Progress in Plant Protection

Validation of a model for estimation appearance of symptoms caused by Puccinia recondita f. sp. tritici

Opracowanie i walidacja modelu szacującego pojawienie się objawów chorobowych powodowanych przez Puccinia recondita f. sp. tritici 

Andrzej Wójtowicz, e-mail: A.Wojtowicz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

The aim of the study was to determine the effect of temperature on the appearance of symptoms caused by Puccinia recondita f. sp. tritici on winter wheat. The conducted experiments under controlled conditions allowed to express the relations between the investigated features by using exponential function. The developed model determines the date of disease symptoms appearance on the basis of temperature. The validation of the model was based on a comparison of computer calculation results with dates of disease symptoms appearance on plants inoculated in pot experiments. The results of computer simulations coincided well with the results of pot experiments. 

 

Celem pracy było określenie wpływu temperatury otoczenia na wystąpienie na pszenicy ozimej objawów chorobowych powodowanych przez Puccinia recondita f. sp. tritici. Wykonane w warunkach kontrolowanych eksperymenty pozwoliły na wyrażenie za pomocą funkcji wykładniczej relacji występujących pomiędzy badanymi cechami. Opracowany model wyznacza datę wystąpienia objawów chorobowych na podstawie przebiegu temperatury. Ocenę wiarygodności modelu przeprowadzono przez porównanie wyników symulacji z rzeczywistymi terminami wystąpienia objawów chorobowych na roślinach poddanych inokulacji w doświadczeniach wazonowych. Wyniki symulacji komputerowych z zastosowaniem opracowanego modelu pokrywały się z rzeczywistymi terminami wystąpienia objawów chorobowych. 

Słowa kluczowe
Puccinia recondita; wheat; latent period; model; pszenica; okres latentny; model  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 680-683
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-119
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy