasów oznaczono bezpośrednio przed zastosowaniem herbicydu, kolejne analizy wykonano w ciągu dwóch tygodni od zabiegu. W obiekcie kontrolnym, w ciągu 14 dni zawartość każdego z aminokwasów systematycznie wzrastała. Rośliny potraktowane tribenuronem metylu zareagowały na herbicyd początkową nadprodukcją aminokwasów, co może być wynikiem przejściowej reakcji na stres herbicydowy. Począwszy od 8 dnia od wykonania zabiegu, zawartość aminokwasów systematycznie malała w porównaniu do stanu wyjściowego. 

Słowa kluczowe
tribenuron metyl; Papaver rhoeas L.; dynamics; free amino acids; tribenuron metylu; dynamika zmian; wolne aminokwasy
Progress in Plant Protection (2012) 52: 563-566
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-097
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy